മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം/അധ്യായം19

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം19

1 [വൈ]
     ഏവം ഉക്തസ് തു രാജ്ഞാ സ വിദുരോ ബുദ്ധിസത്തമഃ
     ധൃതരാഷ്ട്രം ഉപേത്യേദം വാക്യം ആഹ മഹാർഥവത്
 2 ഉക്തോ യുധിഷ്ഠിരോ രാജാ ഭവദ് വചനം ആദിതഃ
     സ ച സംശ്രുത്യ വാക്യം തേ പ്രശശംസ മഹാദ്യുതിഃ
 3 ബീഭത്സുശ് ച മഹാതേജാ നിവേദയതി തേ ഗൃഹാൻ
     വസു തസ്യ ഗൃഹേ യച് ച പ്രാണാൻ അപി ച കേവലാൻ
 4 ധർമരാജശ് ച പുത്രസ് തേ രാജ്യം പ്രാണാൻ ധനാനി ച
     അനുജാനാതി രാജർഷേ യച് ചാന്യദ് അപി കിം ചന
 5 ഭീമസ് തു സർവദുഃഖാനി സംസ്മൃത്യ ബഹുലാന്യ് ഉത
     കൃച്ഛ്രാദ് ഇവ മഹാബാഹുർ അനുമന്യ വിനിഃശ്വസൻ
 6 സ രാജ്ഞാ ധർമശീലേന ഭ്രാത്രാ ബീഭത്സുനാ തഥാ
     അനുനീതോ മഹാബാഹുഃ സൗഹൃദേ സ്ഥാപിതോ ഽപി ച
 7 ന ച മന്യുസ് ത്വയാ കാര്യ ഇതി ത്വാം പ്രാഹ ധർമരാട്
     സംസ്മൃത്യ ഭീമസ് തദ് വൈരം യദ് അന്യായവദ് ആചരേത്
 8 ഏവം പ്രായോ ഹി ധർമോ ഽയം ക്ഷത്രിയാണാം നരാധിപ
     യുദ്ധേ ക്ഷത്രിയ ധർമേ ച നിരതോ ഽയം വൃകോദരഃ
 9 വൃകോദര കൃതേ ചാഹം അർജുനശ് ച പുനഃ പുനഃ
     പ്രസാദയാവ നൃപതേ ഭവാൻ പ്രഭുർ ഇഹാസ്തി യത്
 10 പ്രദദാതു ഭവാൻ വിത്തം യാവദ് ഇച്ഛസി പാർഥിവ
    ത്വം ഈശ്വരോ നോ രാജ്യസ്യ പ്രാണാനാം ചേതി ഭാരത
11 ബ്രഹ്മ ദേയാഗ്രഹാരാംശ് ച പുത്രാണാം ചൗർധ്വ ദേഹികം
    ഇതോ രത്നാനി ഗാശ് ചൈവ ദാസീദാസം അജാവികം
12 ആനയിത്വാ കുരുശ്രേഷ്ഠോ ബ്രാഹ്മണേഭ്യഃ പ്രയച്ഛതു
    ദീനാന്ധ കൃപണേഭ്യശ് ച തത്ര തത്ര നൃപാജ്ഞയാ
13 ബഹ്വ് അന്നരസപാനാഢ്യാഃ സഭാ വിദുര കാരയ
    ഗവാം നിപാനാന്യ് അന്യച് ച വിവിധം പുണ്യകർമ യത്
14 ഇതി മാം അബ്രവീദ് രാജാ പാർഥൈശ് ചൈവ ധനഞ്ജയഃ
    യദ് അത്രാനന്തരം കാര്യം തദ് ഭവാൻ വക്തും അർഹതി
15 ഇത്യ് ഉക്തോ വിദുരേണാഥ ധൃതരാഷ്ട്രോ ഽഭിനന്ദ്യ തത്
    മനശ് ചക്രേ മഹാദാനേ കാർതിക്യാം ജനമേജയ