മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം193

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 193

1 [ധൃ]
     അഹം അപ്യ് ഏവം ഏവൈതച് ചിന്തയാമി യഥാ യുവാം
     വിവേക്തും നാഹം ഇച്ഛാമി ത്വ് ആകരം വിദുരം പ്രതി
 2 അതസ് തേഷാം ഗുണാൻ ഏവ കീർതയാമി വിശേഷതഃ
     നാവബുധ്യേത വിദുരോ മമാഭിപ്രായം ഇംഗിതൈഃ
 3 യച് ച ത്വം മന്യസേ പ്രാപ്തം തദ് ബ്രൂഹി ത്വം സുയോധന
     രാധേയ മന്യസേ ത്വം ച യത് പ്രാപ്തം തദ് ബ്രവീഹി മേ
 4 [ദുർ]
     അദ്യ താൻ കുശലൈർ വിപ്രൈഃ സുകൃതൈർ ആപ്തകാരിഭിഃ
     കുന്തീപുത്രാൻ ഭേദയാമോ മാദ്രീപുത്രൗ ച പാണ്ഡവൗ
 5 അഥ വാ ദ്രുപദോ രാജാ മഹദ്ഭിർ വിത്തസഞ്ചയൈഃ
     പുത്രാശ് ചാസ്യ പ്രലോഭ്യന്താം അമാത്യാശ് ചൈവ സർവശഃ
 6 പരിത്യജധ്വം രാജാനം കുന്തീപുത്രം യുധിഷ്ഠിരം
     അഥ തത്രൈവ വാ തേഷാം നിവാസം രോചയന്തു തേ
 7 ഇഹൈഷാം ദോഷവദ് വാസം വർണയന്തു പൃഥക് പൃഥക്
     തേ ഭിദ്യമാനാസ് തത്രൈവ മനഃ കുർവന്തു പാണ്ഡവാഃ
 8 അഥ വാ കുശലാഃ കേ ചിദ് ഉപായനിപുണാ നരാഃ
     ഇതരേതരതഃ പാർഥാൻ ഭേദയന്ത്വ് അനുരാഗതഃ
 9 വ്യുത്ഥാപയന്തു വാ കൃഷ്ണാം ബഹുത്വാത് സുകരം ഹി തത്
     അഥ വാ പാണ്ഡവാംസ് തസ്യാം ഭേദയന്തു തതശ് ച താം
 10 ഭീമസേനസ്യ വാ രാജന്ന് ഉപായകുശലൈർ നരൈഃ
    മൃത്യുർ വിധീയതാം ഛന്നൈഃ സ ഹി തേഷാം ബലാധികഃ
11 തസ്മിംസ് തു നിഹതേ രാജൻ ഹതോത്സാഹാ ഹതൗജസഃ
    യതിഷ്യന്തേ ന രാജ്യായ സ ഹി തേഷാം വ്യപാശ്രയഃ
12 അജേയോ ഹ്യ് അർജുനഃ സംഖ്യേ പൃഷ്ഠഗോപേ വൃകോദരേ
    തം ഋതേ ഫൽഗുനോ യുദ്ധേ രാധേയസ്യ ന പാദഭാക്
13 തേ ജാനമാനാ ദൗർബല്യം ഭീമസേനം ഋതേ മഹത്
    അസ്മാൻ ബലവതോ ജ്ഞാത്വാ നശിഷ്യന്ത്യ് അബലീയസഃ
14 ഇഹാഗതേഷു പാർഥേഷു നിദേശവശവർതിഷു
    പ്രവർതിഷ്യാമഹേ രാജൻ യഥാശ്രദ്ധം നിബർഹണേ
15 അഥ വാ ദർശനീയാഭിഃ പ്രമദാഭിർ വിലോഭ്യതാം
    ഏകൈകസ് തത്ര കൗന്തേയസ് തതഃ കൃഷ്ണാ വിരജ്യതാം
16 പ്രേഷ്യതാം വാപി രാധേയസ് തേഷാം ആഗമനായ വൈ
    തേ ലോപ്ത്ര ഹാരൈഃ സന്ധായ വധ്യന്താം ആപ്തകാരിഭിഃ
17 ഏതേഷാം അഭ്യുപായാനാം യസ് തേ നിർദോഷവാൻ മതഃ
    തസ്യ പ്രയോഗം ആതിഷ്ഠ പുരാ കാലോ ഽതിവർതതേ
18 യാവച് ചാകൃത വിശ്വാസാ ദ്രുപദേ പാർഥിവർഷഭേ
    താവദ് ഏവാദ്യ തേ ശക്യാ ന ശക്യാസ് തു തതഃ പരം
19 ഏഷാ മമ മതിസ് താത നിഗ്രഹായ പ്രവർതതേ
    സാധു വാ യദി വാസാധു കിം വാ രാധേയ മന്യസേ