മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം104

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 104

1 [വ്]
     ശൂരോ നാമ യദുശ്രേഷ്ഠോ വസുദേവ പിതാഭവത്
     തസ്യ കന്യാ പൃഥാ നാമ രൂപേണാസദൃശീ ഭുവി
 2 പൈതൃഷ്വസേയായ സ താം അനപത്യായ വീര്യവാൻ
     അഗ്ര്യം അഗ്രേ പ്രതിജ്ഞായ സ്വസ്യാപത്യസ്യ വീര്യവാൻ
 3 അഗ്രജാതേതി താം കന്യാം അഗ്ര്യാനുഗ്രഹ കാങ്ക്ഷിണേ
     പ്രദദൗ കുന്തിഭോജായ സഖാ സഖ്യേ മഹാത്മനേ
 4 സാ നിയുക്താ പിതുർ ഗേഹേ ദേവതാതിഥിപൂജനേ
     ഉഗ്രം പര്യചരദ് ഘോരം ബ്രാഹ്മണം സംശിതവ്രതം
 5 നിഗൂഢ നിശ്ചയം ധർമേ യം തം ദുർവാസസം വിദുഃ
     തം ഉഗ്രം സംശിതാത്മാനം സർവയത്നൈർ അതോഷയത്
 6 തസ്യൈ സ പ്രദദൗ മന്ത്രം ആപദ് ധർമാന്വവേക്ഷയാ
     അഭിചാരാഭിസംയുക്തം അബ്രവീച് ചൈവ താം മുനിഃ
 7 യം യം ദേവം ത്വം ഏതേന മന്ത്രേണാവാഹയിഷ്യസി
     തസ്യ തസ്യ പ്രസാദേന പുത്രസ് തവ ഭവിഷ്യതി
 8 തഥോക്താ സാ തു വിപ്രേണ തേന കൗതൂഹലാത് തദാ
     കന്യാ സതീ ദേവം അർകം ആജുഹാവ യശസ്വിനീ
 9 സാ ദദർശ തം ആയാന്തം ഭാസ്കരം ലോകഭാവനം
     വിസ്മിതാ ചാനവദ്യാംഗീ ദൃഷ്ട്വാ തൻ മഹദ് അദ്ഭുതം
 10 പ്രകാശകർമാ തപനസ് തസ്യാം ഗർഭം ദധൗ തതഃ
    അജീജനത് തതോ വീരം സർവശസ്ത്രഭൃതാം വരം
    ആമുക്തകവചഃ ശ്രീമാൻ ദേവഗർഭഃ ശ്രിയാവൃതഃ
11 സഹജം കവചം ബിഭ്രത് കുണ്ഡലോദ്ദ്യോതിതാനനഃ
    അജായത സുതഃ കർണഃ സർവലോകേഷു വിശ്രുതഃ
12 പ്രാദാച് ച തസ്യാഃ കന്യാത്വം പുനഃ സ പരമദ്യുതിഃ
    ദത്ത്വാ ച ദദതാം ശ്രേഷ്ഠോ ദിവം ആചക്രമേ തതഃ
13 ഗൂഹമാനാപചാരം തം ബന്ധുപക്ഷ ഭയാത് തദാ
    ഉത്സസർജ ജലേ കുന്തീ തം കുമാരം സലക്ഷണം
14 തം ഉത്സൃഷ്ടം തദാ ഗർഭം രാധാ ഭർതാ മഹായശാഃ
    പുത്രത്വേ കൽപയാം ആസ സഭാര്യഃ സൂതനന്ദനഃ
15 നാമധേയം ച ചക്രാതേ തസ്യ ബാലസ്യ താവ് ഉഭൗ
    വസുനാ സഹ ജാതോ ഽയം വസു ഷേണോ ഭവത്വ് ഇതി
16 സ വർധാമാനോ ബലവാൻ സർവാസ്ത്രേഷൂദ്യതോ ഽഭവത്
    ആ പൃഷ്ഠതാപാദ് ആദിത്യം ഉപതസ്ഥേ സ വീര്യവാൻ
17 യസ്മിൻ കാലേ ജപന്ന് ആസ്തേ സ വീരഃ സത്യസംഗരഃ
    നാദേയം ബ്രാഹ്മണേഷ്വ് ആസീത് തസ്മിൻ കാലേ മഹാത്മനഃ
18 തം ഇന്ദ്രോ ബ്രാഹ്മണോ ഭൂത്വാ ഭിക്ഷാർഥം ഭൂതഭാവനഃ
    കുണ്ഡലേ പ്രാർഥയാം ആസ കവചം ച മഹാദ്യുതിഃ
19 ഉത്കൃത്യ വിമനാഃ സ്വാംഗാത് കവചം രുധിരസ്രവം
    കർണസ് തു കുണ്ഡലേ ഛിത്ത്വാ പ്രായച്ഛത് സ കൃതാഞ്ജലിഃ
20 ശക്തിം തസ്മൈ ദദൗ ശക്രോ വിസ്മിതോ വാക്യം അബ്രവീത്
    ദേവാസുരമനുഷ്യാണാം ഗന്ധർവോരഗരക്ഷസാം
    യസ്മൈ ക്ഷേപ്സ്യസി രുഷ്ടഃ സൻ സോ ഽനയാ ന ഭവിഷ്യതി
21 പുരാ നാമ തു തസ്യാസീദ് വസു ഷേണ ഇതി ശ്രുതം
    തതോ വൈകർതനഃ കർണഃ കർമണാ തേന സോ ഽഭവത്