മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം194

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 194

1 [കർണ]
     ദുര്യോധന തവ പ്രജ്ഞാ ന സമ്യഗ് ഇതി മേ മതിഃ
     ന ഹ്യ് ഉപായേന തേ ശക്യാഃ പാണ്ഡവാഃ കുരുനന്ദന
 2 പൂർവം ഏവ ഹിതേ സൂക്ഷ്മൈർ ഉപായൈർ യതിതാസ് ത്വയാ
     നിഗ്രഹീതും യദാ വീര ശകിതാ ന തദാ ത്വയാ
 3 ഇഹൈവ വർതമാനാസ് തേ സമീപേ തവ പാർഥിവ
     അജാതപക്ഷാഃ ശിശവഃ ശകിതാ നൈവ ബാധിതും
 4 ജാതപക്ഷാ വിദേശസ്ഥാ വിവൃദ്ധാഃ സർവശോ ഽദ്യ തേ
     നോപായ സാധ്യാഃ കൗന്തേയാ മമൈഷാ മതിർ അച്യുത
 5 ന ച തേ വ്യസനൈർ യോക്തും ശക്യാ ദിഷ്ട കൃതാ ഹി തേ
     ശങ്കിതാശ് ചേപ്സവശ് ചൈവ പിതൃപൈതാമഹം പദം
 6 പരസ്പരേണ ഭേദശ് ച നാധാതും തേഷു ശക്യതേ
     ഏകസ്യാം യേ രതാഃ പത്ന്യാം ന ഭിദ്യന്തേ പരസ്പരം
 7 ന ചാപി കൃഷ്ണാ ശക്യേത തേഭ്യോ ഭേദയിതും പരൈഃ
     പരിദ്യൂനാൻ വൃതവതീ കിം ഉതാദ്യ മൃജാവതഃ
 8 ഈപ്സിതശ് ച ഗുണഃ സ്ത്രീണാം ഏകസ്യാ ബഹു ഭർതൃതാ
     തം ച പ്രാപ്തവതീ കൃഷ്ണാ ന സാ ഭേദയിതും സുഖം
 9 ആര്യ വൃത്തശ് ച പാഞ്ചാല്യോ ന സ രാജാ ധനപ്രിയഃ
     ന സന്ത്യക്ഷ്യതി കൗന്തേയാൻ രാജ്യദാനൈർ അപി ധ്രുവം
 10 തഥാസ്യ പുത്രോ ഗുണവാൻ അനുരക്തശ് ച പാണ്ഡവാൻ
    തസ്മാൻ നോപായ സാധ്യാംസ് താൻ അഹം മന്യേ കഥം ചന
11 ഇദം ത്വ് അദ്യ ക്ഷമം കർതും അസ്മാകം പുരുഷർഷഭ
    യാവൻ ന കൃതമൂലാസ് തേ പാണ്ഡവേയാ വിശാം പതേ
    തവത് പ്രഹരണീയാസ് തേ രോചതാം തവ വിക്രമഃ
12 അസ്മത് പക്ഷോ മഹാൻ യാവദ് യാവത് പാഞ്ചാലകോ ലഘുഃ
    താവത് പ്രഹരണം തേഷാം ക്രിയതാം മാ വിചാരയ
13 വാഹനാനി പ്രഭൂതാനി മിത്രാണി ബഹുലാനി ച
    യാചൻ ന തേഷാം ഗാന്ധാരേ താവദ് ഏവാശു വിക്രമ
14 യാവച് ച രാജാ പാഞ്ചാല്യോ നോദ്യമേ കുരുതേ മനഃ
    സഹ പുത്രൈർ മഹാവീര്യൈസ് താവദ് ഏവാശു വിക്രമ
15 യാവന്ന് ആയാതി വാർഷ്ണേയഃ കർഷൻ യാവദ് അവാഹിനീം
    രാജ്യാർഥേ പാണ്ഡവേയാനാം താവദ് ഏവാശു വിക്രമ
16 വസൂനി വിവിധാൻ ഭോഗാൻ രാജ്യം ഏവ ച കേവലം
    നാത്യാജ്യം അസ്തി കൃഷ്ണസ്യ പാണ്ഡവാർഥേ മഹീപതേ
17 വിക്രമേണ മഹീ പ്രാപ്താ ഭരതേന മഹാത്മനാ
    വിക്രമേണ ച ലോകാംസ് ത്രീഞ് ജിതവാൻ പാകശാസനഃ
18 വിക്രമം ച പ്രശംസന്തി ക്ഷത്രിയസ്യ വിശാം പതേ
    സ്വകോ ഹി ധർമഃ ശൂരാണാം വിക്രമഃ പാർഥിവർഷഭ
19 തേ ബലേന വയം രാജൻ മഹതാ ചതുരംഗിണാ
    പ്രമഥ്യ ദ്രുപദം ശീഘ്രം ആനയാമേഹ പാണ്ഡവാൻ
20 ന ഹി സാമ്നാ ന ദാനേന ന ഭേദേന ച പാണ്ഡവാഃ
    ശക്യാഃ സാധയിതും തസ്മാദ് വിക്രമേണൈവ താഞ് ജഹി
21 താൻ വിക്രമേണ ജിത്വേമാം അഖിലാം ഭുങ്ക്ഷ്വ മേദിനീം
    നാന്യം അത്ര പ്രപശ്യാമി കാര്യോപായം ജനാധിപ
22 [വൈ]
    ശ്രുത്വാ തു രാധേയ വചോ ധൃതരാഷ്ട്രഃ പ്രതാപവാൻ
    അഭിപൂജ്യ തതഃ പശ്ചാദ് ഇദം വചനം അബ്രവീത്
23 ഉപപന്നം മഹാപ്രാജ്ഞേ കൃതാസ്ത്രേ സൂതനന്ദനേ
    ത്വയി വിക്രമസമ്പന്നം ഇദം വചനം ഈദൃശം
24 ഭൂയ ഏവ തു ഭീഷ്മശ് ച ദ്രോണോ വിദുര ഏവ ച
    യുവാം ച കുരുതാം ബുദ്ധിം ഭവേദ് യാ നഃ സുഖോദയാ
25 തത ആനായ്യ താൻ സർവാൻ മന്ത്രിണഃ സുമഹായശാഃ
    ധൃതരാഷ്ട്രോ മഹാരാജ മന്ത്രയാം ആസ വൈ തദാ