മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം137

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 137

1 [വൈ]
     അഥ രാത്ര്യാം വ്യതീതായാം അശോഷോ നാഗരോ ജനഃ
     തത്രാജഗാമ ത്വരിതോ ദിദൃക്ഷുഃ പാണ്ഡുനന്ദനാൻ
 2 നിർവാപയന്തോ ജ്വലനം തേ ജനാ ദദൃശുസ് തതഃ
     ജാതുഷം തദ്ഗൃഹം ദഗ്ധം അമാത്യം ച പുരോചനം
 3 നൂനം ദുര്യോധനേനേദം വിഹിതം പാപകർമണാ
     പാണ്ഡവാനാം വിനാശായ ഇത്യ് ഏവം ചുക്രുഷുർ ജനാഃ
 4 വിദിതേ ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ ധാർതരാഷ്ട്രോ ന സംശയഃ
     ദഗ്ധവാൻ പാണ്ഡുദായാദാൻ ന ഹ്യ് ഏനം പ്രതിഷിദ്ധവാൻ
 5 നൂനം ശാന്തനവോ ഭീഷ്മോ ന ധർമം അനുവർതതേ
     ദ്രോണശ് ച വിദുരശ് ചൈവ കൃപശ് ചാന്യേ ച കൗരവാഃ
 6 തേ വയം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പ്രേഷയാമോ ദുരാത്മനഃ
     സംവൃത്തസ് തേ പരഃ കാമഃ പാണ്ഡവാൻ ദഗ്ധവാൻ അസി
 7 തതോ വ്യപോഹമാനാസ് തേ പാണ്ഡവാർഥേ ഹുതാശനം
     നിഷാദീം ദദൃശുർ ദഗ്ധാം പഞ്ച പുത്രാം അനാഗസം
 8 ഖനകേന തു തേനൈവ വേശ്മ ശോധയതാ ബിലം
     പാംസുഭിഃ പ്രത്യപിഹിതം പുരുഷൈസ് തൈർ അലക്ഷിതം
 9 തതസ് തേ പ്രേഷയാം ആസുർ ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ നാഗരാഃ
     പാണ്ഡവാൻ അഗ്നിനാ ദഗ്ധാൻ അമാത്യം ച പുരോചനം
 10 ശ്രുത്വാ തു ധൃതരാഷ്ട്രസ് തദ് രാജാ സുമഹദ് അപ്രിയം
    വിനാശം പാണ്ഡുപുത്രാണാം വിലലാപ സുദുഃഖിതഃ
11 അദ്യ പാണ്ഡുർ മൃതോ രാജാ ഭ്രാതാ മമ സുദുർലഭഃ
    തേഷു വീരേഷു ദഗ്ധേഷു മാത്രാ സഹ വിശേഷതഃ
12 ഗച്ഛന്തു പുരുഷാഃ ശീഘ്രം നഗരം വാരണാവതം
    സത്കാരയന്തു താൻ വീരാൻ കുന്തി രാജസുതാം ച താം
13 കാരയന്തു ച കുല്യാനി ശുഭ്രാണി ച മഹാന്തി ച
    യേ ച തത്ര മൃതാസ് തേഷാം സുഹൃദോ ഽർചന്തു താൻ അപി
14 ഏവംഗതേ മയാ ശക്യം യദ് യത് കാരയിതും ഹിതം
    പാണ്ഡവാനാം ച കുന്ത്യാശ് ച തത് സർവം ക്രിയതാം ധനൈഃ
15 ഏവം ഉക്ത്വാ തതശ് ചക്രേ ജ്ഞാതിഭിഃ പരിവാരിതഃ
    ഉദകം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ധൃതരാഷ്ട്രോ ഽംബികാ സുതഃ
16 ചുക്രുശുഃ കൗരവാഃ സർവേ ഭൃശം ശോകപരായണാഃ
    വിദുരസ് ത്വ് അൽപശശ് ചക്രേ ശോകം വേദ പരം ഹി സഃ
17 പാണ്ഡവാശ് ചാപി നിർഗത്യ നഗരാദ് വാരണാവതാത്
    ജവേന പ്രയയൂ രാജൻ ദക്ഷിണാം ദിശം ആശ്രിതാഃ
18 വിജ്ഞായ നിശി പന്ഥാനം നക്ഷത്രൈർ ദക്ഷിണാമുഖാഃ
    യതമാനാ വനം രാജൻ ഗഹനം പ്രതിപേദിരേ
19 തതഃ ശ്രാന്താഃ പിപാസാർതാ നിദ്രാന്ധാഃ പാണ്ഡുനന്ദനാഃ
    പുനർ ഊചുർ മഹാവീര്യം ഭീമസേനം ഇദം വചഃ
20 ഇതഃ കഷ്ടതരം കിം നു യദ് വയം ഗഹനേ വനേ
    ദിശശ് ച ന പ്രജാനീമോ ഗന്തും ചൈവ ന ശക്രുമഃ
21 തം ച പാപം ന ജാനീമോ യദി ദഗ്ധഃ പുരോചനഃ
    കഥം നു വിപ്രമുച്യേമ ഭയാദ് അസ്മാദ് അലക്ഷിതാഃ
22 പുനർ അസ്മാൻ ഉപാദായ തഥൈവ വ്രജ ഭാരത
    ത്വം ഹി നോ ബലവാൻ ഏകോ യഥാ സതതഗസ് തഥാ
23 ഇത്യ് ഉക്തോ ധർമരാജേന ഭീമസേനോ മഹാബലഃ
    ആദായ കുന്തീം ഭ്രാതൄംശ് ച ജഗാമാശു മഹാബലഃ