മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം/അധ്യായം18

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം18

1 [അർജ്]
     ഭീമ ജ്യേഷ്ഠോ ഗുരുർ മേ ത്വം നാതോ ഽന്യദ് വക്തും ഉത്സഹേ
     ധൃതരാഷ്ട്രോ ഹി രാജർഷിഃ സർവഥാ മാനം അർഹതി
 2 ന സ്മരന്ത്യ് അപരാദ്ധാനി സ്മരന്തി സുകൃതാനി ച
     അസംഭിന്നാർഥ മര്യാദാഃ സാധവഃ പുരുഷോത്തമാഃ
 3 ഇദം മദ്വചനാത് ക്ഷത്തഃ കൗരവം ബ്രൂഹി പാർഥിവം
     യാവദ് ഇച്ഛതി പുത്രാണാം ദാതും താവദ് ദദാമ്യ് അഹം
 4 ഭീഷ്മാദീനാം ച സർവേഷാം സുഹൃദാം ഉപകാരിണാം
     മമ കോശാദ് ഇതി വിഭോ മാ ഭൂദ് ഭീമഃ സുദുർമനാഃ
 5 [വൈ]
     ഇത്യ് ഉക്തേ ധർമരാജസ് തം അർജുനം പ്രത്യപൂജയത്
     ഭീമസേനഃ കടാക്ഷേണ വീക്ഷാം ചക്രേ ധനഞ്ജയം
 6 തതഃ സ വിദുരം ധീമാൻ വാക്യം ആഹ യുധിഷ്ഠിരഃ
     ന ഭീമസേനേ കോപം സ നൃപതിഃ കർതും അർഹതി
 7 പരിക്ലിഷ്ടോ ഹി ഭീമോ ഽയം ഹിമവൃഷ്ട്യ് ആതപാദിഭിഃ
     ദുഃഖൈർ ബഹുവിധൈർ ധീമാൻ അരണ്യേ വിദിതം തവ
 8 കിം തു മദ്വചനാദ് ബ്രൂഹി രാജാനം ഭരതർഷഭം
     യദ് യദ് ഇച്ഛസി യാവച് ച ഗൃഹ്യതാം മദ്ഗൃഹാദ് ഇതി
 9 യൻ മാത്സര്യം അയം ഭീമഃ കരോതി ഭൃശദുഃഖിതഃ
     ന തൻ മനസി കർതവ്യം ഇതി വാച്യഃ സ പാർഥിവഃ
 10 യൻ മമാസ്തി ധനം കിം ചിദ് അർജുനസ്യ ച വേശ്മനി
    തസ്യ സ്വാമീ മഹാരാജ ഇതി വാച്യഃ സ പാർഥിവഃ
11 ദദാതു രാജാ വിപ്രേഭ്യോ യഥേഷ്ടം ക്രിയതാം വ്യയഃ
    പുത്രാണാം സുഹൃദാം ചൈവ ഗച്ഛത്വ് ആനൃണ്യം അദ്യ സഃ
12 ഇദം ചാപി ശരീരം മേ തവായത്തം ജനാധിപ
    ധനാനി ചേതി വിദ്ധി ത്വം ക്ഷത്തർ നാസ്ത്യ് അത്ര സംശയഃ