മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം191

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 191

1 [വൈ]
     പാണ്ഡവൈഃ സഹ സംയോഗം ഗതസ്യ ദ്രുപദസ്യ തു
     ന ബഭൂവ ഭയം കിം ചിദ് ദേവേഭ്യോ ഽപി കഥം ചന
 2 കുന്തീം ആസാദ്യ താ നാര്യോ ദ്രുപദസ്യ മഹാത്മനഃ
     നാമ സങ്കീർതയന്ത്യസ് താഃ പാദൗ ജഗ്മുഃ സ്വമൂർധഭിഃ
 3 കൃഷ്ണാ ച ക്ഷൗമസംവീതാ കൃതകൗതുക മംഗലാ
     കൃതാഭിവാദനാ ശ്വശ്ര്വാസ് തസ്ഥൗ പ്രഹ്വാ കൃതാഞ്ജലിഃ
 4 രൂപലക്ഷണസമ്പന്നാം ശീലാചാര സമന്വിതാം
     ദ്രൗപദീം അവദത് പ്രേമ്ണാ പൃഥാശീർ വചനം സ്നുഷാം
 5 യഥേന്ദ്രാണീ ഹരിഹയേ സ്വാഹാ ചൈവ വിഭാവസൗ
     രോഹിണീ ച യഥാ സോമേ ദമയന്തീ യഥാ നലേ
 6 യഥാ വൈശ്രവണേ ഭദ്രാ വസിഷ്ഠേ ചാപ്യ് അരുന്ധതീ
     യഥാ നാരായണേ ലക്ഷ്മീസ് തഥാ ത്വം ഭവ ഭർതൃഷു
 7 ജീവസൂർ വീരസൂർ ഭദ്രേ ബഹു സൗഖ്യ സമന്വിതാ
     സുഭഗാ ഭോഗസമ്പന്നാ യജ്ഞപത്നീ സ്വനുവ്രതാ
 8 അതിഥീൻ ആഗതാൻ സാധൂൻ ബാലാൻ വൃദ്ധാൻ ഗുരൂംസ് തഥാ
     പൂജയന്ത്യാ യഥാന്യായം ശശ്വദ് ഗച്ഛന്തു തേ സമാഃ
 9 കുരുജാംഗല മുഖ്യേഷു രാഷ്ട്രേഷു നഗരേഷു ച
     അനു ത്വം അഭിഷിച്യസ്വ നൃപതിം ധർമവത്സലം
 10 പതിഭിർ നിർജിതാം ഉർവീം വിക്രമേണ മഹാബലൈഃ
    കുരു ബ്രാഹ്മണസാത് സർവാം അശ്വമേധേ മഹാക്രതൗ
11 പൃഥിവ്യാം യാനി രത്നാനി ഗുണവന്തി ഗുനാന്വിതേ
    താന്യ് ആപ്നുഹി ത്വം കല്യാണി സുഖിനീ ശരദാം ശതം
12 യഥാ ച ത്വാഭിനന്ദാമി വധ്വ് അദ്യ ക്ഷൗമസംവൃതാം
    തഥാ ഭൂയോ ഽഭിനന്ദിഷ്യേ സൂതപുത്രാം ഗുണാന്വിതാം
13 തതസ് തു കൃതദാരേഭ്യഃ പാണ്ഡുഭ്യഃ പ്രാഹിണോദ് ധരിഃ
    മുക്താ വൈഡൂര്യ ചിത്രാണി ഹൈമാന്യ് ആഭരണാനി ച
14 വാസാംസി ച മഹാർഹാണി നാനാദേശ്യാനി മാധവഃ
    കംബലാജിന രത്നാനി സ്പർശവന്തി ശുഭാനി ച
15 ശയനാസനയാനാനി വിവിധാനി മഹാന്തി ച
    വൈഡൂര്യ വജ്രചിത്രാണി ശതശോ ഭാജനാനി ച
16 രൂപയൗവന ദാക്ഷിണ്യൈർ ഉപേതാശ് ച സ്വലങ്കൃതാഃ
    പ്രേഷ്യാഃ സമ്പ്രദദൗ കൃഷ്ണോ നാനാദേശ്യാഃ സഹസ്രശഃ
17 ഗജാൻ വിനീതാൻ ഭദ്രാംശ് ച സദശ്വാംശ് ച സ്വലങ്കൃതാൻ
    രഥാംശ് ച ദാന്താൻ സൗവർണൈഃ ശുഭൈഃ പട്ടൈർ അലങ്കൃതാൻ
18 കോടിശശ് ച സുവർണം സ തേഷാം അകൃതകം തഥാ
    വീതീ കൃതം അമേയാത്മാ പ്രാഹിണോൻ മധുസൂദനഃ
19 തത് സർവം പ്രതിജഗ്രാഹ ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
    മുദാ പരമയാ യുക്തോ ഗോവിന്ദ പ്രിയകാമ്യയാ