മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം162

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 162

1 [ഗ്]
     ഏവം ഉക്ത്വാ തതസ് തൂർണം ജഗാമോർധ്വം അനിന്ദിതാ
     സ തു രാജാ പുനർ ഭൂമൗ തത്രൈവ നിപപാത ഹ
 2 അമാത്യഃ സാനുയാത്രസ് തു തം ദദർശ മഹാവനേ
     ക്ഷിതൗ നിപതിതം കാലേ ശക്രധ്വജം ഇവോച്ഛ്രിതം
 3 തം ഹി ദൃഷ്ട്വാ മഹേഷ്വാസം നിരശ്വം പതിതം ക്ഷിതൗ
     ബഭൂവ സോ ഽസ്യ സചിവഃ സമ്പ്രദീപ്ത ഇവാഗ്നിനാ
 4 ത്വരയാ ചോപസംഗമ്യ സ്നേഹാദ് ആഗതസംഭ്രമഃ
     തം സമുത്ഥാപയാം ആസ നൃപതിം കാമമോഹിതം
 5 ഭൂതലാദ് ഭൂമിപാലേശം പിതേവ പതിതം സുതം
     പ്രജ്ഞയാ വയസാ ചൈവ വൃദ്ധഃ കീർത്യാ ദമേന ച
 6 അമാത്യസ് തം സമുത്ഥാപ്യ ബഭൂവ വിഗതജ്വരഃ
     ഉവാച ചൈനം കല്യാണ്യാ വാചാ മധുരയോത്ഥിതം
     മാ ഭൈർ മനുജശാർദൂല ഭദ്രം ചാസ്തു തവാനഘ
 7 ക്ഷുത്പിപാസാപരിശ്രാന്തം തർകയാം ആസ തം നൃപം
     പതിതം പാതനം സംഖ്യേ ശാത്രവാണാം മഹീതലേ
 8 വാരിണാഥ സുശീതേന ശിരസ് തസ്യാഭ്യഷേചയത്
     അസ്പൃശൻ മുകുടം രാജ്ഞഃ പുണ്ഡരീകസുഗന്ധിനാ
 9 തതഃ പ്രത്യാഗതപ്രാണസ് തദ് ബലം ബലവാൻ നൃപഃ
     സർവം വിസർജയാം ആസ തം ഏകം സചിവം വിനാ
 10 തതസ് തസ്യാജ്ഞയാ രാജ്ഞോ വിപ്രതസ്ഥേ മഹദ് ബലം
    സ തു രാജാ ഗിരിപ്രസ്ഥേ തസ്മിൻ പുനർ ഉപാവിശത്
11 തതസ് തസ്മിൻ ഗിരിവരേ ശുചിർ ഭൂത്വാ കൃതാഞ്ജലിഃ
    ആരിരാധയിഷുഃ സൂര്യം തസ്ഥാവ് ഊർധ്വഭുജഃ ക്ഷിതൗ
12 ജഗാമ മനസാ ചൈവ വസിഷ്ഠം ഋഷിസത്തമം
    പുരോഹിതം അമിത്രഘ്നസ് തദാ സംവരണോ നൃപഃ
13 നക്തം ദിനം അഥൈകസ്ഥേ സ്ഥിതേ തസ്മിഞ് ജനാധിപേ
    അഥാജഗാമ വിപ്രർഷിസ് തദാ ദ്വാദശമേ ഽഹനി
14 സ വിദിത്വൈവ നൃപതിം തപത്യാ ഹൃതമാനസം
    ദിവ്യേന വിധിനാ ജ്ഞാത്വാ ഭാവിതാത്മാ മഹാൻ ഋഷിഃ
15 തഥാ തു നിയതാത്മാനം സ തം നൃപതിസത്തമം
    ആബഭാഷേ സ ധർമാത്മാ തസ്യൈവാർഥ ചികീർഷയാ
16 സ തസ്യ മനുജേന്ദ്രസ്യ പശ്യതോ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
    ഊർധ്വം ആചക്രമേ ദ്രഷ്ടും ഭാസ്കരം ഭാസ്കരദ്യുതിഃ
17 സഹസ്രാംശും തതോ വിപ്രഃ കൃതാഞ്ജലിർ ഉപസ്ഥിതഃ
    വസിഷ്ഠോ ഽഹം ഇതി പ്രീത്യാ സ ചാത്മാനം ന്യവേദയത്
18 തം ഉവാച മഹാതേജാ വിവസ്വാൻ മുനിസത്തമം
    മഹർഷേ സ്വാഗതം തേ ഽസ്തു കഥയസ്വ യഥേച്ഛസി