മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം129

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 129

1 [വൈ]
     പ്രാണാധികം ഭീമസേനം കൃതവിദ്യം ധനഞ്ജയം
     ദുര്യോധനോ ലക്ഷയിത്വ പര്യതപ്യത ദുർമതിഃ
 2 തതോ വൈകർതനഃ കർണഃ ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
     അനേകൈർ അഭ്യുപായൈസ് താഞ് ജിഘാംസന്തി സ്മ പാണ്ഡവാൻ
 3 പാണ്ഡവാശ് ചാപി തത് സർവം പ്രത്യജാനന്ന് അരിന്ദമാഃ
     ഉദ്ഭാവനം അകുർവന്തോ വിദുരസ്യ മതേ സ്ഥിതാഃ
 4 ഗുണൈഃ സമുദിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ പൗരാഃ പാണ്ഡുസുതാംസ് തദാ
     കഥയന്തി സ്മ സംഭൂയ ചത്വരേഷു സഭാസു ച
 5 പ്രജ്ഞാ ചക്ഷുർ അചക്ഷുഷ്ട്വാദ് ധൃതരാഷ്ട്രോ ജനേശ്വരഃ
     രാജ്യം അപ്രാപ്തവാൻ പൂർവം സാ കഥം നൃപതിർ ഭവേത്
 6 തഥാ ഭീഷ്മഃ ശാന്തനവഃ സത്യസന്ധോ മഹാവ്രതഃ
     പ്രത്യാഖ്യായ പുരാ രാജ്യം നാദ്യ ജാതു ഗ്രഹീഷ്യതി
 7 തേ വയം പാണ്ഡവം ജ്യേഷ്ഠം തരുണം വൃദ്ധശീലിനം
     അഭിഷിഞ്ചാമ സാധ്വ് അദ്യ സത്യം കരുണവേദിനം
 8 സ ഹി ഭീഷ്മം ശാന്തനവം ധൃതരാഷ്ട്രം ച ധർമവിത്
     സപുത്രം വിവിധൈർ ഭോഗൈർ യോജയിഷ്യതി പൂജയൻ
 9 തേഷാം ദുര്യോധനഃ ശ്രുത്വാ താനി വാക്യാനി ഭാഷതാം
     യുധിഷ്ഠിരാനുരക്താനാം പര്യതപ്യത ദുർമതിഃ
 10 സ തപ്യമാനോ ദുഷ്ടാത്മാ തേഷാം വാചോ ന ചക്ഷമേ
    ഈർഷ്യയാ ചാഭിസന്തപ്തോ ധൃതരാഷ്ട്രം ഉപാഗമത്
11 തതോ വിരഹിതം ദൃഷ്ട്വാ പിതരം പ്രതിപൂജ്യ സഃ
    പൗരാനുരാഗ സന്തപ്തഃ പശ്ചാദ് ഇദം അഭാഷത
12 ശ്രുതാ മേ ജൽപതാം താത പ്രൗരാണാം അശിവാ ഗിരഃ
    ത്വാം അനാദൃത്യ ഭീഷ്മം ച പതിം ഇച്ഛന്തി പാണ്ഡവം
13 മതം ഏതച് ച ഭീഷ്മസ്യ ന സ രാജ്യം ബുഭൂഷതി
    അസ്മാകം തു പരാം പീഡാം ചികീർഷന്തി പുരേ ജനാഃ
14 പിതൃതഃ പ്രാപ്തവാൻ രാജ്യം പാണ്ഡുർ ആത്മഗുണൈഃ പുരാ
    ത്വം അപ്യ് അഗുണ സംയോഗാത് പ്രാപ്തം രാജ്യം ന ലബ്ധവാൻ
15 സ ഏഷ പാണ്ഡോർ ദായാദ്യം യദി പ്രാപ്നോതി പാണ്ഡവഃ
    തസ്യ പുത്രോ ധ്രുവം പ്രാപ്തസ് തസ്യ തസ്യേതി ചാപരഃ
16 തേ വയം രാജവംശേന ഹീനാഃ സഹ സുതൈർ അപി
    അവജ്ഞാതാ ഭവിഷ്യാമോ ലോകസ്യ ജഗതീപതേ
17 സതതം നിരയം പ്രാപ്താഃ പരപിണ്ഡോപജീവിനഃ
    ന ഭവേമ യഥാ രാജംസ് തഥാ ശീഘ്രം വിധീയതാം
18 അഭവിഷ്യഃ സ്ഥിരോ രാജ്യേ യദി ഹി ത്വം പുരാ നൃപ
    ധ്രുവം പ്രാപ്സ്യാമ ച വയം രാജ്യം അപ്യ് അവശേ ജനേ