മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം/അധ്യായം88

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം88

1 [വ്]
     സമാഗതാൻ വേദ വിദോ രാജ്ഞശ് ച പൃഥിവീശ്വരാൻ
     ദൃഷ്ട്വാ യുധിഷ്ഠിരോ രാജാ ഭീമസേനം അഥാബ്രവീത്
 2 ഉപയാതാ നരവ്യാഘ്രാ യ ഇമേ ജഗദ് ഈശ്വരാഃ
     ഏതേഷാം ക്രിയതാം പൂജാ പൂജാർഹാ ഹി നരേശ്വരാഃ
 3 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തഥാ ചക്രേ നരേന്ദ്രേണ യശസ്വിനാ
     ഭീമസേനോ മഹാതേജാ യമാഭ്യാം സഹ ഭാരത
 4 അഥാഭ്യഗച്ഛദ് ഗോവിന്ദോ വൃഷ്ണിഭിഃ സഹധർമജം
     ബലദേവം പുരസ്കൃത്യ സർവപ്രാണഭൃതാം വരഃ
 5 യുയുധാനേന സഹിതഃ പ്രദ്യുമ്നേന ഗദേന ച
     നിശഠേനാഥ സാംബേന തഥൈവ കൃതവർമണാ
 6 തേഷാം അപി പരാം പൂജാം ചക്രേ ഭീമോ മഹാഭുജഃ
     വിവിശുസ് തേ ച വേശ്മാനി രത്നവന്തി നരർഷഭാഃ
 7 യുധിഷ്ഠിര സമീപേ തു കഥാന്തേ മധുസൂദനഃ
     അർജുനം കഥയാം ആസ ബഹു സംഗ്രാമകർശിതം
 8 സ തം പപ്രച്ഛ കൗന്തേയഃ പുനഃ പുനർ അരിന്ദമം
     ധർമരാഡ് ഭ്രാതരം ജിഷ്ണും സമാചഷ്ട ജഗത്പതിഃ
 9 ആഗമദ് ദ്വാരകാവാസീ മമാപ്തഃ പുരുഷോ നൃപ
     യോ ഽദ്രാക്ഷീത് പാണ്ഡവശ്രേഷ്ഠം ബഹു സംഗ്രാമകർശിതം
 10 സമീപേ ച മഹാബാഹും ആചഷ്ട ച മമ പ്രഭോ
    കുരു കാര്യാണി കൗന്തേയ ഹയമേധാർഥ സിദ്ധയേ
11 ഇത്യ് ഉക്തഃ പ്രത്യുവാചൈനം ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
    ദിഷ്ട്യാ സ കുശലീ ജിഷ്ണുർ ഉപയാതി ച മാധവ
12 തവ യത് സന്ദിദേശാസൗ പാണ്ഡവാനാം ബലാഗ്രണീഃ
    തദ് ആഖ്യാതും ഇഹേച്ഛാമി ഭവതാ യദുനന്ദന
13 ഇത്യ് ഉക്തേ രാജശാർദൂല വൃഷ്ണ്യന്ധകപതിസ് തദാ
    പ്രോവാചേദം വചോ വാഗ്മീ ധർമാത്മാനം യുധിഷ്ഠിരം
14 ഇദം ആഹ മഹാരാജ പാർഥ വാക്യം നരഃ സ മാം
    വാച്യോ യുധിഷ്ഠിരഃ കൃഷ്ണ കാലേ വാക്യം ഇദം മമ
15 ആഗമിഷ്യന്തി രാജാനഃ സർവതഃ കൗരവാൻ പ്രതി
    തേഷാം ഏകൈകശഃ പൂജാ കാര്യേത്യ് ഏതത് ക്ഷമം ഹി നഃ
16 ഇത്യ് ഏതദ് വചനാദ് രാജാ വിജ്ഞാപ്യോ മമ മാനദ
    ന തദാത്യയികം ഹി സ്യാദ് യദ് അർഘ്യാനയനേ ഭവേത്
17 കർതും അർഹതി തദ് രാജാ ഭവാംശ് ചാപ്യ് അനുമന്യതാം
    രാജദ്വേഷാദ് വിനശ്യേയുർ നേമാ രാജൻ പ്രജാഃ പുനഃ
18 ഇദം അന്യച് ച കൗന്തേയ വചഃ സ പുരുഷോ ഽബ്രവീത്
    ധനഞ്ജയസ്യ നൃപതേ തൻ മേ നിഗദതഃ ശൃണു
19 ഉപയാസ്യതി യജ്ഞം നോ മണിപൂര പതിർ നൃപഃ
    പുത്രോ മമ മഹാതേജാ ദയിതോ ബഭ്രു വാഹനഃ
20 തം ഭവാൻ മദ് അപേക്ഷാർഥം വിധിവത് പ്രതിപൂജയേത്
    സ ഹി ഭക്തോ ഽനുരക്തശ് ച മമ നിത്യം ഇതി പ്രഭോ
21 ഇത്യ് ഏതദ് വചനം ശ്രുത്വാ ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
    അഭിനന്ദ്യാസ്യ തദ് വാക്യം ഇദം വചനം അബ്രവീത്