മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം136

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 136

1 [വൈ]
     താംസ് തു ദൃഷ്ട്വാ സുമനസഃ പരിസംവത്സരോഷിതാൻ
     വിശ്വസ്താൻ ഇവ സംലക്ഷ്യ ഹർഷം ചക്രേ പുരോചനഃ
 2 പുരോചനേ തഥാ ഹൃഷ്ടേ കൗന്തേയോ ഽഥ യുധിഷ്ഠിരഃ
     ഭീമസേനാർജുനൗ ചൈവ യമൗ ചോവാച ധർമവിത്
 3 അസ്മാൻ അയം സുവിശ്വസ്താൻ വേത്തി പാപഃ പുരോചനഃ
     വഞ്ചിതോ ഽയം നൃശംസാത്മാ കാലം മന്യേ പലായനേ
 4 ആയുധാഗാരം ആദീപ്യ ദഗ്ധ്വാ ചൈവ പുരോചനം
     ഷട് പ്രാണിനോ നിധായേഹ ദ്രവാമോ ഽനഭിലക്ഷിതാഃ
 5 അഥ ദാനാപദേശേന കുന്തീ ബ്രാഹ്മണ ഭോജനം
     ചക്രേ നിശി മഹദ് രാജന്ന് ആജഗ്മുസ് തത്ര യോഷിതഃ
 6 താ വിഹൃത്യ യഥാകാമം ഭുക്ത്വാ പീത്വാ ച ഭാരത
     ജഗ്മുർ നിശി ഗൃഹാൻ ഏവ സമനുജ്ഞാപ്യ മാധവീം
 7 നിഷാദീ പഞ്ച പുത്രാ തു തസ്മിൻ ഭോജ്യേ യദൃച്ഛയാ
     അന്നാർഥിനീ സമഭ്യാഗാത് സപുത്രാ കാലചോദിതാ
 8 സാ പീത്വാ മദിരാം മത്താ സപുത്രാ മദവിഹ്വലാ
     സഹ സർവൈഃ സുതൈ രാജംസ് തസ്മിന്ന് ഏവ നിവേശനേ
     സുഷ്വാപ വിഗതജ്ഞാനാ മൃതകൽപാ നരാധിപ
 9 അഥ പ്രവാതേ തുമുലേ നിശി സുപ്തേ ജനേ വിഭോ
     തദ് ഉപാദീപയദ് ഭീമഃ ശേതേ യത്ര പുരോചനഃ
 10 തതഃ പ്രതാപഃ സുമഹാഞ് ശബ്ദശ് ചൈവ വിഭാവസോഃ
    പ്രാദുരാസീത് തദാ തേന ബുബുധേ സജനവ്രജഃ
11 [പൗരാഹ്]
    ദുര്യോധന പ്രയുക്തേന പാപേനാകൃതബുദ്ധിനാ
    ഗൃഹം ആത്മവിനാശായ കാരിതം ദാഹിതം ച യത്
12 അഹോ ധിഗ് ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ ബുദ്ധിർ നാതിസമഞ്ജസീ
    യഃ ശുചീൻ പാണ്ഡവാൻ ബാലാൻ ദാഹയാം ആസ മന്ത്രിണാ
13 ദിഷ്ട്യാ ത്വ് ഇദാനീം പാപാത്മാ ദഗ്ധോ ഽയം അതിദുർമതിഃ
    അനാഗസഃ സുവിശ്വസ്താൻ യോ ദദാഹ നരോത്തമാൻ
14 [വൈ]
    ഏവം തേ വിലപന്തി സ്മ വാരണാവതകാ ജനാഃ
    പരിവാര്യ ഗൃഹം തച് ച തസ്ഥൂ രാത്രൗ സമന്തതഃ
15 പാണ്ഡവാശ് ചാപി തേ രാജൻ മാത്രാ സഹ സുദുഃഖിതാഃ
    ബിലേന തേന നിർഗത്യ ജഗ്മുർ ഗൂഢം അലക്ഷിതാഃ
16 തേന നിദ്രോപരോധേന സാധ്വസേന ച പാണ്ഡവാഃ
    ന ശേകുഃ സഹസാ ഗന്തും സഹ മാത്രാ പരന്തപാഃ
17 ഭീമസേനസ് തു രാജേന്ദ്ര ഭീമവേഗപരാക്രമഃ
    ജഗാമ ഭ്രാതൄൻ ആദായ സർവാൻ മാതരം ഏവ ച
18 സ്കന്ധം ആരോപ്യ ജനനീം യമാവ് അങ്കേന വീര്യവാൻ
    പാർഥൗ ഗൃഹീത്വാ പാണിഭ്യാം ഭ്രാതരൗ സുമഹാബലൗ
19 തരസാ പാദപാൻ ഭഞ്ജൻ മഹീം പദ്ഭ്യാം വിദാരയൻ
    സ ജഗാമാശു തേജസ്വീ വാതരംഹാ വൃകോദരഃ