മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം151

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 151

1 [വൈ]
     തതോ രാത്ര്യാം വ്യതീതായാം അന്നം ആദായ പാണ്ഡവഃ
     ഭീമസേനോ യയൗ തത്ര യത്രാസൗ പുരുഷാദകഃ
 2 ആസാദ്യ തു വനം തസ്യ രക്ഷസഃ പാണ്ഡവോ ബലീ
     ആജുഹാവ തതോ നാമ്നാ തദന്നം ഉപയോജയൻ
 3 തതഃ സ രാക്ഷസഃ ശ്രുത്വാ ഭീമസേനസ്യ തദ് വചഃ
     ആജഗാമ സുസങ്ക്രുദ്ധോ യത്ര ഭീമോ വ്യവസ്ഥിതഃ
 4 മഹാകായോ മഹാവേഗോ ദാരയന്ന് ഇവ മേദിനീം
     ത്രിശിഖാം ഭൃകുടിം കൃത്വാ സന്ദശ്യ ദശനച് ഛദം
 5 ഭുഞ്ജാനം അന്നം തം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമസേനം സ രാക്ഷസഃ
     വിവൃത്യ നയനേ ക്രുദ്ധ ഇദം വചനം അബ്രവീത്
 6 കോ ഽയം അന്നം ഇദം ഭുങ്ക്തേ മദർഥം ഉപകൽപിതം
     പശ്യതോ മമ ദുർബുദ്ധിർ യിയാസുർ യമസാദനം
 7 ഭീമസേനസ് തു തച് ഛ്രുത്വാ പ്രഹസന്ന് ഇവ ഭാരത
     രാക്ഷസം തം അനാദൃത്യ ഭുങ്ക്ത ഏവ പരാങ്മുഖഃ
 8 തതഃ സ ഭൈരവം കൃത്വാ സമുദ്യമ്യ കരാവ് ഉഭൗ
     അഭ്യദ്രവദ് ഭീമസേനം ജിഘാംസുഃ പുരുഷാദകഃ
 9 തഥാപി പരിഭൂയൈനം നേക്ഷമാണോ വൃകോദരഃ
     രാക്ഷസം ഭുങ്ക്ത ഏവാന്നം പാണ്ഡവഃ പരവീരഹാ
 10 അമർഷേണ തു സമ്പൂർണഃ കുന്തീപുത്രസ്യ രാക്ഷസഃ
    ജഘാന പൃഷ്ഠം പാണിഭ്യാംം ഉഭാഭ്യാം പൃഷ്ഠതഃ സ്ഥിതഃ
11 തഥാ ബലവതാ ഭീമഃ പാണിഭ്യാം ഭൃശം ആഹതഃ
    നൈവാവലോകയാം ആസ രാക്ഷസം ഭുങ്ക്ത ഏവ സഃ
12 തതഃ സ ഭൂയഃ സങ്ക്രുദ്ധോ വൃക്ഷം ആദായ രാക്ഷസഃ
    താഡയിഷ്യംസ് തദാ ഭീമം പുനർ അഭ്യദ്രവദ് ബലീ
13 തതോ ഭീമഃ ശനൈർ ഭുക്ത്വാ തദന്നം പുരുഷർഷഭഃ
    വാര്യ് ഉപസ്പൃശ്യ സംഹൃഷ്ടസ് തസ്ഥൗ യുധി മഹാബലഃ
14 ക്ഷിപ്തം ക്രുദ്ധേന തം വൃക്ഷം പ്രതിജഗ്രാഹ വീര്യവാൻ
    സവ്യേന പാണിനാ ഭീമഃ പ്രഹസന്ന് ഇവ ഭാരത
15 തതഃ സ പുനർ ഉദ്യമ്യ വൃക്ഷാൻ ബഹുവിധാൻ ബലീ
    പ്രാഹിണോദ് ഭീമസേനായ തസ്മൈ ഭീമശ് ച പാണ്ഡവഃ
16 തദ് വൃക്ഷയുദ്ധം അഭവൻ മഹീരുഹ വിനാശനം
    ഘോരരൂപം മഹാരാജ ബകപാണ്ഡവയോർ മഹത്
17 നാമ വിശ്രാവ്യ തു ബകഃ സമഭിദ്രുത്യ പാണ്ഡവം
    ഭുജാഭ്യാം പരിജഗ്രാഹ ഭീമസേനം മഹാബലം
18 ഭീമസേനോ ഽപി തദ് രക്ഷഃ പരിരഭ്യ മഹാഭുജഃ
    വിസ്ഫുരന്തം മഹാവേഗം വിചകർഷ ബലാദ് ബലീ
19 സ കൃഷ്യമാണോ ഭീമേന കർഷമാണശ് ച പാണ്ഡവം
    സമയുജ്യത തീവ്രേണ ശ്രമേണ പുരുഷാദകഃ
20 തയോർ വേഗേന മഹതാ പൃഥിവീസമകമ്പത
    പാദപാംശ് ച മഹാകായാംശ് ചൂർണയാം ആസതുസ് തദാ
21 ഹീയമാനം തു തദ് രക്ഷഃ സമീക്ഷ്യ ഭരതർഷഭ
    നിഷ്പിഷ്യ ഭൂമൗ പാണിഭ്യാം സമാജഘ്നേ വൃകോദരഃ
22 തതോ ഽസ്യ ജാനുനാ പൃഷ്ഠം അവപീഡ്യ ബലാദ് ഇവ
    ബാഹുനാ പരിജഗ്രാഹ ദക്ഷിണേന ശിരോധരാം
23 സവ്യേന ച കടീ ദേശേ ഗൃഹ്യ വാസസി പാണ്ഡവഃ
    തദ് രക്ഷോ ദ്വിഗുണം ചക്രേ നദന്തം ഭൈരവാൻ രവാൻ
24 തതോ ഽസ്യ രുധിരം വക്ത്രാത് പ്രാദുരാസീദ് വിശാം പതേ
    ഭജ്യമാനസ്യ ഭീമേന തസ്യ ഘോരസ്യ രക്ഷസഃ