മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം128

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 128

1 [വൈ]
     തതഃ ശിഷ്യാൻ സമാനീയ ആചാര്യാർഥം അചോദയത്
     ദ്രോണഃ സർവാൻ അശേഷേണ ദക്ഷിണാർഥം മഹീപതേ
 2 പാഞ്ചാലരാജം ദ്രുപദം ഗൃഹീത്വാ രണമൂർധനി
     പര്യാനയത ഭദ്രം വഃ സാ സ്യാത് പരമദക്ഷിണാ
 3 തഥേത്യ് ഉക്ത്വാ തു തേ സർവേ രഥൈസ് തൂർണം പ്രഹാരിണഃ
     ആചാര്യ ധനദാനാർഥം ദ്രോണേന സഹിതാ യയുഃ
 4 തതോ ഽഭിജഗ്മുഃ പാഞ്ചാലാൻ നിഘ്നന്തസ് തേ നരർഷഭാഃ
     മമൃദുസ് തസ്യ നഗരം ദ്രുപദസ്യ മഹൗജസഃ
 5 തേ യജ്ഞസേനം ദ്രുപദം ഗൃഹീത്വാ രണമൂർധനി
     ഉപാജഹ്രുഃ സഹാമാത്യം ദ്രോണായ ഭരതർഷഭാഃ
 6 ഭഗ്നദർപം ഹൃതധനം തഥാ ച വശം ആഗതം
     സ വൈരം മനസാ ധ്യാത്വാ ദ്രോണോ ദ്രുപദം അബ്രവീത്
 7 പ്രമൃദ്യ തരസാ രാഷ്ട്രം പുരം തേ മൃദിതം മയാ
     പ്രാപ്യ ജീവൻ രിപുവശം സഖിപൂർവം കിം ഇഷ്യതേ
 8 ഏവം ഉക്ത്വാ പ്രഹസ്യൈനം നിശ്ചിത്യ പുനർ അബ്രവീത്
     മാ ഭൈഃ പ്രാണഭയാദ് രാജൻ ക്ഷമിണോ ബ്രാഹ്മണാ വയം
 9 ആശ്രമേ ക്രീഡിതം യത് തു ത്വയാ ബാല്യേ മയാ സഹ
     തേന സംവർധിതഃ സ്നേഹസ് ത്വയാ മേ ക്ഷത്രിയർഷഭ
 10 പ്രാർഥയേയം ത്വയാ സഖ്യം പുനർ ഏവ നരർഷഭ
    വരം ദദാമി തേ രാജൻ രാജ്യസ്യാർധം അവാപ്നുഹി
11 അരാജാ കില നോ രാജ്ഞാം സഖാ ഭവിതും അർഹതി
    അതഃ പ്രയതിതം രാജ്യേ യജ്ഞസേന മയാ തവ
12 രാജാസി ദക്ഷിണേ കൂലേ ഭാഗീരഥ്യാഹം ഉത്തരേ
    സഖായം മാം വിജാനീഹി പാഞ്ചാല യദി മന്യസേ
13 [ദ്രുപദ]
    അനാശ്ചര്യം ഇദം ബ്രഹ്മൻ വിക്രാന്തേഷു മഹാത്മസു
    പ്രീയേ ത്വയാഹം ത്വത്തശ് ച പ്രീതിം ഇച്ഛാമി ശാശ്വതീം
14 [വൈ]
    ഏവം ഉക്തസ് തു തം ദ്രോണോ മോക്ഷയാം ആസ ഭാരത
    സത്കൃത്യ ചൈനം പ്രീതാത്മാ രാജ്യാർധം പ്രത്യപാദയത്
15 മാകന്ദീം അഥ ഗംഗായാസ് തീരേ ജനപദായുതാം
    സോ ഽധ്യാവസദ് ദീനമനാഃ കാമ്പില്യം ച പുരോത്തമം
    ദക്ഷിണാംശ് ചൈവ പാഞ്ചാലാൻ യാവച് ചർമണ്വതീ നദീ
16 ദ്രോണേന വൈരം ദ്രുപദഃ സംസ്മരൻ ന ശശാമ ഹ
    ക്ഷാത്രേണ ച ബലേനാസ്യ നാപശ്യത് സ പരാജയം
17 ഹീനം വിദിത്വാ ചാത്മാനം ബ്രാഹ്മണേന ബലേന ച
    പുത്ര ജന്മ പരീപ്സൻ വൈ സ രാജാ തദ് അധാരയത്
    അഹിച് ഛത്രം ച വിഷയം ദ്രോണഃ സമഭിപദ്യത
18 ഏവം രാജന്ന് അഹിച് ഛത്രാ പുരീ ജനപദായുതാ
    യുധി നിർജിത്യ പാർഥേന ദ്രോണായ പ്രതിപാദിതാ