മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം149

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 149

1 [കുന്തീ]
     ന വിഷാദസ് ത്വയാ കാര്യോ ഭയാദ് അസ്മാത് കഥം ചന
     ഉപായഃ പരിദൃഷ്ടോ ഽത്ര തസ്മാൻ മോക്ഷായ രക്ഷസഃ
 2 ഏകസ് തവ സുതോ ബാലഃ കന്യാ ചൈകാ തപസ്വിനീ
     ന തേ തയോസ് തഥാ പത്ന്യാ ഗമനം തത്ര രോചയേ
 3 മമ പഞ്ച സുതാ ബ്രഹ്മംസ് തേഷാം ഏകോ ഗമിഷ്യതി
     ത്വദർഥം ബലിം ആദായ തസ്യ പാപസ്യ രക്ഷസഃ
 4 [ബ്രാഹ്മണ]
     നാഹം ഏതത് കരിഷ്യാമി ജീവിതാർഥീ കഥം ചന
     ബ്രാഹ്മണസ്യാതിഥേശ് ചൈവ സ്വാർഥേ പ്രാണൈർ വിയോജനം
 5 ന ത്വ് ഏതദ് അകുലീനാസു നാധർമിഷ്ഠാസു വിദ്യതേ
     യദ് ബ്രാഹ്മണാർഥേ വിസൃജേദ് ആത്മാനം അപി ചാത്മജം
 6 ആത്മനസ് തു മയാ ശ്രേയോ ബോദ്ധവ്യം ഇതി രോചയേ
     ബ്രഹ്മ വധ്യാത്മ വധ്യാ വാ ശ്രേയ ആത്മവധോ മമ
 7 ബ്രഹ്മവധ്യാ പരം പാപം നിഷ്കൃതിർ നാത്ര വിദ്യതേ
     അബുദ്ധിപൂർവം കൃത്വാപി ശ്രേയ ആത്മവധോ മമ
 8 ന ത്വ് അഹം വധം ആകാങ്ക്ഷേ സ്വയം ഏവാത്മനഃ ശുഭേ
     പരൈഃ കൃതേ വധേ പാപം ന കിം ചിൻ മയി വിദ്യതേ
 9 അഭിസന്ധികൃതേ തസ്മിൻ ബ്രാഹ്മണസ്യ വധേ മയാ
     നിഷ്കൃതിം ന പ്രപശ്യാമി നൃശംസം ക്ഷുദ്രം ഏവ ച
 10 ആഗതസ്യ ഗൃഹേ ത്യാഗസ് തഥൈവ ശരണാർഥിനഃ
    യാചമാനസ്യ ച വധോ നൃശംസം പരമം മതം
11 കുര്യാൻ ന നിന്ദിതം കർമ ന നൃശംസം കദാ ചന
    ഇതി പൂർവേ മഹാത്മാന ആപദ് ധർമവിദോ വിദുഃ
12 ശ്രേയാംസ് തു സഹദാരസ്യ വിനാശോ ഽദ്യ മമ സ്വയം
    ബ്രാഹ്മണസ്യ വധം നാഹം അനുമംസ്യേ കഥം ചന
13 [കുന്തീ]
    മമാപ്യ് ഏഷാ മതിർ ബ്രഹ്മൻ വിപ്രാ രക്ഷ്യാ ഇതി സ്ഥിരാ
    ന ചാപ്യ് അനിഷ്ടഃ പുത്രോ മേ യദി പുത്രശതം ഭവേത്
14 ന ചാസൗ രാക്ഷസഃ ശക്തോ മമ പുത്ര വിനാശനേ
    വീര്യവാൻ മന്ത്രസിദ്ധശ് ച തേജസ്വീ ച സുതോ മമ
15 രാക്ഷസായ ച തത് സർവം പ്രാപയിഷ്യതി ഭോജനം
    മോക്ഷയിഷ്യതി ചാത്മാനം ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ
16 സമാഗതാശ് ച വീരേണ ദൃഷ്ടപൂർവാശ് ച രാക്ഷസാഃ
    ബലവന്തോ മഹാകായാ നിഹതാശ് ചാപ്യ് അനേകശഃ
17 ന ത്വ് ഇദം കേഷു ചിദ് ബ്രഹ്മൻ വ്യാഹർതവ്യം കഥം ചന
    വിദ്യാർഥിനോ ഹി മേ പുത്രാൻ വിപ്രകുര്യുഃ കുതൂഹലാത്
18 ഗുരുണാ ചാനനുജ്ഞാതോ ഗ്രാഹയേദ് യം സുതോ മമ
    ന സ കുര്യാത് തയാ കാര്യം വിദ്യയേതി സതാം മതം
19 [വൈ]
    ഏവം ഉക്തസ് തു പൃഥയാ സ വിപ്രോ ഭാര്യയാ സഹ
    ഹൃഷ്ടഃ സമ്പൂജയാം ആസ തദ് വാക്യം അമൃതോപമം
20 തതഃ കുന്തീ ച വിപ്രശ് ച സഹിതാവ് അനിലാത്മജം
    തം അബ്രൂതാം കുരുഷ്വേതി സ തഥേത്യ് അബ്രവീച് ച തൗ