മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം9

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 9

1 [സൂത]
     തേഷു തത്രോപവിഷ്ടേഷു ബ്രാഹ്മണേഷു സമന്തതഃ
     രുരുശ് ചുക്രോശ ഗഹനം വനം ഗത്വാ സുദുഃഖിതഃ
 2 ശോകേനാഭിഹതഃ സോ ഽഥ വിലപൻ കരുണം ബഹു
     അബ്രവീദ് വചനം ശോചൻ പ്രിയാം ചിന്ത്യ പ്രമദ്വരാം
 3 ശേതേ സാ ഭുവി തന്വ് അംഗീ മമ ശോകവിവർധിനീ
     ബാന്ധവാനാം ച സർവേഷാം കിം നു ദുഃഖം അതഃ പരം
 4 യദി ദത്തം തപസ് തപ്തം ഗുരവോ വാ മയാ യദി
     സമ്യഗ് ആരാധിതാസ് തേന സഞ്ജീവതു മമ പ്രിയാ
 5 യഥാ ജന്മപ്രഭൃതി വൈ യതാത്മാഹം ധൃതവ്രതഃ
     പ്രമദ്വരാ തഥാദ്യൈവ സമുത്തിഷ്ഠതു ഭാമിനീ
 6 [ദേവദൂത]
     അഭിധത്സേ ഹ യദ് വാചാ രുരോ ദുഃഖേന തൻ മൃഷാ
     ന തു മർത്യസ്യ ധർമാത്മന്ന് ആയുർ അസ്തി ഗതായുഷഃ
 7 ഗതായുർ ഏഷാ കൃപണാ ഗന്ധർവാപ്സരസോഃ സുതാ
     തസ്മാച് ഛോകേ മനസ് താത മാ കൃഥാസ് ത്വം കഥം ചന
 8 ഉപായശ് ചാത്ര വിഹിതഃ പൂർവം ദേവൈർ മഹാത്മഭിഃ
     തം യദീച്ഛസി കർതും ത്വം പ്രാപ്സ്യസീമാം പ്രമദ്വരാം
 9 [ർ]
     ക ഉപായഃ കൃതോ ദേവൈർ ബ്രൂഹി തത്ത്വേന ഖേചര
     കരിഷ്യേ തം തഥാ ശ്രുത്വാ ത്രാതും അർഹതി മാം ഭവാൻ
 10 [ദ്]
    ആയുഷോ ഽർധം പ്രയച്ഛസ്വ കന്യായൈ ഭൃഗുനന്ദന
    ഏവം ഉത്ഥാസ്യതി രുരോ തവ ഭാര്യാ പ്രമദ്വരാ
11 [ർ]
    ആയുഷോ ഽർധം പ്രയച്ഛാമി കന്യായൈ ഖേചരോത്തമ
    ശൃംഗാരരൂപാഭരണാ ഉത്തിഷ്ഠതു മമ പ്രിയാ
12 [സ്]
    തതോ ഗന്ധർവരാജശ് ച ദേവദൂതശ് ച സത്തമൗ
    ധർമരാജം ഉപേത്യേദം വചനം പ്രത്യഭാഷതാം
13 ധർമരാജായുഷോ ഽർധേന രുരോർ ഭാര്യാ പ്രമദ്വരാ
    സമുത്തിഷ്ഠതു കല്യാണീ മൃതൈവ യദി മന്യസേ
14 [ധ്]
    പ്രമദ്വരാ രുരോർ ഭാര്യാ ദേവദൂത യദീച്ഛസി
    ഉത്തിഷ്ഠത്വ് ആയുഷോ ഽർധേന രുരോർ ഏവ സമന്വിതാ
15 [സ്]
    ഏവം ഉക്തേ തതഃ കന്യാ സോദതിഷ്ഠത് പ്രമദ്വരാ
    രുരോസ് തസ്യായുഷോ ഽർധേന സുപ്തേവ വരവർണിനീ
16 ഏതദ് ദൃഷ്ടം ഭവിഷ്യേ ഹി രുരോർ ഉത്തമതേജസഃ
    ആയുഷോ ഽതിപ്രവൃദ്ധസ്യ ഭാര്യാർഥേ ഽർധം ഹ്രസത്വ് ഇതി
17 തത ഇഷ്ടേ ഽഹനി തയോഃ പിതരൗ ചക്രതുർ മുദാ
    വിവാഹം തൗ ച രേമാതേ പരസ്പരഹിതൈഷിണൗ
18 സ ലബ്ധ്വാ ദുർലഭാം ഭാര്യാം പദ്മകിഞ്ജൽക സപ്രഭാം
    വ്രതം ചക്രേ വിനാശായ ജിഹ്മഗാനാം ധൃതവ്രതഃ
19 സ ദൃഷ്ട്വാ ജിഹ്മഗാൻ സർവാംസ് തീവ്രകോപസമന്വിതഃ
    അഭിഹന്തി യഥാസന്നം ഗൃഹ്യ പ്രഹരണം സദാ
20 സ കദാ ചിദ് വനം വിപ്രോ രുരുർ അഭ്യാഗമൻ മഹത്
    ശയാനം തത്ര ചാപശ്യഡ് ഡുണ്ഡുഭം വയസാന്വിതം
21 തത ഉദ്യമ്യ ദണ്ഡം സ കാലദണ്ഡോപമം തദാ
    അഭ്യഘ്നദ് രുഷിതോ വിപ്രസ് തം ഉവാചാഥ ഡുണ്ഡുഭഃ
22 നാപരാധ്യാമി തേ കിം ചിദ് അഹം അദ്യ തപോധന
    സംരംഭാത് തത് കിമർഥം മാം അഭിഹംസി രുഷാന്വിതഃ