മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം20

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 20

1 [സൂ]
     തം സമുദ്രം അതിക്രമ്യ കദ്രൂർ വിനതയാ സഹ
     ന്യപതത് തുരഗാഭ്യാശേ നചിരാദ് ഇവ ശീഘ്രഗാ
 2 നിശാമ്യ ച ബഹൂൻ വാലാൻ കൃഷ്ണാൻ പുച്ഛം സമാശ്രിതാൻ
     വിനതാം വിഷണ്ണവദനാം കദ്രൂർ ദാസ്യേ ന്യയോജയത്
 3 തതഃ സാ വിനതാ തസ്മിൻ പണിതേന പരാജിതാ
     അഭവദ് ദുഃഖസന്തപ്താ ദാസീ ഭാവം സമാസ്ഥിതാ
 4 ഏതസ്മിന്ന് അന്തരേ ചൈവ ഗരുഡഃ കാല ആഗതേ
     വിനാ മാത്രാ മഹാതേജാ വിദാര്യാണ്ഡം അജായത
 5 അഗ്നിരാശിർ ഇവോദ്ഭാസൻ സമിദ്ധോ ഽതി ഭയങ്കരഃ
     പ്രവൃദ്ധഃ സഹസാ പക്ഷീ മഹാകായോ നഭോഗതഃ
 6 തം ദൃഷ്ട്വാ ശരണം ജഗ്മുഃ പ്രജാഃ സർവാ വിഭാവസും
     പ്രണിപത്യാബ്രുവംശ് ചൈനം ആസീനം വിശ്വരൂപിണം
 7 അഗ്നേ മാ ത്വം പ്രവർധിഷ്ഠാഃ കച് ചിൻ നോ ന ദിധക്ഷസി
     അസൗ ഹി രാശിഃ സുമഹാൻ സമിദ്ധസ് തവ സർപതി
 8 [ആ]
     നൈതദ് ഏവം യഥാ യൂയം മന്യധ്വം അസുരാർദനാഃ
     ഗരുഡോ ബലവാൻ ഏഷ മമ തുല്യഃ സ്വതേജസാ
 9 [സൂ]
     ഏവം ഉക്താസ് തഗോ ഗത്വാ ഗരുഡം വാഗ്ഭിർ അസ്തുവൻ
     അദൂരാദ് അഭ്യുപേത്യൈനം ദേവാഃ സർഷിഗണാസ് തദാ
 10 ത്വം ഋഷിസ് ത്വം മഹാഭാഗസ് ത്വം ദേവഃ പതഗേശ്വരഃ
    ത്വം പ്രഭുസ് തപന പ്രഖ്യസ് ത്വം നസ് ത്രാണം അനുത്തമം
11 ബലോർമിമാൻ സാധുർ അദീനസത്ത്വഃ; സമൃദ്ധിമാൻ ദുഷ്പ്രസഹസ് ത്വം ഏവ
    തപഃ ശ്രുതം സർവം അഹീന കീർതേ; അനാഗതം ചോപഗതം ച സർവം
12 ത്വം ഉത്തമഃ സർവം ഇദം ചരാചരം; ഗഭസ്തിഭിർ ഭാനുർ ഇവാവഭാസസേ
    സമാക്ഷിപൻ ഭാനുമതഃ പ്രഭാം മുഹുസ്; ത്വം അന്തകഃ സർവം ഇദം ധ്രുവാധ്രുവം
13 ദിവാകരഃ പരികുപിതോ യഥാ ദഹേത്; പ്രജാസ് തഥാ ദഹസി ഹുതാശനപ്രഭ
    ഭയങ്കരഃ പ്രലയ ഇവാഗ്നിർ ഉത്ഥിതോ; വിനാശയൻ യുഗപരിവർതനാന്ത കൃത്
14 സ്വഗേശ്വരം ശരണം ഉപസ്ഥിതാ വയം; മഹൗജസം വിതിമിരം അഭ്രഗോചരം
    മഹാബലം ഗരുഡം ഉപേത്യ ഖേചരം; പരാവരം വരദം അജയ്യ വിക്രമം
15 ഏവം സ്തുതഃ സുപർണസ് തു ദേവൈഃ സർഷിഗണൈസ് തദാ
    തേജസഃ പ്രതിസംഹാരം ആത്മനഃ സ ചകാര ഹ