മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം18

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 18

1 [സൂ]
     ഏതത് തേ സർവം ആഖ്യാതം അമൃതം മഥിതം യഥാ
     യത്ര സോ ഽശ്വഃ സമുത്പന്നഃ ശ്രീമാൻ അതുലവിക്രമഃ
 2 യം നിശാമ്യ തദാ കദ്രൂർ വിനതാം ഇദം അബ്രവീത്
     ഉച്ചൈഃശ്രവാ നു കിം വർണോ ഭദ്രേ ജാനീഹി മാചിരം
 3 [വി]
     ശ്വേത ഏവാശ്വരാജോ ഽയം കിം വാ ത്വം മന്യസേ ശുഭേ
     ബ്രൂഹി വർണം ത്വം അപ്യ് അസ്യ തതോ ഽത്ര വിപണാവഹേ
 4 [ക]
     കൃഷ്ണ വാലം അഹം മന്യേ ഹയം ഏനം ശുചിസ്മിതേ
     ഏഹി സാർധം മയാ ദീവ്യ ദാസീ ഭാവായ ഭാമിനി
 5 [സൂ]
     ഏവം തേ സമയം കൃത്വാ ദാസീ ഭാവായ വൈ മിഥഃ
     ജഗ്മതുഃ സ്വഗൃഹാൻ ഏവ ശ്വോ ദ്രക്ഷ്യാവ ഇതി സ്മ ഹ
 6 തതഃ പുത്രസഹസ്രം തു കദ്രൂർ ജിഹ്മം ചികീർഷതീ
     ആജ്ഞാപയാം ആസ തദാ വാലാ ഭൂത്വാഞ്ജന പ്രഭാഃ
 7 ആവിശധ്വം ഹയം ക്ഷിപ്രം ദാസീ ന സ്യാം അഹം യഥാ
     തദ് വാക്യം നാന്വപദ്യന്ത താഞ് ശശാപ ഭുജംഗമാൻ
 8 സർപസത്രേ വർതമാനേ പാവകോ വഃ പ്രധക്ഷ്യതി
     ജനമേജയസ്യ രാജർഷേഃ പാണ്ഡവേയസ്യ ധീമതഃ
 9 ശാപം ഏനം തു ശുശ്രാവ സ്വയം ഏവ പിതാമഹഃ
     അതിക്രൂരം സമുദ്ദിഷ്ടം കദ്ര്വാ ദൈവാദ് അതീവ ഹി
 10 സാർധം ദേവഗണൈഃ സർവൈർ വാചം താം അന്വമോദത
    ബഹുത്വം പ്രേക്ഷ്യ സർപാണാം പ്രജാനാം ഹിതകാമ്യയാ
11 തിഗ്മവീര്യവിഷാ ഹ്യ് ഏതേ ദന്ദ ശൂകാ മഹാബലാഃ
    തേഷാം തീക്ഷ്ണവിഷത്വാദ് ധി പ്രജാനാം ച ഹിതായ വൈ
    പ്രാദാദ് വിഷഹണീം വിദ്യാം കാശ്യപായ മഹാത്മനേ