മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം126

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 126

1 [വൈ]
     ദത്തേ ഽവകാശേ പുരുഷൈർ വിസ്മയോത്ഫുല്ലലോചനൈഃ
     വിവേശ രംഗം വിസ്തീർണം കർണഃ പരപുരഞ്ജയഃ
 2 സഹജം കവചം ബിഭ്രത് കുണ്ഡലോദ്ദ്യോതിതാനനഃ
     സധനുർ ബദ്ധനിസ്ത്രിംശഃ പാദചാരീവ പർവതഃ
 3 കന്യാ ഗർഭഃ പൃഥു യശാഃ പൃഥായാഃ പൃഥുലോചനഃ
     തീക്ഷ്ണാംശോർ ഭാസ്കരസ്യാംശഃ കർണോ ഽരിഗണസൂദനഃ
 4 സിംഹർഷഭ ഗജേന്ദ്രാണാം തുല്യവീര്യപരാക്രമഃ
     ദീപ്തികാന്തി ദ്യുതിഗുണൈഃ സൂര്യേന്ദു ജ്വലനോപമഃ
 5 പ്രാംശുഃ കനകതാലാഭഃ സിംഹസംഹനനോ യുവാ
     അസംഖ്യേയഗുണഃ ശ്രീമാൻ ഭാസ്കരസ്യാത്മസംഭവഃ
 6 സ നിരീക്ഷ്യ മഹാബാഹുഃ സർവതോ രംഗ മണ്ഡലം
     പ്രണാമം ദ്രോണ കൃപയോർ നാത്യാദൃതം ഇവാകരോത്
 7 സ സാമാജ ജനഃ സർവോ നിശ്ചലഃ സ്ഥിരലോചനഃ
     കോ ഽയം ഇത്യ് ആഗതക്ഷോഭഃ കൗതൂഹലപരോ ഽഭവത്
 8 സോ ഽബ്രവീൻ മേഘധീരേണ സ്വരേണ വദതാം വരഃ
     ഭ്രാതാ ഭ്രാതരം അജ്ഞാതം സാവിത്രഃ പാകശാസനിം
 9 പാർഥ യത് തേ കൃതം കർമവിശേഷവദ് അഹം തതഃ
     കരിഷ്യേ പശ്യതാം നൄണാം മാത്മനാ വിസ്മയം ഗമഃ
 10 അസമാപ്തേ തതസ് തസ്യ വചനേ വദതാം വര
    യന്ത്രോത്ക്ഷിപ്ത ഇവ ക്ഷിപ്രം ഉത്തസ്ഥൗ സർവതോ ജനഃ
11 പ്രീതിശ് ച പുരുഷവ്യാഘ്ര ദുര്യോധനം അഥാസ്പൃശത്
    ഹ്രീശ് ച ക്രോധശ് ച ബീഭത്സും ക്ഷണേനാന്വവിശച് ച ഹ
12 തതോ ദ്രോണാഭ്യനുജ്ഞാതഃ കർണഃ പ്രിയരണഃ സദാ
    യത്കൃതം തത്ര പാർഥേന തച് ചകാര മഹാബലഃ
13 അഥ ദുര്യോധനസ് തത്ര ഭ്രാതൃഭിഃ സഹ ഭാരത
    കർണം പരിഷ്വജ്യ മുദാ തതോ വചനം അബ്രവീത്
14 സ്വാഗതം തേ മഹാബാഹോ ദിഷ്ട്യാ പ്രാപ്തോ ഽസി മാനദ
    അഹം ച കുരുരാജ്യം ച യഥേഷ്ടം ഉപഭുജ്യതാം
15 [കർണ]
    കൃതം സർവേണ മേ ഽന്യേന സഖിത്വം ച ത്വയാ വൃണേ
    ദ്വന്ദ്വയുദ്ധാം ച പാർഥേന കർതും ഇച്ഛാമി ഭാരത
16 [ദുർ]
    ഭുങ്ക്ഷ്വ ഭോഗാൻ മയാ സാർധം ബന്ധൂനാം പ്രിയകൃദ് ഭവ
    ദുർഹൃദാം കുരു സർവേഷാം മൂർധ്നി പാദം അരിന്ദമ
17 [വൈ]
    തതഃ ക്ഷിപ്തം ഇവാത്മാനം മത്വാ പാർഥോ ഽഭ്യഭാഷത
    കർണം ഭ്രാതൃസമൂഹസ്യ മധ്യേ ഽചലം ഇവ സ്ഥിതം
18 അനാഹൂതോപസൃപ്താനാം അനാഹൂതോപജൽപിനാം
    യേ ലോകാസ് താൻ ഹതഃ കർണ മയാ ത്വം പ്രതിപത്സ്യസേ
19 [കർണ]
    രംഗോ ഽയം സർവസാമാന്യഃ കിം അത്ര തവ ഫൽഗുന
    വീര്യശ്രേഷ്ഠാശ് ച രാജന്യാ ബലം ധർമോ ഽനുവർതതേ
20 കിം ക്ഷേപൈർ ദുർബലാശ്വാസൈഃ ശരൈഃ കഥയ ഭാരത
    ഗുരോഃ സമക്ഷം യാവത് തേ ഹരാമ്യ് അദ്യ ശിരഃ ശരൈഃ
21 [വൈ]
    തതോ ദ്രോണാഭ്യനുജ്ഞാതഃ പാർഥഃ പരപുരഞ്ജയഃ
    ഭ്രാതൃഭിസ് ത്വരയാശ്ലിഷ്ടോ രണായോപജഗാമ തം
22 തതോ ദുര്യോധനേനാപി സഭ്രാത്രാ സമരോദ്യതഃ
    പരിഷ്വക്തഃ സ്ഥിതഃ കർണഃ പ്രഗൃഹ്യ സശരം ധനുഃ
23 തതഃ സവിദ്യുത്സ്തനിതൈഃ സേന്ദ്രായുധ പുരോ ജവൈഃ
    ആവൃതം ഗഗനം മേഘൈർ ബലാകാപങ്ക്തിഹാസിഭിഃ
24 തതഃ സ്നേഹാദ് ധരി ഹയം ദൃഷ്ട്വാ രംഗാവലോകിനം
    ഭാസ്കാരോ ഽപ്യ് അനയൻ നാശം സമീപോപഗതാൻ ഘനാൻ
25 മേഘച് ഛായോപഗൂഢസ് തു തതോ ഽദൃശ്യത പാണ്ഡവഃ
    സൂര്യാതപപരിക്ഷിപ്തഃ കർണോ ഽപി സമദൃശ്യത
26 ധാർതരാഷ്ട്രാ യതഃ കർണസ് തസ്മിൻ ദേശേ വ്യവസ്ഥിതാഃ
    ഭാരദ്വാജഃ കൃപോ ഭീഷ്മോ യതഃ പാർഥസ് തതോ ഽഭവൻ
27 ദ്വിധാ രംഗഃ സമഭവത് സ്ത്രീണാം ദ്വൈധം അജായത
    കുന്തിഭോജസുതാ മോഹം വിജ്ഞാതാർഥാ ജഗാമ ഹ
28 താം തഥാ മോഹസാമ്പന്നാം വിദുരഃ സർവധർമവിത്
    കുന്തീം ആശ്വാസയാം ആസ പ്രോക്ഷ്യാദ്ഭിശ് ചന്ദനോക്ഷിതൈഃ
29 തതഃ പ്രത്യാഗതപ്രാണാ താവ് ഉഭാവ് അപി ദംശിതൗ
    പുത്രൗ ദൃഷ്ട്വാ സുസന്തപ്താ നാന്വപദ്യത കിം ചന
30 താവ് ഉദ്യതമഹാചാപൗ കൃപഃ ശാരദ്വതോ ഽബ്രവീത്
    താവ് ഉദ്യതസമാചാരേ കുശലഃ സർവധർമവിത്
31 അയം പൃഥായാസ് തനയഃ കനീയാൻ പാണ്ഡുനന്ദനഃ
    കൗരവോ ഭവതാം സാർധം ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം കരിഷ്യതി
32 ത്വം അപ്യ് ഏവം മഹാബാഹോ മാതരം പിതരം കുലം
    കഥയസ്വ നരേന്ദ്രാണാം യേഷാം ത്വം കുലവർധനഃ
    തതോ വിദിത്വാ പാർഥസ് ത്വാം പ്രതിയോത്സ്യതി വാ ന വാ
33 ഏവം ഉക്തസ്യ കർണസ്യ വ്രീഡാവനതം ആനനം
    ബഭൗ വർഷാംബുഭിഃ ക്ലിന്നം പദ്മം ആഗലിതം യഥാ
34 [ദുർ]
    ആചാര്യ ത്രിവിധാ യോനീ രാജ്ഞാം ശാസ്ത്രവിനിശ്ചയേ
    തത് കുലീനശ് ച ശൂരശ് ച സേനാം യശ് ച പ്രകർഷതി
35 യദ്യ് അയം ഫൽഗുനോ യുദ്ധേ നാരാജ്ഞാ യോദ്ധും ഇച്ഛതി
    തസ്മാദ് ഏഷോ ഽംഗവിഷയേ മയാ രാജ്യേ ഽഭിഷിച്യതേ
36 [വൈ]
    തതസ് തസ്മിൻ ക്ഷണേ കർണഃ സലാജ കുസുമൈർ ഘടൈഃ
    കാഞ്ചനൈഃ കാഞ്ചനേ പീഠേ മന്ത്രവിദ്ഭിർ മഹാരഥഃ
    അഭിഷിക്തോ ഽംഗരാജ്യേ സ ശ്രിയാ യുക്തോ മഹാബലഃ
37 സച്ഛത്രവാലവ്യജനോ ജയശബ്ദാന്തരേണ ച
    ഉവാച കൗരവം രാജാ രാജാനം തം വൃഷസ് തദാ
38 അസ്യ രാജ്യപ്രദാനസ്യ സദൃശം കിം ദദാനി തേ
    പ്രബ്രൂഹി രാജശാർദൂല കർതാ ഹ്യ് അസ്മി തഥാ നൃപ
    അത്യന്തം സഖ്യം ഇച്ഛാമീത്യ് ആഹ തം സ സുയോധനഃ
39 ഏവം ഉക്തസ് തതഃ കർണസ് തഥേതി പ്രത്യഭാഷത
    ഹർഷാച് ചോഭൗ സമാശ്ലിഷ്യ പരാം മുദം അവാപതുഃ