മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം120

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 120

1 [ജ്]
     കൃപസ്യാപി മഹാബ്രഹ്മൻ സംഭവം വക്തും അർഹസി
     ശരസ്തംഭാത് കഥം ജജ്ഞേ കഥം ചാസ്ത്രാണ്യ് അവാപ്തവാൻ
 2 [വൈ]
     മഹർഷേർ ഗതമസ്യാസീച് ഛരദ്വാൻ നാമ നാമതഃ
     പുത്രഃ കില മഹാരാജ ജാതഃ സഹ ശരൈർ വിഭോ
 3 ന തസ്യ വേദാധ്യയനേ തഥാ ബുദ്ധിർ അജായത
     യഥാസ്യ ബുദ്ധിർ അഭവദ് ധനുർവേദേ പരന്തപ
 4 അധിജഗ്മുർ യഥാ വേദാംസ് തപസാ ബ്രഹ്മവാദിനഃ
     തഥാ സ തപസോപേതഃ സർവാണ്യ് അസ്ത്രാണ്യ് അവാപ ഹ
 5 ധനുർവേദ പരത്വാച് ച തപസാ വിപുലേന ച
     ഭൃശം സന്താപയാം ആസ ദേവരാജം സ ഗൗതമഃ
 6 തതോ ജാലപദീം നാമ ദേവകന്യാം സുരേശ്വരഃ
     പ്രാഹിണോത് തപസോ വിഘ്നം കുരു തസ്യേതി കൗരവ
 7 സാഭിഗമ്യാശ്രമപദം രമണീയം ശരദ്വതഃ
     ധനുർ ബാണധരം ബാലാ ലോഭയാം ആസ ഗൗതമം
 8 താം ഏകവസനാം ദൃഷ്ട്വാ ഗൗതമോ ഽപ്സരസം വനേ
     ലോകേ ഽപ്രതിമസംസ്ഥാനാം ഉത്ഫുല്ലനയനോ ഽഭവത്
 9 ധനുശ് ച ഹി ശരാശ് ചാസ്യ കരാഭ്യാം പ്രാപതൻ ഭുവി
     വേപഥുശ് ചാസ്യ താം ദൃഷ്ട്വാ ശരീരേ സമജായത
 10 സ തു ജ്ഞാനഗരീയസ്ത്വാത് തപസശ് ച സമന്വയാത്
    അവതസ്ഥേ മഹാപ്രാജ്ഞോ ധൈര്യേണ പരമേണ ഹ
11 യസ് ത്വ് അസ്യ സഹസാ രാജൻ വികാരഃ സമപദ്യത
    തേന സുസ്രാവ രേതോ ഽസ്യ സ ച തൻ നാവബുധ്യത
12 സ വിഹായാശ്രമം തം ച താം ചൈവാപ്സരസം മുനിഃ
    ജഗാമ രേതസ് തത് തസ്യ ശരസ്തംബേ പപാത ഹ
13 ശരസ്തംബേ ച പതിതം ദ്വിധാ തദ് അഭവൻ നൃപ
    തസ്യാഥ മിഥുനം ജജ്ഞേ ഗൗതമസ്യ ശരദ്വതഃ
14 മൃഗയാം ചരതോ രാജ്ഞഃ ശന്തനോസ് തു യദൃച്ഛയാ
    കശ് ചിത് സേനാ ചരോ ഽരണ്യേ മിഥുനം തദ് അപശ്യത
15 ധനുശ് ച സശരം ദൃഷ്ട്വാ തഥാ കൃഷ്ണാജിനാനി ച
    വ്യവസ്യ ബ്രാഹ്മണാപത്യം ധനുർവേദാന്തഗസ്യ തത്
    സ രാജ്ഞേ ദർശയാം ആസ മിഥുനം സശരം തദാ
16 സ തദ് ആദായ മിഥുനം രാജാഥ കൃപയാന്വിതഃ
    ആജഗാമ ഗൃഹാൻ ഏവ മമ പുത്രാവ് ഇതി ബ്രുവൻ
17 തതഃ സംവർധയാം ആസ സംസ്കാരൈശ് ചാപ്യ് അയോജയത്
    ഗൗതമോ ഽപി തദാപേത്യ ധനുർവേദ പരോ ഽഭവത്
18 കൃപയാ യൻ മയാ ബാലാവ് ഇമൗ സംവർധിതാവ് ഇതി
    തസ്മാത് തയോർ നാമ ചക്രേ തദ് ഏവ സ മഹീപതിഃ
19 നിഹിതൗ ഗൗതമസ് തത്ര തപസാ താവ് അവിന്ദത
    ആഗമ്യ ചാസ്മൈ ഗോത്രാദി സർവം ആഖ്യാതവാംസ് തദാ
20 ചതുർവിധം ധനുർവേദം അസ്ത്രാണി വിവിധാനി ച
    നിഖിലേനാസ്യ തത് സർവം ഗുഹ്യം ആഖ്യാതവാംസ് തദാ
    സോ ഽചിരേണൈവ കാലേന പരമാചാര്യതാം ഗതഃ
21 തതോ ഽധിജഗ്മുഃ സർവേ തേ ധനുർവേദം മഹാരഥാഃ
    ധൃതരാഷ്ട്രാത്മജാശ് ചൈവ പാണ്ഡവാശ് ച മഹാബലാഃ
    വൃഷ്ണയശ് ച നൃപാശ് ചാന്യേ നാനാദേശസമാഗതാഃ