മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം190

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 190

1 [ദ്രുപദ]
     അശ്രുത്വൈവം വചനം തേ മഹർഷേ; മയാ പൂർവം യാതിതം കാര്യം ഏതത്
     ന വൈ ശക്യം വിഹിതസ്യാപയാതും; തദ് ഏവേദം ഉപപന്നം വിധാനം
 2 ദിഷ്ടസ്യ ഗ്രന്ഥിർ അനിവർതനീയഃ; സ്വകർമണാ വിഹിതം നേഹ കിം ചിത്
     കൃതം നിമിത്തം ഹി വരൈക ഹേതോസ്; തദ് ഏവേദം ഉപപന്നം ബഹൂനാം
 3 യഥൈവ കൃഷ്ണോക്തവതീ പുരസ്താൻ; നൈകാൻ പതീൻ മേ ഭഗവാൻ ദദാതു
     സ ചാപ്യ് ഏവം വരം ഇത്യ് അബ്രവീത് താം; ദേവോ ഹി വേദ പരമം യദ് അത്ര
 4 യദി വായം വിഹിതഃ ശങ്കരേണ; ധർമോ ഽധർമോ വാ നാത്ര മമാപരാധഃ
     ഗൃഹ്ണന്ത്വ് ഇമേ വിധിവത് പാണിം അസ്യാ; യഥോപജോഷം വിഹിതൈഷാം ഹി കൃഷ്ണാ
 5 [വൈ]
     തതോ ഽബ്രവീദ് ഭഗവാൻ ധർമരാജം; അദ്യ പുണ്യാഹം ഉത പാണ്ഡവേയ
     അദ്യ പൗഷ്യം യോഗം ഉപൈതി ചന്ദ്രമാഃ; പാണിം കൃഷ്ണായാസ് ത്വം ഗൃഹാണാദ്യ പൂർവം
 6 തതോ രാജോ യജ്ഞസേനഃ സപുത്രോ; ജന്യാർഥ യുക്തം ബഹു തത് തദഗ്ര്യം
     സമാനയാം ആസ സുതാം ച കൃഷ്ണാം; ആപ്ലാവ്യ രത്നൈർ ബഹുഭിർ വിഭൂഷ്യ
 7 തതഃ സർവേ സുഹൃദസ് തത്ര തസ്യ; സമാജഗ്മുഃ സചിവാ മന്ത്രിണശ് ച
     ദ്രഷ്ടും വിവാഹം പരമപ്രതീതാ; ദ്വിജാശ് ച പൗരാശ് ച യഥാ പ്രധാനാഃ
 8 തത് തസ്യ വേശ്മാർഥി ജനോപശോഭിതം; വികീർണപദ്മോത്പലഭൂഷിതാജിരം
     മഹാർഹരത്നൗഘവിചിത്രം ആബഭൗ; ദിവം യഥാ നിർമലതാരകാചിതം
 9 തതസ് തു തേ കൗരവരാജപുത്രാ; വിഭൂഷിതാഃ കുണ്ഡലിനോ യുവാനഃ
     മഹാർഹവസ്ത്രാ വരചന്ദനോക്ഷിതാഃ; കൃതാഭിഷേകാഃ കൃതമംഗല ക്രിയാഃ
 10 പുരോഹിതേനാഗ്നിസമാനവർചസാ; സഹൈവ ധൗമ്യേന യഥാവിധി പ്രഭോ
    ക്രമേണ സർവേ വിവിശുശ് ച തത് സദോ; മഹർഷഭാ ഗോഷ്ഠം ഇവാഭിനന്ദിനഃ
11 തതഃ സമാധായ സ വേദപാരഗോ; ജുഹാവ മന്ത്രൈർ ജ്വലിതം ഹുതാശനം
    യുധിഷ്ഠിരം ചാപ്യ് ഉപനീയ മന്ത്രവിൻ; നിയോജയാം ആസ സഹൈവ കൃഷ്ണയാ
12 പ്രദക്ഷിണം തൗ പ്രഗൃഹീതപാണീ; സമാനയാം ആസ സ വേദപാരഗഃ
    തതോ ഽഭ്യനുജ്ഞായ തം ആജിശോഭിനം; പുരോഹിതോ രാജഗൃഹാദ് വിനിര്യയൗ
13 ക്രമേണ ചാനേന നരാധിപാത്മജാ; വരസ്ത്രിയാസ് തേ ജഗൃഹുസ് തദാ കരം
    അഹന്യ് അഹന്യ് ഉത്തമരൂപധാരിണോ; മഹാരഥാഃ കൗരവവംശവർധനാഃ
14 ഇദം ച തത്രാദ്ഭുത രൂപം ഉത്തമം; ജഗാദ വിപ്രർഷിർ അതീതമാനുഷം
    മഹാനുഭാവാ കില സാ സുമധ്യമാ; ബഭൂവ കന്യൈവ ഗതേ ഗതേ ഽഹനി
15 കൃതേ വിവാഹേ ദ്രുപദോ ധനം ദദൗ; മഹാരഥേഭ്യോ ബഹുരൂപം ഉത്തമം
    ശതം രഥാനാം വരഹേമഭൂഷിണാം; ചതുര്യുജാം ഹേമഖലീന മാലിനാം
16 ശതം ഗജാനാം അഭിപദ്മിനീം തഥാ; ശതം ഗിരീണാം ഇവ ഹേമശൃംഗിണാം
    തഥൈവ ദാസീ ശതം അഗ്ര്യയൗവനം; മഹാർഹവേഷാഭരണാംബര സ്രജം
17 പൃഥക് പൃഥക് ചൈവ ദശായുതാന്വിതം; ധനം ദദൗ സൗമകിർ അഗ്നിസാക്ഷികം
    തഥൈവ വസ്ത്രാണി ച ഭൂഷണാനി; പ്രഭാവയുക്താനി മഹാധനാനി
18 കൃതേ വിവാഹേ ച തതഃ സ്മ പാണ്ഡവാഃ; പ്രഭൂതരത്നാം ഉപലഭ്യ താം ശ്രിയം
    വിജഹ്രുർ ഇന്ദ്ര പ്രതിമാ മഹാബലാഃ; പുരേ തു പാഞ്ചാല നൃപസ്യ തസ്യ ഹ