മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം12

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 12

1 [രു]
     കഥം ഹിംസിതവാൻ സർപാൻ ക്ഷത്രിയോ ജനമേജയഃ
     സർപാ വാ ഹിംസിതാസ് താത കിമർഥം ദ്വിജസത്തമ
2 കിമർഥം മോക്ഷിതാശ് ചൈവ പന്നഗാസ് തേന ശംസ മേ
     ആസ്തീകേന തദ് ആചക്ഷ്വ ശ്രോതും ഇച്ഛാമ്യ് അശേഷതഃ
3 [ർസി]
     ശ്രോഷ്യസി ത്വം രുരോ സർവം ആസ്തീക ചരിതം മഹത്
     ബ്രാഹ്മണാനാം കഥയതാം ഇത്യ് ഉക്ത്വാന്തരധീയത
4 [സ്]
     രുരുശ് ചാപി വനം സർവം പര്യധാവത് സമന്തതഃ
     തം ഋഷിം ദ്രഷ്ടും അന്വിച്ഛൻ സംശ്രാന്തോ ന്യപതദ് ഭുവി
5 ലബ്ധസഞ്ജ്ഞോ രുരുശ് ചായാത് തച് ചാചഖ്യൗ പിതുസ് തദാ
     പിതാ ചാസ്യ തദ് ആഖ്യാനം പൃഷ്ടഃ സർവം ന്യവേദയത്