മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം150

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 150

1 [വൈ]
     കരിഷ്യ ഇതി ഭീമേന പ്രതിജ്ഞാതേ തു ഭാരത
     ആജഗ്മുസ് തേ തതഃ സർവേ ഭൈക്ഷം ആദായ പാണ്ഡവാഃ
 2 ആകാരേണൈവ തം ജ്ഞാത്വാ പാണ്ഡുപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ
     രഹഃ സമുപവിശ്യൈകസ് തതഃ പപ്രച്ഛ മാതരം
 3 കിം ചികീർഷത്യ് അയം കർമ ഭീമോ ഭീമപരാക്രമഃ
     ഭവത്യ് അനുമതേ കച് ചിദ് അയം കർതും ഇഹേച്ഛതി
 4 [കു]
     മമൈവ വചനാദ് ഏഷ കരിഷ്യതി പരന്തപഃ
     ബ്രാഹ്മണാർഥേ മഹത് കൃത്യം മോഷ്കായ നഗരസ്യ ച
 5 [യ്]
     കിം ഇദം സാഹസം തീക്ഷ്ണം ഭവത്യാ ദുഷ്കൃതം കൃതം
     പരിത്യാഗം ഹി പുത്രസ്യ ന പ്രശംസന്തി സാധവഃ
 6 കഥം പരസുതസ്യാർഥേ സ്വസുതം ത്യക്തും ഇച്ഛസി
     ലോകവൃത്തി വിരുദ്ധം വൈ പുത്ര ത്യാഗാത് കൃതം ത്വയാ
 7 യസ്യ ബാഹൂ സമാശ്രിത്യ സുഖം സർവേ സ്വപാമഹേ
     രാജ്യം ചാപഹൃതം ക്ഷുദ്രൈർ ആജിഹീർഷാമഹേ പുനഃ
 8 യസ്യ ദുര്യോധനോ വീര്യം ചിന്തയന്ന് അമിതൗജസഃ
     ന ശേതേ വസതീഃ സർവാ ദുഃഖാച് ഛകുനിനാ സഹ
 9 യസ്യ വീരസ്യ വീര്യേണ മുക്താ ജതു ഗൃഹാദ് വയം
     അന്യേഭ്യശ് ചൈവ പാപേഭ്യോ നിഹതശ് ച പുരോചനഃ
 10 യസ്യ വീര്യം സമാശ്രിത്യ വസു പൂർണാം വസുന്ധരാം
    ഇമാം മന്യാമഹേ പ്രാപ്താം നിഹത്യ ധൃതരാഷ്ട്രജാൻ
11 തസ്യ വ്യവസിതസ് ത്യാഗോ ബുദ്ധിം ആസ്ഥായ കാം ത്വയാ
    കച് ചിൻ ന ദുഃഖൈർ ബുദ്ധിസ് തേ വിപ്ലുതാ ഗതചേതസഃ
12 [കു]
    യുധിഷ്ഠിര ന സന്താപഃ കാര്യഃ പ്രതി വൃകോദരം
    ന ചായം ബുദ്ധിദൗർബല്യാദ് വ്യവസായഃ കൃതോ മയാ
13 ഇഹ വിപ്രസ്യ ഭവനേ വയം പുത്ര സുഖോഷിതാഃ
    തസ്യ പ്രതിക്രിയാ താത മയേയം പ്രസമീക്ഷിതാ
    ഏതാവാൻ ഏവ പുരുഷഃ കൃതം യസ്മിൻ ന നശ്യതി
14 ദൃഷ്ട്വാ ഭീഷ്മസ്യ വിക്രാന്തം തദാ ജതു ഗൃഹേ മഹത്
    ഹിഡിംബസ്യ വധാച് ചൈവ വിശ്വാസോ മേ വൃകോദരേ
15 ബാഹ്വോർ ബലം ഹി ഭീമസ്യ നാഗായുത സമം മഹത്
    യേന യൂയം ഗജപ്രഖ്യാ നിർവ്യൂഢാ വാരണാവതാത്
16 വൃകോദര ബലോ നാന്യോ ന ഭൂതോ ന ഭവിഷ്യതി
    യോ ഽഭ്യുദീയാദ് യുധി ശ്രേഷ്ഠം അപി വജ്രധരം സ്വയം
17 ജാതമാത്രഃ പുരാ ചൈഷ മമാങ്കാത് പതിതോ ഗിരൗ
    ശരീരഗൗരവാത് തസ്യ ശിലാ ഗാത്രൈർ വിചൂർണിതാ
18 തദ് അഹം പ്രജ്ഞയാ സ്മൃത്വാ ബലം ഭീമസ്യ പാണ്ഡവ
    പ്രതീകാരം ച വിപ്രസ്യ തതഃ കൃതവതീ മതിം
19 നേദം ലോഭാൻ ന ചാജ്ഞാനാൻ ന ച മോഹാദ് വിനിശ്ചിതം
    ബുദ്ധിപൂർവം തു ധർമസ്യ വ്യവസായഃ കൃതോ മയാ
20 അർഥൗ ദ്വാവ് അപി നിഷ്പന്നൗ യുധിഷ്ഠിര ഭവിഷ്യതഃ
    പ്രതീകാരശ് ച വാസസ്യ ധർമശ് ച ചരിതോ മഹാൻ
21 യോ ബ്രാഹ്മണസ്യ സാഹായ്യം കുര്യാദ് അർഥേഷു കർഹി ചിത്
    ക്ഷത്രിയഃ സ ശുഭാംൽ ലോകാൻ പ്രാപ്നുയാദ് ഇതി മേ ശ്രുതം
22 ക്ഷത്രിയഃ ക്ഷത്രിയസ്യൈവ കുർവാണോ വധമോക്ഷണം
    വിപുലാം കീർതിം ആപ്നോതി ലോകേ ഽസ്മിംശ് ച പരത്ര ച
23 വൈശ്യസ്യൈവ തു സാഹായ്യം കുർവാണഃ ക്ഷത്രിയോ യുധി
    സ സർവേഷ്വ് അപി ലോകേഷു പ്രജാ രഞ്ജയതേ ധ്രുവം
24 ശൂദ്രം തു മോക്ഷയൻ രാജാ ശരണാർഥിനം ആഗതം
    പ്രാപ്നോതീഹ കുലേ ജന്മ സദ്രവ്യേ രാജസത്കൃതേ
25 ഏവം സ ഭവഗാൻ വ്യാസഃ പുരാ കൗരവനന്ദന
    പ്രോവാച സുതരാം പ്രാജ്ഞസ് തസ്മാദ് ഏതച് ചികീർഷിതം
26 [യ്]
    ഉപപന്നം ഇദം മാതസ് ത്വയാ യദ് ബുദ്ധിപൂർവകം
    ആർതസ്യ ബ്രാഹ്മണസ്യൈവം അനുക്രോശാദ് ഇദം കൃതം
    ധ്രുവം ഏഷ്യതി ഭീമോ ഽയം നിഹത്യ പുരുഷാദകം
27 യഥാ ത്വ് ഇദം ന വിന്ദേയുർ നരാ നഗരവാസിനഃ
    തഥായം ബ്രാഹ്മണോ വാച്യഃ പരിഗ്രാഹ്യശ് ച യത്നതഃ