മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം148

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 148

1 [കുന്തീ]
     കുതോ മൂലം ഇദം ദുഃഖം ജ്ഞാതും ഇച്ഛാമി തത്ത്വതഃ
     വിദിത്വാ അപകർഷേയം ശക്യം ചേദ് അപകർഷിതും
 2 [ബ്രാഹ്മണ]
     ഉപപന്നം സതാം ഏതദ് യദ് ബ്രവീഷി തപോധനേ
     ന തു ദുഃഖം ഇദം ശക്യം മാനുഷേണ വ്യപോഹിതും
 3 സമീപേ നഗരസ്യാസ്യ ബകോ വസതി രാക്ഷസഃ
     ഈശോ ജനപദസ്യാസ്യ പുരസ്യ ച മഹാബലഃ
 4 പുഷ്ടോ മാനുഷമാംസേന ദുർബുദ്ധിഃ പുരുഷാദകഃ
     രക്ഷത്യ് അസുരരാൺ നിത്യം ഇമം ജനപദം ബലീ
 5 നഗരം ചൈവ ദേശം ച രക്ഷോബലസമന്വിതഃ
     തത് കൃതേ പരചക്രാച് ച ഭൂതേഭ്യശ് ച ന നോ ഭയം
 6 വേതനം തസ്യ വിഹിതം ശാലിവാഹസ്യ ഭോജനം
     മഹിഷൗ പുരുഷശ് ചൈകോ യസ് തദ് ആദായ ഗച്ഛതി
 7 ഏകൈകശ് ചൈവ പുരുഷസ് തത് പ്രയച്ഛതി ഭോജനം
     സ വാരോ ബഹുഭിർ വർഷൈർ ഭവത്യ് അസുതരോ നരൈഃ
 8 തദ് വിമോക്ഷായ യേ ചാപി യതന്തേ പുരുഷാഃ ക്വ ചിത്
     സപുത്രദാരാംസ് താൻ ഹത്വാ തദ് രക്ഷോ ഭക്ഷയത്യ് ഉത
 9 വേത്രകീയ ഗൃഹേ രാജാ നായം നയം ഇഹാസ്ഥിതഃ
     അനാമയം ജനസ്യാസ്യ യേന സ്യാദ് അദ്യ ശാശ്വതം
 10 ഏതദ് അർഹാ വയം നൂനം വസാമോ ദുർബലസ്യ യേ
    വിഷയേ നിത്യം ഉദ്വിഗ്നാഃ കുരാജാനം ഉപാശ്രിതാഃ
11 ബ്രാഹ്മണാഃ കസ്യ വക്തവ്യാഃ കസ്യ വാ ഛന്ദ ചാരിണഃ
    ഗുണൈർ ഏതേ ഹി വാസ്യന്തേ കാമഗാഃ പക്ഷിണോ യഥാ
12 രാജാനം പ്രഥമം വിന്ദേത് തതോ ഭാര്യാം തതോ ധനം
    ത്രയസ്യ സഞ്ചയേ ചാസ്യ ജ്ഞാതീൻ പുത്രാംശ് ച ധാരയേത്
13 വിപരീതം മയാ ചേദം ത്രയം സർവം ഉപാർജിതം
    ത ഇമാം ആപദം പ്രാപ്യ ഭൃശം തപ്സ്യാമഹേ വയം
14 സോ ഽയം അസ്മാൻ അനുപ്രാപ്തോ വാരഃ കുലവിനാശനഃ
    ഭോജനം പുരുഷശ് ചൈകഃ പ്രദേയം വേതനം മയാ
15 ന ച മേ വിദ്യതേ വിത്തം സങ്ക്രേതും പുരുഷം ക്വ ചിത്
    സുഹൃജ്ജനം പ്രദാതും ച ന ശക്ഷ്യാമി കഥം ചന
    ഗതിം ചാപി ന പശ്യാമി തസ്മാൻ മോക്ഷായ രക്ഷസഃ
16 സോ ഽഹം ദുഃഖാർണവേ മഗ്നോ മഹത്യ് അസുതരേ ഭൃശം
    സഹൈവൈതൈർ ഗമിഷ്യാമി ബാന്ധവൈർ അദ്യ രാക്ഷസം
    തതോ നഃ സഹിതൻ ക്ഷുദ്രഃ സർവാൻ ഏവോപഭോക്ഷ്യതി