മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം167

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 167

1 [ഗ്]
     തതോ ദൃഷ്ട്വാശ്രമപദം രഹിതം തൈഃ സുതൈർ മുനിഃ
     നിർജഗാമ സുദുഃഖാർതഃ പുനർ ഏവാശ്രമാത് തതഃ
 2 സോ ഽപശ്യത് സരിതം പൂർണാം പ്രാവൃട്കാലേ നവാംഭസാ
     വൃക്ഷാൻ ബഹുവിധാൻ പാർഥ വഹന്തീം തീരജാൻ ബഹൂൻ
 3 അഥ ചിന്താം സമാപേദേ പുനഃ പൗരവനന്ദന
     അംഭസ്യ് അസ്യാ നിമജ്ജേയം ഇതി ദുഃഖസമന്വിതഃ
 4 തതഃ പാശൈസ് തദാത്മാനം ഗാഢം ബദ്ധ്വാ മഹാമുനിഃ
     തസ്യാ ജലേ മഹാനദ്യാ നിമമജ്ജ സുദുഃഖിതഃ
 5 അഥ ഛിത്ത്വാ നദീ പാശാംസ് തസ്യാരി ബലമർദന
     സമസ്ഥം തം ഋഷിം കൃത്വാ വിപാശം സമവാസൃജത്
 6 ഉത്തതാര തതഃ പാശൈർ വിമുക്തഃ സ മഹാൻ ഋഷിഃ
     വിപാശേതി ച നാമാസ്യാ നദ്യാശ് ചക്രേ മഹാൻ ഋഷിഃ
 7 ശോകേ ബുദ്ധിം തതശ് ചക്രേ ന ചൈകത്ര വ്യതിഷ്ഠിത
     സോ ഽഗച്ഛത് പർവതാംശ് ചൈവ സരിതശ് ച സരാംസി ച
 8 തതഃ സ പുനർ ഏവർഷിർ നദീം ഹൈമവതീം തദാ
     ചണ്ഡഗ്രാഹവതീം ദൃഷ്ട്വാ തസ്യാഃ സ്രോതസ്യ് അവാപതത്
 9 സാ തം അഗ്നിസമം വിപ്രം അനുചിന്ത്യ സരിദ് വരാ
     ശതധാ വിദ്രുതാ യസ്മാച് ഛതദ്രുർ ഇതി വിശ്രുതാ
 10 തതഃ സ്ഥലഗതം ദൃഷ്ട്വാ തത്രാപ്യ് ആത്മാനം ആത്മനാ
    മർതും ന ശക്യം ഇത്യ് ഉക്ത്വാ പുനർ ഏവാശ്രമം യയൗ
11 വധ്വാദൃശ്യന്ത്യാനുഗത ആശ്രമാഭിമുഖോ വ്രജൻ
    അഥ ശുശ്രാവ സംഗത്യാ വേദാധ്യയനനിഃസ്വനം
    പൃഷ്ഠതഃ പരിപൂർണാർഥൈഃ ഷഡ്ഭിർ അംഗൈർ അലങ്കൃതം
12 അനുവ്രജതി കോ ന്വ് ഏഷ മാം ഇത്യ് ഏവ ച സോ ഽബ്രവീത്
    അഹം ത്വ് അദൃശ്യതീ നാമ്നാ തം സ്നുഷാ പ്രത്യഭാഷത
    ശക്തേർ ഭാര്യാ മഹാഭാഗ തപോ യുക്താ തപസ്വിനീ
13 [വസ്]
    പുത്രി കസ്യൈഷ സാംഗസ്യ വേദസ്യാധ്യയന സ്വനഃ
    പുരാ സാംഗസ്യ വേദസ്യ ശക്തേർ ഇവ മയാ ശ്രുതഃ
14 [ആദൃഷ്യന്തീ]
    അയം കുക്ഷൗ സമുത്പന്നഃ ശക്തേർ ഗർഭഃ സുതസ്യ തേ
    സമാ ദ്വാദാശ തസ്യേഹ വേദാൻ അഭ്യസതോ മുനേ
15 [ഗ്]
    ഏവം ഉക്തസ് തതോ ഹൃഷ്ടോ വസിഷ്ഠഃ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഗ് ഋഷിഃ
    അസ്തി സന്താനം ഇത്യ് ഉക്ത്വാ മൃത്യോഃ പാർഥ ന്യവർതത
16 തതഃ പ്രതിനിവൃത്തഃ സ തയാ വധ്വാ സഹാനഘ
    കൽമാഷപാദം ആസീനം ദദർശ വിജനേ വനേ
17 സ തു ദൃഷ്ട്വൈവ തം രാജാ ക്രുദ്ധ ഉത്ഥായ ഭാരത
    ആവിഷ്ടോ രക്ഷസോഗ്രേണ ഇയേഷാത്തും തതഃ സ്മ തം
18 അദൃശ്യന്തീ തു തം ദൃഷ്ട്വാ ക്രൂരകർമാണം അഗ്രതഃ
    ഭയസംവിഗ്നയാ വാചാ വസിഷ്ഠം ഇദം അബ്രവീത്
19 അസൗ മൃത്യുർ ഇവോഗ്രേണ ദണ്ഡേന ഭഗവന്ന് ഇതഃ
    പ്രഗൃഹീതേന കാഷ്ഠേന രാക്ഷസോ ഽഭ്യേതി ഭീഷണഃ
20 തം നിവാരയിതും ശക്തോ നാന്യോ ഽസ്തി ഭുവി കശ് ചന
    ത്വദൃതേ ഽദ്യ മഹാഭാഗ സർവവേദവിദാം വര
21 ത്രാഹി മാം ഭഗവാൻ പാപാദ് അസ്മാദ് ദാരുണദർശനാത്
    രക്ഷോ അത്തും ഇഹ ഹ്യ് ആവാം നൂനം ഏതച് ചികീർഷതി