മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം127

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 127

1 [വൈ]
     തതഃ സ്രസ്തോത്തര പടഃ സപ്രസ്വേദഃ സവേപഥുഃ
     വിവേശാധിരഥോ രംഗം യഷ്ടിപ്രാണോ ഹ്വയന്ന് ഇവ
 2 തം ആലോക്യ ധനുസ് ത്യക്ത്വാ പിതൃഗൗരവയന്ത്രിതഃ
     കർണോ ഽഭിഷേകാർദ്ര ശിരാഃ ശിരസാ സമവന്ദത
 3 തതഃ പാദാവ് അവച്ഛാദ്യ പടാന്തേന സസംഭ്രമഃ
     പുത്രേതി പരിപൂർണാർഥം അബ്രവീദ് രഥസാരഥിഃ
 4 പരിഷ്വജ്യ ച തസ്യാഥ മൂർധാനം സ്നേഹവിക്ലവഃ
     അംഗരാജ്യാഭിഷേകാർദ്രം അശ്രുഭിഃ സിഷിചേ പുനഃ
 5 തം ദൃഷ്ട്വാ സൂതപുത്രോ ഽയം ഇതി നിശ്ചിത്യ പാണ്ഡവഃ
     ഭീമസേനസ് തദാ വാക്യം അബ്രവീത് പ്രഹസന്ന് ഇവ
 6 ന ത്വം അർഹസി പാർഥേന സൂതപുത്ര രണേ വധം
     കുലസ്യ സദൃശസ് തൂർണം പ്രതോദോ ഗൃഹ്യതാം ത്വയാ
 7 അംഗരാജ്യം ച നാർഹസ് ത്വം ഉപഭോക്തും നരാധമ
     ശ്വാ ഹുതാശസമീപസ്ഥം പുരോഡാശം ഇവാധ്വരേ
 8 ഏവം ഉത്കസ് തതഃ കർണഃ കിം ചിത് പ്രസ്ഫുരിതാധരഃ
     ഗഗനസ്ഥം വിനിഃശ്വസ്യ ദിവാകരം ഉദൈക്ഷത
 9 തതോ ദുര്യോധനഃ കോപാദ് ഉത്പപാത മഹാബലഃ
     ഭ്രാതൃപദ്മവനാത് തസ്മാൻ മദോത്കട ഇവ ദ്വിപഃ
 10 സോ ഽബ്രവീദ് ഭീമകർമാണം ഭീമസേനം അവസ്ഥിതം
    വൃകോദര ന യുക്തം തേ വചനം വക്തും ഈദൃശം
11 ക്ഷത്രിയാണാം ബലം ജ്യേഷ്ഠം യോദ്ധവ്യം ക്ഷത്രബന്ധുനാ
    ശൂരാണാം ച നദീനാം ച പ്രഭവാ ദുർവിദാഃ കില
12 സലിലാദ് ഉത്ഥിതോ വഹ്നിർ യേന വ്യാപ്തം ചരാചരം
    ദധീചസ്യാസ്ഥിതോ വജ്രം കൃതം ദാനവ സൂദനം
13 ആഗ്നേയഃ കൃത്തികാ പുത്രോ രൗദ്രോ ഗാംഗേയ ഇത്യ് അപി
    ശ്രൂയതേ ഭഗവാൻ ദേവഃ സർവഗുഹ്യ മയോ ഗുഹഃ
14 ക്ഷത്രിയാഭ്യശ് ച യേ ജാതാ ബ്രാഹ്മണാസ് തേ ച വിശ്രുതാഃ
    ആചാര്യഃ കലശാജ് ജാതഃ ശരസ്തംബാദ് ഗുരുഃ കൃപഃ
    ഭവതാം ച യഥാ ജന്മ തദ് അപ്യ് ആഗമിതം നൃപൈഃ
15 സകുണ്ഡലം സകവചം ദിവ്യലക്ഷണലക്ഷിതം
    കഥം ആദിത്യസങ്കാശം മൃഗീ വ്യാഘ്രം ജനിഷ്യതി
16 പൃഥിവീ രാജ്യം അർഹോ ഽയം നാംഗരാജ്യം നരേശ്വരഃ
    അനേന ബാഹുവീര്യേണ മയാ ചാജ്ഞാനുവർതിനാ
17 യസ്യ വാ മനുജസ്യേദം ന ക്ഷാന്തം മദ് വിചേഷ്ടിതം
    രഥം ആരുഹ്യ പദ്ഭ്യാം വാ വിനാമയതു കാർമുകം
18 തതഃ സർവസ്യ രംഗസ്യാ ഹാഹാകാരോ മഹാൻ അഭൂത്
    സാധുവാദാനുസംബദ്ധഃ സൂര്യശ് ചാസ്തം ഉപാഗമത്
19 തതോ ദുര്യോധനഃ കർണം ആലംബ്യാഥ കരേ നൃപ
    ദീപികാഗ്നികൃതാലോകസ് തസ്മാദ് രംഗാദ് വിനിര്യയൗ
20 പാണ്ഡവാശ് ച സഹദ്രോണാഃ സകൃപാശ് ച വിശാം പതേ
    ഭീഷ്മേണ സഹിതാഃ സർവേ യയുഃ സ്വം സ്വം നിവേശനം
21 അർജുനേതി ജനഃ കശ് ചിത് കാശ് ചിത് കർണേതി ഭാരത
    കശ് ചിദ് ദുര്യോധനേത്യ് ഏവം ബ്രുവന്തഃ പ്രഥിതാസ് തദാ
22 കുന്ത്യാശ് ച പ്രത്യഭിജ്ഞായ ദിവ്യലക്ഷണസൂചിതം
    പുത്രം അംഗേശ്വരം സ്നേഹാച് ഛന്നാ പ്രീതിർ അവർധത
23 ദുര്യോധനസ്യാപി തദാ കർണം ആസാദ്യ പാർഥിവ
    ഭയം അർജുന സാഞ്ജാതം ക്ഷിപ്രം അന്തരധീയത
24 സ ചാപി വീരഃ കൃതശസ്ത്രനിശ്രമഃ; പരേണ സാമ്നാഭ്യവദത് സുയോധനം
    യുധിഷ്ഠിരസ്യാപ്യ് അഭവത് തദാ മതിർ; ന കർണ തുല്യോ ഽസ്തി ധനുർധരഃ ക്ഷിതൗ