മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം105

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 105

1 [വ്]
     രൂപസത്ത്വഗുണോപേതാ ധർമാരാമാ മഹാവ്രതാ
     ദുഹിതാ കുന്തിഭോജസ്യ കൃതേ പിത്രാ സ്വയംവരേ
 2 സിംഹദംഷ്ട്രം ഗജസ്കന്ധം ഋഷഭാക്ഷം മഹാബലം
     ഭൂമിപാല സഹസ്രാണാം മധ്യേ പാണ്ഡും അവിന്ദത
 3 സ തയാ കുന്തിഭോജസ്യ ദുഹിത്രാ കുരുനന്ദനഃ
     യുയുജേ ഽമിതസൗഭാഗ്യഃ പൗലോമ്യാ മഘവാൻ ഇവ
 4 യാത്വാ ദേവവ്രതേനാപി മദ്രാണാം പുടഭേദനം
     വിശ്രുതാ ത്രിഷു ലോകേഷു മാദ്രീ മദ്രപതേഃ സുതാ
 5 സർവരാജസു വിഖ്യാതാ രൂപേണാസദൃശീ ഭുവി
     പാണ്ഡോർ അർഥേ പരിക്രീതാ ധനേന മഹതാ തദാ
     വിവാഹം കാരയാം ആസ ഭീഷ്മഃ പാണ്ഡോർ മഹാത്മനഃ
 6 സിംഹോരസ്കം ഗജസ്കന്ധം ഋഷഭാക്ഷം മനസ്വിനം
     പാണ്ഡും ദൃഷ്ട്വാ നരവ്യാഘ്രം വ്യസ്മയന്ത നരാ ഭുവി
 7 കൃതോദ്വാഹസ് തതഃ പാണ്ഡുർ ബലോത്സാഹ സമന്വിതഃ
     ജിഗീഷമാണോ വസുധാം യയൗ ശത്രൂൻ അനേകശഃ
 8 പൂർവം ആഗസ്കൃതോ ഗത്വാ ദശാർണാഃ സമരേ ജിതാഃ
     പാണ്ഡുനാ നരസിംഹേന കൗരവാണാം യശോഭൃതാ
 9 തതഃ സേനാം ഉപാദായ പാണ്ഡുർ നാനാവിധ ധ്വജാം
     പ്രഭൂതഹസ്ത്യശ്വരഥാം പദാതിഗണസങ്കുലാം
 10 ആഗസ്കൃത് സർവവീരാണാം വൈരീ സർവമഹീഭൃതാം
    ഗോപ്താ മഗധ രാഷ്ട്രസ്യ ദാർവോ രാജഗൃഹേ ഹതഃ
11 തതഃ കോശം സമാദായ വാഹനാനി ബലാനി ച
    പാണ്ഡുനാ മിഥിലാം ഗത്വാ വിദേഹാഃ സമരേ ജിതാഃ
12 തഥാ കാശിഷു സുഹ്മേഷു പുണ്ഡ്രേഷു ഭരതർഷഭ
    സ്വബാഹുബലവീര്യേണ കുരൂണാം അകരോദ് യശഃ
13 തം ശരൗഘമഹാജ്വാലം അസ്ത്രാർചിഷം അരിന്ദമം
    പാണ്ഡുപാവകം ആസാദ്യ വ്യദഹ്യന്ത നരാധിപാഃ
14 തേ സസേനാഃ സസേനേന വിധ്വംസിതബലാ നൃപാഃ
    പാണ്ഡുനാ വശഗാഃ കൃത്വാ കരകർമസു യോജിതാഃ
15 തേന തേ നിർജിതാഃ സർവേ പൃഥിവ്യാം സർവപാർഥിവാഃ
    തം ഏകം മേനിരേ ശൂരം ദേവേഷ്വ് ഇവ പുരന്ദരം
16 തം കൃതാഞ്ജലയഃ സർവേ പ്രണതാ വസുധാധിപാഃ
    ഉപാജഗ്മുർ ധനം ഗൃഹ്യ രത്നാനി വിവിധാനി ച
17 മണിമുക്താ പ്രവാലം ച സുവർണം രജതം തഥാ
    ഗോരത്നാന്യ് അശ്വരത്നാനി രഥരത്നാനി കുഞ്ജരാൻ
18 ഖരോഷ്ട്രമഹിഷാംശ് ചൈവ യച് ച കിം ചിദ് അജാവികം
    തത് സർവം പ്രതിജഗ്രാഹ രാജാ നാഗപുരാധിപഃ
19 തദ് ആദായ യയൗ പാണ്ഡുഃ പുനർ മുദിതവാഹനഃ
    ഹർഷയിഷ്യൻ സ്വരാഷ്ട്രാണി പുരം ച ഗജസാഹ്വയം
20 ശന്തനോ രാജസിംഹസ്യ ഭരതസ്യ ച ധീമതഃ
    പ്രനഷ്ടഃ കീർതിജഃ ശബ്ദഃ പാണ്ഡുനാ പുനർ ഉദ്ധൃതഃ
21 യേ പുരാ കുരു രാഷ്ട്രാണി ജഹ്രുഃ കുരു ധനാനി ച
    തേ നാഗപുരസിംഹേന പാണ്ഡുനാ കരദാഃ കൃതാഃ
22 ഇത്യ് അഭാഷന്ത രാജാനോ രാജാമാത്യാശ് ച സംഗതാഃ
    പ്രതീതമനസോ ഹൃഷ്ടാഃ പൗരജാനപദൈഃ സഹ
23 പ്രത്യുദ്യയുസ് തം സമ്പ്രാപ്തം സർവേ ഭീഷ്മ പുരോഗമാഃ
    തേ നദൂരം ഇവാധ്വാനം ഗത്വാ നാഗപുരാലയാഃ
    ആവൃതം ദദൃശുർ ലോകം ഹൃഷ്ടാ ബഹുവിധൈർ ജനൈഃ
24 നാനാ യാനസമാനീതൈ രത്നൈർ ഉച്ചാവചൈസ് തഥാ
    ഹസ്ത്യശ്വരഥരത്നൈശ് ച ഗോഭിർ ഉഷ്ട്രൈർ അഥാവികൈഃ
    നാന്തം ദദൃശുർ ആസാദ്യ ഭീഷ്മേണ സഹ കൗരവാഃ
25 സോ ഽഭിവാദ്യ പിതുഃ പാദൗ കൗസല്യാനന്ദവർധനഃ
    യഥാർഹം മാനയാം ആസ പൗരജാനപദാൻ അപി
26 പ്രമൃദ്യ പരരാഷ്ട്രാണി കൃതാർഥം പുനരാഗതം
    പുത്രം ആസാദ്യ ഭീഷ്മസ് തു ഹർഷാദ് അശ്രൂണ്യ് അവർതയത്
27 സ തൂര്യശതസംഘാനാം ഭേരീണാം ച മഹാസ്വനൈഃ
    ഹർഷയൻ സർവശഃ പൗരാൻ വിവേശ ഗജസാഹ്വയം