മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം19

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 19

1 [സൂ]
     തതോ രജന്യാം വ്യുഷ്ടായാം പ്രഭാത ഉദിതേ രവൗ
     കദ്രൂശ് ച വിനതാ ചൈവ ഭഗിന്യൗ തേ തപോധന
 2 അമർഷിതേ സുസംരബ്ധേ ദാസ്യേ കൃതപണേ തദാ
     ജഗ്മതുസ് തുരഗം ദ്രഷ്ടും ഉച്ഛൈഃ ശ്രവസം അന്തികാത്
 3 ദദൃശാതേ തദാ തത്ര സമുദ്രം നിധിം അംഭസാം
     തിമിംഗിലഝഷാകീർണം മകരൈർ ആവൃതം തഥാ
 4 സത്ത്വൈശ് ച ബഹുസാഹസ്രൈർ നാനാരൂപൈഃ സമാവൃതം
     ഉഗ്രൈർ നിത്യം അനാധൃഷ്യം കൂർമഗ്രാഹസമാകുലം
 5 ആകരം സർവരത്നാനാം ആലയം വരുണസ്യ ച
     നാഗാനാം ആലയം രമ്യം ഉത്തമം സരിതാം പതിം
 6 പാതാലജ്വലനാവാസം അസുരാണാം ച ബന്ധനം
     ഭയങ്കരം ച സത്ത്വാനാം പയസാം നിധിം അർണവം
 7 ശുഭം ദിവ്യം അമർത്യാനാം അമൃതസ്യാകരം പരം
     അപ്രമേയം അചിന്ത്യം ച സുപുണ്യ ജലം അദ്ഭുതം
 8 ഘോരം ജലചരാരാവ രൗദ്രം ഭൈരവനിസ്വനം
     ഗംഭീരാവർത കലിലം സർവഭൂതഭയങ്കരം
 9 വേലാദോലാനില ചലം ക്ഷോഭോദ്വേഗ സമുത്ഥിതം
     വീചീഹസ്തൈഃ പ്രചലിതൈർ നൃത്യന്തം ഇവ സർവശഃ
 10 ചന്ദ്ര വൃദ്ധിക്ഷയവശാദ് ഉദ്വൃത്തോർമി ദുരാസദം
    പാഞ്ചജന്യസ്യ ജനനം രത്നാകരം അനുത്തമം
11 ഗാം വിന്ദതാ ഭഗവതാ ഗോവിന്ദേനാമിതൗജസാ
    വരാഹരൂപിണാ ചാന്തർ വിക്ഷോഭിത ജലാവിലം
12 ബ്രഹ്മർഷിണാ ച തപതാ വർഷാണാം ശതം അത്രിണാ
    അനാസാദിത ഗാധം ച പാതാലതലം അവ്യയം
13 അധ്യാത്മയോഗനിദ്രാം ച പദ്മനാഭസ്യ സേവതഃ
    യുഗാദി കാലശയനം വിഷ്ണോർ അമിതതേജസഃ
14 വഡവാമുഖദീപ്താഗ്നേസ് തോയഹവ്യപ്രദം ശുഭം
    അഗാധ പാരം വിസ്തീർണം അപ്രമേയം സരിത്പതിം
15 മഹാനദീഭിർ ബഹ്വീഭിഃ സ്പർധയേവ സഹസ്രശഃ
    അഭിസാര്യമാണം അനിശം ദദൃശാതേ മഹാർണവം
16 ഗംഭീരം തിമിമകരോഗ്ര സങ്കുലം തം; ഗർജന്തം ജലചര രാവ രൗദ്രനാദൈഃ
    വിസ്തീർണം ദദൃശതുർ അംബരപ്രകാശം; തേ ഽഗാധം നിധിം ഉരും അംഭസാം അനന്തം
17 ഇത്യ് ഏവം ഝഷമകരോർമി സങ്കുലം തം; ഗംഭീരം വികസിതം അംബരപ്രകാശം
    പാതാലജ്വലനശിഖാ വിദീപിതം തം; പശ്യന്ത്യൗ ദ്രുതം അഭിപേതതുസ് തദാനീം