മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം/അധ്യായം2

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം2

1 [വൈ]
     ഏവം സമ്പൂജിതോ രാജാ പാണ്ഡവൈർ അംബികാ സുതഃ
     വിജഹാര യഥാപൂർവം ഋഷിഭിഃ പര്യുപാസിതഃ
 2 ബ്രഹ്മ ദേയാഗ്ര ഹാരാംശ് ച പ്രദദൗ സ കുരൂദ്വഹഃ
     തച് ച കുന്തീസുതോ രാജാ സർവം ഏവാന്വമോദത
 3 ആനൃശംസ്യ പരോ രാജാ പ്രീയമാണോ യുധിഷ്ഠിരഃ
     ഉവാച സ തദാ ഭ്രാതൄൻ അമാത്യാംശ് ച മഹീപതിഃ
 4 മയാ ചൈവ ഭവദ്ഭിശ് ച മാന്യ ഏഷ നരാധിപഃ
     നിദേശേ ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ യഃ സ്ഥാസ്യതി സ മേ സുഹൃത്
     വിപരീതശ് ച മേ ശത്രുർ നിരസ്യശ് ച ഭവേൻ നരഃ
 5 പരിദൃഷ്ടേഷു ചാഹഃസു പുത്രാണാം ശ്രാദ്ധകർമണി
     ദദാതു രാജാ സർവേഷാം യാവദ് അസ്യ ചികീർഷിതം
 6 തതഃ സ രാജാ കൗരവ്യോ ധൃതരാഷ്ട്രോ മഹാമനാഃ
     ബ്രാഹ്മണേഭ്യോ മഹാർഹേഭ്യോ ദദൗ വിത്താന്യ് അനേകശഃ
 7 ധർമരാജശ് ച ഭീമശ് ച സവ്യസാചീ യമാവ് അപി
     തത് സർവം അന്വവർതന്ത ധൃതരാഷ്ട്ര വ്യപേക്ഷയാ
 8 കഥം നു രാജാ വൃദ്ധഃ സൻ പുത്രശോകസമാഹതഃ
     ശോകം അസ്മത് കൃതം പ്രാപ്യ ന മ്രിയേതേതി ചിന്ത്യതേ
 9 യാവദ് ധി കുരുമുഖ്യസ്യ ജീവത് പുത്രസ്യ വൈ സുഖം
     ബഭൂവ തദ് അവാപ്നോതു ഭോഗാംശ് ചേതി വ്യവസ്ഥിതാഃ
 10 തതസ് തേ സഹിതാഃ സർവേ ഭ്രാതരഃ പഞ്ച പാണ്ഡവാഃ
    തഥാ ശീലാഃ സമാതസ്ഥുർ ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ ശാസനേ
11 ധൃതരാഷ്ട്രശ് ച താൻ വീരാൻ വിനീതാൻ വിനയേ സ്ഥിതാൻ
    ശിഷ്യവൃത്തൗ സ്ഥിതാൻ നിത്യം ഗുരുവത് പര്യപശ്യത
12 ഗാന്ധാരീ ചൈവ പുത്രാണാം വിവിധൈഃ ശ്രാദ്ധകർമഭിഃ
    ആനൃഷ്യം അഗമത് കാമാൻ വിപ്രേഭ്യഃ പ്രതിപാദ്യ വൈ
13 ഏവം ധർമഭൃതാം ശ്രേഷ്ഠോ ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
    ഭ്രാതൃഭിഃ സഹിതോ ധീമാൻ പൂജയാം ആസ തം നൃപം