മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം161

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 161

1 [ഗ്]
     അഥ തസ്യാം അദൃശ്യായാം നൃപതിഃ കാമമോഹിതഃ
     പാതനം ശത്രുസംഘാനാം പപാത ധരണീതലേ
 2 തസ്മിൻ നിപതിതേ ഭൂമാവ് അഥ സാ ചാരുഹാസിനീ
     പുനഃ പീനായതശ്രോണീ ദർശയാം ആസ തം നൃപം
 3 അഥാവഭാഷേ കല്യാണീ വാചാ മധുരയാ നൃപം
     തം കുരൂണാം കുലകരം കാമാഭിഹത ചേതസം
 4 ഉത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭദ്രം തേ ന ത്വം അർഹസ്യ് അരിന്ദമ
     മോഹം നൃപതിശാർദൂല ഗന്തും ആവിഷ്കൃതഃ ക്ഷിതൗ
 5 ഏവം ഉക്തോ ഽഥ നൃപതിർ വാചാ മധുരയാ തദാ
     ദദർശ വിപുലശ്രോണീം താം ഏവാഭിമുഖേ സ്ഥിതാം
 6 അഥ താം അസിതാപാംഗീം ആബഭാഷേ നരാധിപഃ
     മന്മഥാഗ്നിപരീതാത്മാ സന്ദിഗ്ധാക്ഷരയാ ഗിരാ
 7 സാധു മാം അസിതാപാംഗേ കാമാർതം മത്തകാശിനി
     ഭജസ്വ ഭജമാനം മാം പ്രാണാ ഹി പ്രജഹന്തി മാം
 8 ത്വദർഥം ഹി വിശാലാക്ഷി മാം അയം നിശിതൈഃ ശരൈഃ
     കാമഃ കമലഗർഭാഭേ പ്രതിവിധ്യൻ ന ശാമ്യതി
 9 ഗ്രസ്തം ഏവം അനാക്രന്ദേ ഭദ്രേ കാമമഹാഹിനാ
     സാ ത്വം പീനായതശ്രോണിപര്യാപ്നുഹി ശുഭാനനേ
 10 ത്വയ്യ് അധീനാ ഹി മേ പ്രാണാ കിംനരോദ്ഗീത ഭാഷിണി
    ചാരു സർവാനവദ്യാംഗി പദ്മേന്ദു സദൃശാനനേ
11 ന ഹ്യ് അഹം ത്വദൃതേ ഭീരു ശക്ഷ്യേ ജീവിതും ആത്മനാ
    തസ്മാത് കുരു വിശാലാക്ഷി മയ്യ് അനുക്രോശം അംഗനേ
12 ഭക്തം മാം അസിതാപാംഗേ ന പരിത്യക്തും അർഹസി
    ത്വം ഹി മാം പ്രീതിയോഗേന ത്രാതും അർഹസി ഭാമിനി
13 ഗാന്ധർവേണ ച മാം ഭീരു വിവാഹേനൈഹി സുന്ദരി
    വിവാഹാനാം ഹി രംഭോരു ഗാന്ധർവഃ ശ്രേഷ്ഠ ഉച്യതേ
14 [തപതീ]
    നാഹം ഈശാത്മനോ രാജൻ കന്യാപിതൃമതീ ഹ്യ് അഹം
    മയി ചേദ് അസ്തി തേ പ്രീതിർ യാചസ്വ പിതരം മമ
15 യഥാ ഹി തേ മയാ പ്രാണാഃ സംഗൃഹീതാ നരേശ്വര
    ദർശനാദ് ഏവ ഭൂയസ് ത്വം തഥാ പ്രാണാൻ മമാഹരഃ
16 ന ചാഹം ഈശാ ദേഹസ്യ തസ്മാൻ നൃപതിസത്തമ
    സമീപം നോപഗച്ഛാമി ന സ്വതന്ത്രാ ഹി യോഷിതഃ
17 കാ ഹി സർവേഷു ലോകേഷു വിശ്രുതാഭിജനം നൃപം
    കന്യാ നാഭിലഷേൻ നാഥം ഭർതാരം ഭക്ത വത്സലം
18 തസ്മാദ് ഏവംഗതേ കാലേ യാചസ്വ പിതരം മമ
    ആദിത്യം പ്രണിപാതേന തപസാ നിയമേന ച
19 സ ചേത് കാമയതേ ദാതും തവ മാം അരിമർദന
    ഭവിഷ്യാമ്യ് അഥ തേ രാജൻ സതതം വശവർതിനീ
20 അഹം ഹി തപതീ നാമ സാവിത്ര്യ് അവരജാ സുതാ
    അസ്യ ലോകപ്രദീപസ്യ സവിതുഃ ക്ഷത്രിയർഷഭ