മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം130

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 130

1 [വൈ]
     ധൃതരാഷ്ട്രസ് തു പുത്രസ്യ ശ്രുത്വാ വചനം ഈദൃശം
     മുഹൂർതം ഇവ സഞ്ചിന്ത്യ ദുര്യോധനം അഥാബ്രവീത്
 2 ധർമനിത്യഃ സദാ പാണ്ഡുർ മമാസീത് പ്രിയകൃദ് ധിതഃ
     സർവേഷു ജ്ഞാതിഷു തഥാ മയി ത്വ് ആസീദ് വിശേഷതഃ
 3 നാസ്യ കിം ചിൻ ന ജാനാമി ഭോജനാദി ചികീർഷിതം
     നിവേദയതി നിത്യം ഹി മമ രാജ്യം ധൃതവ്രതഃ
 4 തസ്യ പുത്രോ യഥാ പാണ്ഡുസ് തഥാ ധർമപരായണഃ
     ഗുണവാംൽ ലോകവിഖ്യാതഃ പൗരാണാം ച സുസംമതഃ
 5 സ കഥം ശക്യം അസ്മാഭിർ അപക്രഷ്ടും ബലാദ് ഇതഃ
     പിതൃപൈതാമഹാദ് രാജ്യാത് സസഹായോ വിശേഷതഃ
 6 ഭൃതാ ഹി പാണ്ഡുനാമാത്യാ ബലം ച സതതം ഭൃതം
     ഭൃതാഃ പുത്രാശ് ച പൗത്രാശ് ച തേഷാം അപി വിശേഷതഃ
 7 തേ പുരാ സത്കൃതാസ് താത പാണ്ഡുനാ പൗരവാ ജനാഃ
     കഥം യുധിഷ്ഠിരസ്യാർഥേ ന നോ ഹന്യുഃ സബാന്ധവാൻ
 8 [ദുർ]
     ഏവം ഏതൻ മയാ താത ഭാവിതം ദോഷം ആത്മനി
     ദൃഷ്ട്വാ പ്രകൃതയഃ സർവാ അർഥമാനേന യോജിതാഃ
 9 ധ്രുവം അസ്മത് സഹായാസ് തേ ഭവിഷ്യന്തി പ്രധാനതഃ
     അർഥവർഗഃ സഹാമാത്യോ മത്സംസ്ഥോ ഽദ്യ മഹീപതേ
 10 സ ഭവാൻ പാണ്ഡവാൻ ആശു വിവാസയിതും അർഹതി
    മൃദുനൈവാഭ്യുപായേന നഗരം വാരണാവതം
11 യദാ പ്രതിഷ്ഠിതം രാജ്യം മയി രാജൻ ഭവിഷ്യതി
    തദാ കുന്തീ സഹാപത്യാ പുനർ ഏഷ്യതി ഭാരത
12 [ധൃ]
    ദുര്യോധന മമാപ്യ് ഏതദ് ധൃദി സമ്പരിവർതതേ
    അഭിപ്രായസ്യ പാപത്വാൻ നൈതത് തു വിവൃണോമ്യ് അഹം
13 ന ച ഭീഷ്മോ ന ച ദ്രോണോ ന ക്ഷത്താ ന ച ഗൗതമഃ
    വിവാസ്യമാനാൻ കൗന്തേയാൻ അനുമംസ്യന്തി കർഹി ചിത്
14 സമാ ഹി കൗരവേയാണാം വയം ഏതേ ച പുത്രക
    നൈതേ വിഷമം ഇച്ഛേയുർ ധർമയുക്താ മനസ്വിനഃ
15 തേ വയം കൗരവേയാണാം ഏതേഷാം ച മഹാത്മനാം
    കഥം ന വധ്യതാം താത ഗച്ഛേമ ജഗതസ് തഥാ
16 [ദുർ]
    മധ്യസ്ഥഃ സതതം ഭീഷ്മോ ദ്രോണപുത്രോ മയി സ്ഥിതഃ
    യതഃ പുത്രസ് തതോ ദ്രോണോ ഭവിതാ നാത്ര സാംശയഃ
17 കൃപഃ ശാരദ്വതശ് ചൈവ യത ഏതേ ത്രയസ് തതഃ
    ദ്രോണം ച ഭാഗിനേയം ച ന സ ത്യക്ഷ്യതി കർഹി ചിത്
18 ക്ഷത്താർഥ ബദ്ധസ് ത്വ് അസ്മാകം പ്രച്ഛന്നം തു യതഃ പരേ
    ന ചൈകഃ സ സമർഥോ ഽസ്മാൻ പാണ്ഡവാർഥേ പ്രബാധിതും
19 സ വിശ്രബ്ധഃ പാണ്ഡുപുത്രാൻ സഹ മാത്രാ വിവാസയ
    വാരണാവതം അദ്യൈവ നാത്ര ദോഷോ ഭവിഷ്യതി
20 വിനിദ്ര കരണം ഘോരം ഹൃദി ശല്യം ഇവാർപിതം
    ശോകപാവകം ഉദ്ഭൂതം കർമണൈതേന നാശയ