മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം10

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 10

1 [ർ]
     മമ പ്രാണസമാ ഭാര്യാ ദഷ്ടാസീദ് ഭുജഗേന ഹ
     തത്ര മേ സമയോ ഘോര ആത്മനോരഗ വൈ കൃതഃ
2 ഹന്യാം സദൈവ ഭുജഗം യം യം പശ്യേയം ഇത്യ് ഉത
     തതോ ഽഹം ത്വാം ജിഘാംസാമി ജീവിതേന വിമോക്ഷ്യസേ
3 [ദു]
     അന്യേ തേ ഭുജഗാ വിപ്ര യേ ദശന്തീഹ മാനവാൻ
     ഡുണ്ഡുഭാൻ അഹി ഗന്ധേന ന ത്വം ഹിംസിതും അർഹസി
4 ഏകാൻ അർഥാൻ പൃഥഗ് അർഥാൻ ഏകദുഃഖാൻ പൃഥക് സുഖാൻ
     ഡുണ്ഡുഭാൻ ധർമവിദ് ഭൂത്വാ ന ത്വം ഹിംസിതും അർഹസി
5 [സൂത]
     ഇതി ശ്രുത്വാ വചസ് തസ്യ ഭുജഗസ്യ രുരുസ് തദാ
     നാവദീദ് ഭയസംവിഗ്ന ഋഷിം മത്വാഥ ഡുണ്ഡുഭം
6 ഉവാച ചൈനം ഭഗവാൻ രുരുഃ സംശമയന്ന് ഇവ
     കാമയാ ഭുജഗ ബ്രൂഹി കോ ഽസീമാം വിക്രിയാം ഗതഃ
7 [ദു]
     അഹം പുരാ രുരോ നാമ്നാ ഋഷിർ ആസം സഹസ്രപാത്
     സോ ഽഹം ശാപേന വിപ്രസ്യ ഭുജഗത്വം ഉപാഗതഃ
8 [രു]
     കിമർഥം ശപ്തവാൻ ക്രുദ്ധോ ദ്വിജസ് ത്വാം ഭുജഗോത്തമ
     കിയന്തം ചൈവ കാലം തേ വപുർ ഏതദ് ഭവിഷ്യതി