മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം106

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 106

1 [വൈ]
     ധൃതരാഷ്ട്രാഭ്യനുജ്ഞാതഃ സ്വബാഹുവിജിതം ധനം
     ഭീഷ്മായ സത്യവത്യൈ ച മാത്രേ ചോപജഹാര സഃ
 2 വിദുരായ ച വൈ പാണ്ഡുഃ പ്രേഷയാം ആസ തദ് ധനം
     സുഹൃദശ് ചാപി ധർമാത്മാ ധനേന സമതർപയത്
 3 തതഃ സത്യവതീം ഭീഷ്മഃ കൗസല്യാം ച യശസ്വിനീം
     ശുഭൈഃ പാണ്ഡുജിതൈ രത്നൈസ് തോഷയാം ആസ ഭാരത
 4 നനന്ദ മാതാ കൗസല്യാ തം അപ്രതിമതേജസം
     ജയന്തം ഇവ പൗലോമീ പരിഷ്വജ്യ നരർഷഭം
 5 തസ്യ വീരസ്യ വിക്രാന്തൈഃ സഹസ്രശതദക്ഷിണൈഃ
     അശ്വമേധ ശതൈർ ഈജേ ധൃതരാഷ്ട്രോ മഹാമഖൈഃ
 6 സമ്പ്രയുക്തശ് ച കുന്ത്യാ ച മാദ്ര്യാ ച ഭരതർഷഭ
     ജിതതന്ദ്രീസ് തദാ പാണ്ഡുർ ബഭൂവ വനഗോചരഃ
 7 ഹിത്വാ പ്രാസാദനിലയം ശുഭാനി ശയനാനി ച
     അരണ്യനിത്യഃ സതതം ബഭൂവ മൃഗയാ പരഃ
 8 സ ചരൻ ദക്ഷിണം പാർശ്വം രമ്യം ഹിമവതോ ഗിരേഃ
     ഉവാസ ഗിരിപൃഷ്ഠേഷു മഹാശാലവനേഷു ച
 9 രരാജ കുന്ത്യാ മാദ്ര്യാ ച പാണ്ഡുഃ സഹ വനേ വസൻ
     കരേണ്വോർ ഇവ മധ്യസ്ഥഃ ശ്രീമാൻ പൗരന്ദരോ ഗജഃ
 10 ഭാരതം സഹ ഭാര്യാഭ്യാം ബാണഖഡ്ഗധനുർധരം
    വിചിത്രകവചം വീരം പരമാസ്ത്ര വിദം നൃപം
    ദേവോ ഽയം ഇത്യ് അമന്യന്ത ചരന്തം വനവാസിനഃ
11 തസ്യ കാമാംശ് ച ഭോഗാംശ് ച നരാ നിത്യം അതന്ദ്രിതാഃ
    ഉപജഹ്രുർ വനാന്തേഷു ധൃതരാഷ്ട്രേണ ചോദിതാഃ
12 അഥ പാരശവീം കന്യാം ദേവലസ്യ മഹീപതേഃ
    രൂപയൗവന സമ്പന്നാം സ ശുശ്രാവാപഗാ സുതഃ
13 തതസ് തു വരയിത്വാ താം ആനായ്യ പുരുഷർഷഭഃ
    വിവാഹം കാരയാം ആസ വിദുരസ്യ മഹാമതേഃ
14 തസ്യാം ചോത്പാദയാം ആസ വിദുരഃ കുരുനന്ദനഃ
    പുത്രാൻ വിനയസമ്പന്നാൻ ആത്മനഃ സദൃശാൻ ഗുണൈഃ