മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം125

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 125

1 [വൈ]
     കുരുരാജേ ച രംഗസ്ഥേ ഭീമേ ച ബലിനാം വരേ
     പക്ഷപാത കൃതസ്നേഹഃ സ ദ്വിധേവാഭവജ് ജനഃ
 2 ഹാ വീര കുരുരാജേതി ഹാ ഭീമേതി ച നർദതാം
     പുരുഷാണാം സുവിപുലാഃ പ്രണാദാഃ സഹസോത്ഥിതാഃ
 3 തതഃ ക്ഷുബ്ധാർണവ നിഭം രംഗം ആലോക്യ ബുദ്ധിമാൻ
     ഭാരദ്വാജഃ പ്രിയം പുത്രം അശ്വത്ഥാമാനം അബ്രവീത്
 4 വാരയൈതൗ മഹാവീര്യൗ കൃതയോഗ്യാവ് ഉഭാവ് അപി
     മാ ഭൂദ് രംഗ പ്രകോപോ ഽയം ഭീമ ദുര്യോധനോദ്ഭവഃ
 5 തതസ് താവ് ഉദ്യതഗദൗ ഗുരുപുത്രേണ വാരിതൗ
     യുഗാന്താനില സങ്ക്ഷുബ്ധൗ മഹാവേഗാവ് ഇവാർണവൗ
 6 തതോ രംഗാംഗണ ഗതോ ദ്രോണോ വചനം അബ്രവീത്
     നിവാര്യ വാദിത്രഗണം മഹാമേഘസമസ്വനം
 7 യോ മേ പുത്രാത് പ്രിയതരഃ സർവാസ്ത്രവിദുഷാം വരഃ
     ഐന്ദ്രിർ ഇന്ദ്രാനുജ സമഃ സ പാർഥോ ദൃശ്യതാം ഇതി
 8 ആചാര്യ വചനേനാഥ കൃതസ്വസ്ത്യയനോ യുവാ
     ബദ്ധഗോധാംഗുലി ത്രാണഃ പൂർണതൂണഃ സകാർമുകഃ
 9 കാഞ്ചനം കവചം ബിഭ്രത് പ്രത്യദൃശ്യത ഫൽഗുനഃ
     സാർകഃ സേന്ദ്രായുധ തഡിത് സസന്ധ്യ ഇവ തോയദഃ
 10 തതഃ സർവസ്യ രംഗസ്യ സമുത്പിഞ്ജോ ഽഭവൻ മഹാൻ
    പ്രവാദ്യന്ത ച വാദ്യാനി സശംഖാനി സമന്തതഃ
11 ഏഷ കുന്തീസുതഃ ശ്രീമാൻ ഏഷ പാണ്ഡവമധ്യമഃ
    ഏഷ പുത്രോ മഹേന്ദ്രസ്യ കുരൂണാം ഏഷ രക്ഷിതാ
12 ഏഷോ ഽസ്ത്രവിദുഷാം ശ്രേഷ്ഠ ഏഷ ധർമഭൃതാം വരഃ
    ഏഷ ശീലവതാം ചാപി ശീലജ്ഞാനനിധിഃ പരഃ
13 ഇത്യ് ഏവം അതുലാ വാചഃ ശൃണ്വന്ത്യാഃ പ്രേക്ഷ കേരിതാഃ
    കുന്ത്യാഃ പ്രസ്നവ സംമിശ്രൈർ അസ്രൈഃ ക്ലിന്നം ഉരോ ഽഭവത്
14 തേന ശബ്ദേന മഹതാ പൂർണശ്രുതിർ അഥാബ്രവീത്
    ധൃതരാഷ്ട്രോ നരശ്രേഷ്ഠോ വിദുരം ഹൃഷ്ടമാനസഃ
15 ക്ഷത്തഃ ക്ഷുബ്ധാർണവ നിഭഃ കിം ഏഷ സുമഹാസ്വനഃ
    സഹസൈവോത്ഥിതോ രംഗേ ഭിന്ദന്ന് ഇവ നഭസ്തലം
16 [വിദുര]
    ഏഷ പാർഥോ മഹാരാജ ഫൽഗുനഃ പാണ്ഡുനന്ദനഃ
    അവതീർണഃ സകവചസ് തത്രൈഷ സുമഹാസ്വനഃ
17 [ധൃ]
    ധന്യോ ഽസ്മ്യ് അനുഗൃഹീതോ ഽസ്മി രക്ഷിതോ ഽസ്മി മഹാമതേ
    പൃഥാരണി സമുദ്ഭൂതൈസ് ത്രിഭിഃ പാണ്ഡവ വഹ്നിഭിഃ
18 [വൈ]
    തസ്മിൻ സമുദിതേ രംഗേ കഥം ചിത് പര്യവസ്ഥിതേ
    ദർശയാം ആസ ബീഭത്സുർ ആചാര്യാദ് അസ്ത്രലാഘവം
19 ആഗ്നേയേനാസൃജദ് വഹ്നിം വാരുണേനാസൃജത് പയഃ
    വായവ്യേനാസൃജദ് വായും പാർജന്യേനാസൃജദ് ധനാൻ
20 ഭൗമേന പ്രാവിശദ് ഭൂമിം പാർവതേനാസൃജദ് ഗിരീൻ
    അന്തർധാനേന ചാസ്ത്രേണ പുനർ അന്തർഹിതോ ഽഭവത്
21 ക്ഷണാത് പ്രാംശുഃ ക്ഷണാദ് ധ്രസ്വഃ ക്ഷണാച് ച രഥധൂർ ഗതഃ
    ക്ഷണേന രഥമധ്യസ്ഥഃ ക്ഷണേനാവാപതൻ മഹീം
22 സുകുമാരം ച സൂക്ഷ്മം ച ഗുരും ചാപി ഗുരുപ്രിയഃ
    സൗഷ്ഠവേനാഭിസംയുക്തഃ സോ ഽവിധ്യദ് വിവിധൈഃ ശരൈഃ
23 ഭ്രമതശ് ച വരാഹസ്യ ലോഹസ്യ പ്രമുഖേ സമം
    പഞ്ചബാണാൻ അസംസക്താൻ സ മുമോചൈക ബാണവത്
24 ഗവ്യേ വിഷാണ കോശേ ച ചലേ രജ്ജ്വവലംബിതേ
    നിചഖാന മഹാവീര്യഃ സായകാൻ ഏകവിംശതിം
25 ഇത്യ് ഏവമാദി സുമഹത് ഖഡ്ഗേ ധനുഷി ചാഭവത്
    ഗദായാം ശസ്ത്രകുശലോ ദർശനാനി വ്യദർശയത്
26 തതഃ സമാപ്തഭൂയിഷ്ഠേ തസ്മിൻ കർമാണി ഭാരത
    മന്ദീ ഭൂതേ സമാജേ ച വാദിത്രസ്യ ച നിസ്വനേ
27 ദ്വാരദേശാത് സമുദ്ഭൂതോ മാഹാത്മ്യ ബലസൂചകഃ
    വജ്രനിഷ്പേഷ സദൃശഃ ശുശ്രുവേ ഭുജനിസ്വനഃ
28 ദീര്യന്തേ കിം നു ഗിരയഃ കിംസ്വിദ് ഭൂമിർ വിദീര്യതേ
    കിംസ്വിദ് ആപൂര്യതേ വ്യോമ ജലഭാര ഘനൈർ ഘനൈഃ
29 രംഗസ്യൈവം മതിർ അഭൂത് ക്ഷണേന വസുധാധിപ
    ദ്വാരം ചാഭിമുഖാഃ സർവേ ബഭൂവുഃ പ്രേക്ഷകാസ് തദാ
30 പഞ്ചഭിർ ഭ്രാതൃഭിഃ പാർഥൈർ ദ്രോണഃ പരിവൃതോ ബഭൗ
    പഞ്ച താരേണ സംയുക്തഃ സാവിത്രേണേവ ചന്ദ്രമാഃ
31 അശ്വത്ഥാമ്നാ ച സഹിതം ഭ്രാതൄണാം ശതം ഊർജിതം
    ദുര്യോധനംം അമിത്രഘ്നം ഉത്ഥിതം പര്യവാരയത്
32 സ തൈസ് തദാ ഭ്രാതൃഭിർ ഉദ്യതായുധൈർ; വൃതോ ഗദാപാണിർ അവസ്ഥിതൈഃ സ്ഥിതഃ
    ബഭൗ യഥാ ദാനവ സങ്ക്ഷയേ പുരാ; പുരന്ദരോ ദേവഗണൈഃ സമാവൃതഃ