മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം/അധ്യായം10

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം10

1 [ധൃ]
     വ്യവഹാരാശ് ച തേ താത നിത്യം ആപ്തൈർ അധിഷ്ഠിതാഃ
     യോജ്യാസ് തുഷ്ടൈർ ഹിതൈ രാജൻ നിത്യം ചാരൈർ അനുഷ്ഠിതാഃ
 2 പരിമാണം വിദിത്വാ ച ദണ്ഡം ദണ്ഡ്യേഷു ഭാരത
     പ്രണയേയുർ യഥാന്യായം പുരുഷാസ് തേ യുധിഷ്ഠിര
 3 ആദാന രുചയശ് ചൈവ പരദാരാഭിമർശനഃ
     ഉഗ്രദണ്ഡപ്രധാനാശ് ച മിഥ്യാ വ്യാഹാരിണസ് തഥാ
 4 ആക്രോഷ്ടാരശ് ച ലുബ്ധാശ് ച ഹന്താരഃ സാഹസ പ്രിയാഃ
     സഭാ വിഹാരഭേത്താരോ വർണാനാം ച പ്രദൂഷകാഃ
     ഹിരണ്യദണ്ഡ്യാ വധ്യാശ് ച കർതവ്യാ ദേശകാലതഃ
 5 പ്രാതർ ഏവ ഹി പശ്യേഥാ യേ കുര്യുർ വ്യയകർമ തേ
     അലങ്കാരം അഥോ ഭോജ്യം അത ഊർധ്വം സമാചരേഃ
 6 പശ്യേഥാശ് ച തതോ യോധാൻ സദാ ത്വം പരിഹർഷയൻ
     ദൂതാനാം ച ചരാണാം ച പ്രദോഷസ് തേ സദാ ഭവേത്
 7 സദാ ചാപരരാത്രം തേ ഭവേത് കാര്യാർഥനിർണയേ
     മധ്യരാത്രേ വിഹാരസ് തേ മധ്യാഹ്നേ ച സദാ ഭവേത്
 8 സർവേ ത്വ് ആത്യയികാഃ കാലാഃ കാര്യാണാം ഭരതർഷഭ
     തഥൈവാലങ്കൃതഃ കാലേ തിഷ്ഠേഥാ ഭൂരി രക്ഷിണഃ
     ചക്രവത് കർമണാം താഥ പര്യായോ ഹ്യ് ഏഷ നിത്യശഃ
 9 കോശസ്യ സഞ്ച്ചയേ യത്നം കുർവീഥാ ന്യായതഃ സദാ
     ദ്വിവിധസ്യ മഹാരാജ വിപരീതം വിവർജയേഃ
 10 ചാരൈർ വിദിത്വാ ശത്രൂംശ് ച യേ തേ രാജ്യാന്തരായിണഃ
    താൻ ആപ്തൈഃ പുരുഷൈർ ദൂരാദ് ഘാതയേഥാഃ പരസ്പരം
11 കർമ ദൃഷ്ട്യാഥ ഭൃത്യാംസ് ത്വം വരയേഥാഃ കുരൂദ്വഹ
    കാരയേഥാശ് ച കർമാണി യുക്തായുക്തൈർ അധിഷ്ഠിതൈഃ
12 സേനാ പ്രണേതാ ച ഭവേത് തവ താത ദൃഢവ്രതഃ
    ശൂരഃ ക്ലേശസഹശ് ചൈവ പ്രിയശ് ച തവ മാനവഃ
13 സർവേ ജാനപദാശ് ചൈവ തവ കർമാണി പാണ്ഡവ
    പൗരോഗവാശ് ച സഭ്യാശ് ച കുര്യുർ യേ വ്യവഹാരിണഃ
14 സ്വരന്ധ്രം പരരന്ധ്രം ച സ്വേഷു ചൈവ പരേഷു ച
    ഉപലക്ഷയിതവ്യം തേ നിത്യം ഏവ യുധിഷ്ഠിര
15 ദേശാന്തരസ്ഥാശ് ച നരാ വിക്രാന്താഃ സർവകർമസു
    മാത്രാഭിർ അനുരൂപാഭിർ അനുഗ്രാഹ്യാ ഹിതാസ് ത്വയാ
16 ഗുണാർഥിനാം ഗുണഃ കാര്യോ വിദുഷാം തേ ജനാധിപ
    അവിചാല്യാശ് ച തേ തേ സ്യുർ യഥാ മേരുർ മഹാഗിരിഃ