മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം11

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 11

1 [ദു]
     സഖാ ബഭൂവ മേ പൂർവം ഖഗമോ നാമ വൈ ദ്വിജഃ
     ഭൃശം സംശിതവാക് താത തപോബലസമന്വിതഃ
 2 സ മയാ ക്രീഡതാ ബാല്യേ കൃത്വാ താർണം അഥോരഗം
     അഗ്നിഹോത്രേ പ്രസക്തഃ സൻ ഭീഷിതഃ പ്രമുമോഹ വൈ
 3 ലബ്ധ്വാ ച സ പുനഃ സഞ്ജ്ഞാം മാം ഉവാച തപോധനഃ
     നിർദഹന്ന് ഇവ കോപേന സത്യവാക് സംശിതവ്രതഃ
 4 യഥാ വീര്യസ് ത്വയാ സർപഃ കൃതോ ഽയം മദ് വിഭീഷയാ
     തഥാ വീര്യോ ഭുജംഗസ് ത്വം മമ കോപാദ് ഭവിഷ്യസി
 5 തസ്യാഹം തപസോ വീര്യം ജാനമാനസ് തപോധന
     ഭൃശം ഉദ്വിഗ്നഹൃദയസ് തം അവോചം വനൗകസം
 6 പ്രയതഃ സംഭ്രമാച് ചൈവ പ്രാഞ്ജലിഃ പ്രണതഃ സ്ഥിതഃ
     സഖേതി ഹസതേദം തേ നർമാർഥം വൈ കൃതം മയാ
 7 ക്ഷന്തും അർഹസി മേ ബ്രഹ്മഞ് ശാപോ ഽയം വിനിവർത്യതാം
     സോ ഽഥ മാം അബ്രവീദ് ദൃഷ്ട്വാ ഭൃശം ഉദ്വിഗ്നചേതസം
 8 മുഹുർ ഉഷ്ണം വിനിഃശ്വസ്യ സുസംഭ്രാന്തസ് തപോധനഃ
     നാനൃതം വൈ മയാ പ്രോക്തം ഭവിതേദം കഥം ചന
 9 യത് തു വക്ഷ്യാമി തേ വാക്യം ശൃണു തൻ മേ ധൃതവ്രത
     ശ്രുത്വാ ച ഹൃദി തേ വാക്യം ഇദം അസ്തു തപോധന
 10 ഉത്പത്സ്യതി രുരുർ നാമ പ്രമതേർ ആത്മജഃ ശുചിഃ
    തം ദൃഷ്ട്വാ ശാപമോക്ഷസ് തേ ഭവിതാ നചിരാദ് ഇവ
11 സ ത്വം രുരുർ ഇതി ഖ്യാതഃ പ്രമതേർ ആത്മജഃ ശുചിഃ
    സ്വരൂപം പ്രതിലഭ്യാഹം അദ്യ വക്ഷ്യാമി തേ ഹിതം
12 അഹിംസാ പരമോ ധർമഃ സർവപ്രാണഭൃതാം സ്മൃതഃ
    തസ്മാത് പ്രാണഭൃതഃ സർവാൻ ന ഹിംസ്യാദ് ബ്രാഹ്മണഃ ക്വ ചിത്
13 ബ്രാഹ്മണഃ സൗമ്യ ഏവേഹ ജായതേതി പരാ ശ്രുതിഃ
    വേദവേദാംഗവിത് താത സർവഭൂതാഭയ പ്രദഃ
14 അഹിംസാ സത്യവചനം ക്ഷമാ ചേതി വിനിശ്ചിതം
    ബ്രാഹ്മണസ്യ പരോ ധർമോ വേദാനാം ധരണാദ് അപി
15 ക്ഷത്രിയസ്യ തു യോ ധർമഃ സ നേഹേഷ്യതി വൈ തവ
    ദണ്ഡധാരണം ഉഗ്രത്വം പ്രജാനാം പരിപാലനം
16 തദ് ഇദം ക്ഷത്രിയസ്യാസീത് കർമ വൈ ശൃണു മേ രുരോ
    ജനമേജയസ്യ ധർമാത്മൻ സർപാണാം ഹിംസനം പുരാ
17 പരിത്രാണം ച ഭീതാനാം സർപാണാം ബ്രാഹ്മണാദ് അപി
    തപോ വീര്യബലോപേതാദ് വേദവേദാംഗപാരഗാത്
    ആസ്തീകാദ് ദ്വിജമുഖ്യാദ് വൈ സർപസത്ത്രേ ദ്വിജോത്തമ