മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം103

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 103

1 [ഭ്സ്]
     ഗുണൈഃ സമുദിതം സമ്യഗ് ഇദം നഃ പ്രഥിതം കുലം
     അത്യ് അന്യാൻ പൃഥിവീപാലാൻ പൃഥിവ്യാം അധിരാജ്യഭാക്
 2 രക്ഷിതം രാജഭിഃ പൂർവൈർ ധർമവിദ്ഭിർ മഹാത്മഭിഃ
     നോത്സാദം അഗമച് ചേദം കദാ ചിദ് ഇഹ നഃ കുലം
 3 മയാ ച സത്യവത്യാ ച കൃഷ്ണേന ച മഹാത്മനാ
     സമവസ്ഥാപിതം ഭൂയോ യുഷ്മാസു കുലതന്തുഷു
 4 വർധതേ തദ് ഇദം പുത്ര കുലം സാഗരവദ് യഥാ
     തഥാ മയാ വിധാതവ്യം ത്വയാ ചൈവ വിശേഷതഃ
 5 ശ്രൂയതേ യാദവീ കന്യാ അനുരൂപാ കുലസ്യ നഃ
     സുബലസ്യാത്മജാ ചൈവ തഥാ മദ്രേശ്വരസ്യ ച
 6 കുലീനാ രൂപവത്യശ് ച നാഥവത്യശ് ച സർവശഃ
     ഉചിതാശ് ചൈവ സംബന്ധേ തേ ഽസ്മാകം ക്ഷത്രിയർഷഭാഃ
 7 മന്യേ വരയിതവ്യാസ് താ ഇത്യ് അഹം ധീമതാം വര
     സന്താനാർഥം കുലസ്യാസ്യ യദ് വാ വിദുര മന്യസേ
 8 [വ്]
     ഭവാൻ പിതാ ഭവാൻ മാതാ ഭവാൻ നഃ പരമോ ഗുരുഃ
     തസ്മാത് സ്വയം കുലസ്യാസ്യ വിചാര്യ കുരു യദ് ധിതം
 9 [വ്]
     അഥ ശുശ്രാവ വിപ്രേഭ്യോ ഗാന്ധാരീം സുബലാത്മജാം
     ആരാധ്യ വരദം ദേവം ഭഗ നേത്രഹരം ഹരം
     ഗാന്ധാരീ കില പുത്രാണാം ശതം ലേഭേ വരം ശുഭാ
 10 ഇതി ശ്രുത്വാ ച തത്ത്വേന ഭീഷ്മഃ കുരുപിതാമഹഃ
    തതോ ഗാന്ധാരരാജസ്യ പ്രേഷയാം ആസ ഭാരത
11 അചക്ഷുർ ഇതി തത്രാസീത് സുബലസ്യ വിചാരണാ
    കുലം ഖ്യാതിം ച വൃത്തം ച ബുദ്ധ്യാ തു പ്രസമീക്ഷ്യ സഃ
    ദദൗ താം ധൃതരാഷ്ട്രായ ഗാന്ധാരീം ധർമചാരിണീം
12 ഗാന്ധാരീ ത്വ് അപി ശുശ്രാവ ധൃതരാഷ്ട്രം അചക്ഷുഷം
    ആത്മാനം ദിത്സിതം ചാസ്മൈ പിത്രാ മാത്രാ ച ഭാരത
13 തതഃ സാ പട്ടം ആദായ കൃത്വാ ബഹുഗുണം ശുഭാ
    ബബന്ധ നേത്രേ സ്വേ രാജൻ പതിവ്രതപരായണാ
    നാത്യശ്നീയാം പതിം അഹം ഇത്യ് ഏവം കൃതനിശ്ചയാ
14 തതോ ഗാന്ധാരരാജസ്യ പുത്രഃ ശകുനിർ അഭ്യയാത്
    സ്വസാരം പരയാ ലക്ഷ്മ്യാ യുക്താം ആദായ കൗരവാൻ
15 ദത്ത്വാ സ ഭഗിനീം വീരോ യഥാർഹം ച പരിച്ഛദം
    പുനർ ആയാത് സ്വനഗരം ഭീഷ്മേണ പ്രതിപൂജിതഃ
16 ഗാന്ധാര്യ് അപി വരാരോഹാ ശീലാചാര വിചേഷ്ടിതൈഃ
    തുഷ്ടിം കുരൂണാം സർവേഷാം ജനയാം ആസ ഭാരത
17 വൃത്തേനാരാധ്യ താൻ സർവാൻ പതിവ്രതപരായണാ
    വാചാപി പുരുഷാൻ അന്യാൻ സുവ്രതാ നാന്വകീർതയത്