മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം121

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 121

1 [വൈ]
     വിശേഷാർഥീ തതോ ഭീഷ്മഃ പൗത്രാണാം വിനയേപ്സയാ
     ഇഷ്വസ്ത്രജ്ഞാൻ പര്യപൃച്ഛദ് ആചാര്യാൻ വീര്യസംമതാൻ
 2 നാൽപധീർ നാമഹാ ഭാഗസ് തഥാനാനാസ്ത്ര കോവിദഃ
     നാദേവ സത്ത്വോ വിനയേത് കുരൂൻ അസ്ത്രേ മഹാബലാൻ
 3 മഹർഷിസ് തു ഭരദ്വാജോ ഹവിർധാനേ ചരൻ പുരാ
     ദദർശാപ്സരസം സാക്ഷാദ് ഘൃതാചീം ആപ്ലുതാം ഋഷിഃ
 4 തസ്യാ വായുഃ സമുദ്ധൂതോ വസനം വ്യപകർഷത
     തതോ ഽസ്യ രേതശ് ചസ്കന്ദ തദ് ഋഷിർ ദ്രോണ ആദധേ
 5 തസ്മിൻ സമഭവദ് ദ്രോണഃ കലശേ തസ്യ ധീമതഃ
     അധ്യഗീഷ്ട സ വേദാംശ് ച വേദാംഗാനി ച സർവശഃ
 6 അഗ്നിവേശ്യം മഹാഭാഗം ഭരദ്വാജഃ പ്രതാപവാൻ
     പ്രത്യപാദയദ് ആഗ്നേയം അസ്ത്രധർമഭൃതാം വരഃ
 7 അഗ്നിഷ്ടുജ് ജാതഃ സ മുനിസ് തതോ ഭരതസത്തമ
     ഭാരദ്വാജം തദാഗ്നേയം മഹാസ്ത്രം പ്രത്യപാദയത്
 8 ഭരദ്വാജ സഖാ ചാസീത് പൃഷതോ നാമ പാർഥിവഃ
     തസ്യാപി ദ്രുപദോ നാമ തദാ സമഭവത് സുതഃ
 9 സ നിത്യം ആശ്രമം ഗത്വാ ദ്രോണേന സഹ പാർഷതഃ
     ചിക്രീഡാധ്യയനം ചൈവ ചകാര ക്ഷത്രിയർഷഭഃ
 10 തതോ വ്യതീതേ പൃഷതേ സ രാജാ ദ്രുപദോ ഽഭവത്
    പാഞ്ചാലേഷു മഹാബാഹുർ ഉത്തരേഷു നരേശ്വരഃ
11 ഭരദ്വാജോ ഽപി ഭഗവാൻ ആരുരോഹ ദിവം തദാ
    തതഃ പിതൃനിയുക്താത്മാ പുത്ര ലോഭാൻ മഹായശാഃ
    ശാരദ്വതീം തതോ ദ്രോണഃ കൃപീം ഭാര്യാം അവിന്ദത
12 അഗ്നിഹോത്രേ ച ധർമേ ച ദമേ ച സതതം രതാ
    അലഭദ് ഗൗതമീ പുത്രം അശ്വത്ഥാമാനം ഏവ ച
13 സ ജാതമാത്രോ വ്യനദദ് യഥൈവോച്ചൈഃ ശ്രവാ ഹയഃ
    തച് ഛ്രുത്വാന്തർഹിതം ഭൂതം അന്തരിക്ഷസ്ഥം അബ്രവീത്
14 അശ്വസ്യേവാസ്യ യത് സ്ഥാമ നദതഃ പ്രദിശോ ഗതം
    അശ്വത്ഥാമൈവ ബാലോ ഽയം തസ്മാൻ നാമ്നാ ഭവിഷ്യതി
15 സുതേന തേന സുപ്രീതോ ഭാരദ്വാജസ് തതോ ഽഭവത്
    തത്രൈവ ച വസൻ ധീമാൻ ധനുർവേദ പരോ ഽഭവത്
16 സ ശുശ്രാവ മഹാത്മാനം ജാമദഗ്ന്യം പരന്തപം
    ബ്രാഹ്മണേഭ്യസ് തദാ രാജൻ ദിത്സന്തം വസു സർവശഃ
17 വനം തു പ്രസ്ഥിതം രാമം ഭാരദ്വാജസ് തദാബ്രവീത്
    ആഗതം വിത്തകാമം മാം വിദ്ധി ദ്രോണം ദ്വിജർഷഭം
18 [രാമ]
    ഹിരണ്യം മമ യച് ചാന്യദ് വസു കിം ചന വിദ്യതേ
    ബ്രാഹ്മണേഭ്യോ മയാ ദത്തം സർവം ഏവ തപോധന
19 തഥൈവേയം ധരാ ദേവീ സാഗരാന്താ സപത്തനാ
    കശ്യപായ മയാ ദത്താ കൃത്സ്നാ നഗരമാലിനീ
20 ശരീരമാത്രം ഏവാദ്യ മയേദം അവശേഷിതം
    അസ്ത്രാണി ച മഹാർഹാണി ശസ്ത്രാണി വിവിധാനി ച
    വൃണീഷ്വ കിം പ്രയച്ഛാമി തുഭ്യം ദ്രോണ വദാശു തത്
21 [ദ്രോണ]
    അസ്ത്രാണി മേ സമഗ്രാണി സസംഹാരാണി ഭാർഗവ
    സപ്രയോഗ രഹസ്യാനി ദാതും അർഹസ്യ് അശേഷതഃ
22 [വൈ]
    തഥേത്യ് ഉക്ത്വാ തതസ് തസ്മൈ പ്രാദാദ് അസ്ത്രാണി ഭാർഗവഃ
    സരഹസ്യ വ്രതം ചൈവ ധനുർവേദം അശേഷതഃ
23 പ്രതിഗൃഹ്യ തു തത് സർവം കൃതാസ്ത്രോ ദ്വിജസത്തമഃ
    പ്രിയം സഖായം സുപ്രീതോ ജഗാമ ദ്രുപദം പ്രതി