മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം195

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 195

1 [ഭ്സ്]
     ന രോചതേ വിഗ്രഹോ മേ പാണ്ഡുപുത്രൈഃ കഥം ചന
     യഥൈവ ധൃതരാഷ്ട്രോ മേ തഥാ പാണ്ഡുർ അസംശയം
 2 ഗാന്ധാര്യാശ് ച യഥാ പുത്രാസ് തഥാ കുന്തീസുതാ മതാഃ
     യഥാ ച മമ തേ രക്ഷ്യാ ധൃതരാഷ്ട്ര തഥാ തവ
 3 യഥാ ച മമ രാജ്ഞശ് ച തഥാ ദുര്യോധനസ്യ തേ
     തഥാ കുരൂണാം സർവേഷാം അന്യേഷാം അപി ഭാരത
 4 ഏവംഗതേ വിഗ്രഹം തൈർ ന രോചയേ; സന്ധായ വീരൈർ ദീയതാം അദ്യ ഭൂമിഃ
     തേഷാം അപീദം പ്രപിതാമഹാനാം; രാജ്യം പിതുശ് ചൈവ കുരൂത്തമാനാം
 5 ദുര്യോധന യഥാ രാജ്യം ത്വം ഇദം താത പശ്യസി
     മമ പൈതൃകം ഇത്യ് ഏവം തേ ഽപി പശ്യന്തി പാണ്ഡവാഃ
 6 യദി രാജ്യം ന തേ പ്രാപ്താഃ പാണ്ഡവേയാസ് തപസ്വിനഃ
     കുത ഏവ തവാപീദം ഭാരതസ്യ ച കസ്യ ചിത്
 7 അഥ ധർമേണ രാജ്യം ത്വം പ്രാപ്തവാൻ ഭരതർഷഭ
     തേ ഽപി രാജ്യം അനുപ്രാപ്താഃ പൂർവം ഏവേതി മേ മതിഃ
 8 മധുരേണൈവ രാജ്യസ്യ തേഷാം അർധം പ്രദീയതാം
     ഏതദ് ധി പുരുഷവ്യാഘ്ര ഹിതം സർവജനസ്യ ച
 9 അതോ ഽന്യഥാ ചേത് ക്രിയതേ ന ഹിതം നോ ഭവിഷ്യതി
     തവാപ്യ് അകീർതിഃ സകലാ ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ
 10 കീർതിരക്ഷണം ആതിഷ്ഠ കീർതിർ ഹി പരമം ബലം
    നഷ്ടകീർതേർ മനുഷ്യസ്യ ജീവിതം ഹ്യ് അഫലം സ്മൃതം
11 യാവത് കീർതിർ മനുഷ്യസ്യ ന പ്രണശ്യതി കൗരവ
    താവജ് ജീവതി ഗാന്ധാരേ നഷ്ടകീർതിസ് തു നശ്യതി
12 തം ഇമം സമുപാതിഷ്ഠ ധർമം കുരു കുലോചിതം
    അനുരൂപം മഹാബാഹോ പൂർവേഷാം ആത്മനഃ കുരു
13 ദിഷ്ട്യാ ധരന്തി തേ വീരാ ദിഷ്ട്യാ ജീവതി സാ പൃഥാ
    ദിഷ്ട്യാ പുരോചനഃ പാപോ നസകാമോ ഽത്യയം ഗതഃ
14 തദാ പ്രഭൃതി ഗാന്ധാരേ ന ശക്നോമ്യ് അഭിവീക്ഷിതും
    ലോകേ പ്രാണഭൃതാം കം ചിച് ഛ്രുത്വാ കുന്തീം തഥാഗതാം
15 ന ചാപി ദോഷേണ തഥാ ലോകോ വൈതി പുരോചനം
    യഥാ ത്വാം പുരുഷവ്യാഘ്ര ലോകോ ദോഷേണ ഗച്ഛതി
16 തദ് ഇദം ജീവിതം തേഷാം തവ കൽമഷ നാശനം
    സംമന്തവ്യം മഹാരാജ പാണ്ഡവാനാം ച ദർശനം
17 ന ചാപി തേഷാം വീരാണാം ജീവതാം കുരുനന്ദന
    പിത്ര്യോ ഽംശഃ ശക്യ ആദാതും അപി വജ്രഭൃതാ സ്വയം
18 തേ ഹി സർവേ സ്ഥിതാ ധർമേ സർവേ ചൈവൈക ചേതസഃ
    അധർമേണ നിരസ്താശ് ച തുല്യേ രാജ്യേ വിശേഷതഃ
19 യദി ധർമസ് ത്വയാ കാര്യോ യദി കാര്യം പ്രിയം ച മേ
    ക്ഷേമം ച യദി കർതവ്യം തേഷാം അർധം പ്രദീയതാം