മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം/അധ്യായം81

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം81

1 [വ്]
     പ്രായോപവിഷ്ടേ നൃപതൗ മണിപൂരേശ്വരേ തദാ
     പിതൃശോകസമാവിഷ്ടേ സഹ മാത്രാ പരന്തപ
 2 ഉലൂപീ ചിന്തയാം ആസ തദാ സഞ്ജീവനം മണിം
     സ ചോപാതിഷ്ഠത തദാ പന്നഗാനാം പരായണം
 3 തം ഗൃഹീത്വാ തു കൗരവ്യ നാഗരാജപതേഃ സുതാ
     മനഃ പ്രഹ്ലാദനീം വാചം സൈനികാനാം അഥാബ്രവീത്
 4 ഉത്തിഷ്ഠ മാം ശുചഃ പുത്ര നൈഷ ജിഷ്ണുസ് ത്വയാ ഹതഃ
     അജേയഃ പുരുഷൈർ ഏഷ ദേവൈർ വാപി സ വാസവൈഃ
 5 മയാ തു മോഹിനീ നാമ മായൈഷാ സമ്പ്രയോജിതാ
     പ്രിയാർഥം പുരുഷേന്ദ്രസ്യ പിതുസ് തേ ഽദ്യ യശസ്വിനഃ
 6 ജിജ്ഞാസുർ ഹ്യ് ഏഷ വൈ പുത്രബലസ്യ തവ കൗരവഃ
     സംഗ്രാമേ യുധ്യതോ രാജൻ നാഗതഃ പരവീരഹാ
 7 തസ്മാദ് അസി മയാ പുത്ര യുദ്ധാർഥം പരിചോദിതഃ
     മാ പാപം ആത്മനഃ പുത്ര ശങ്കേഥാസ് ത്വ് അണ്വ് അപി പ്രഭോ
 8 ഋഷിർ ഏഷ മഹാതേജാഃ പുരുഷഃ ശാശ്വതോ ഽവ്യയഃ
     നൈനം ശക്തോ ഹി സംഗ്രാമേ ജേതും ശക്രോ ഽപി പുത്രക
 9 അയം തു മേ മണിർ ദിവ്യഃ സമാനീതോ വിശാം പതേ
     മൃതാൻ മൃതാൻ പന്നഗേന്ദ്രാൻ യോ ജീവയതി നിത്യദാ
 10 ഏതം അസ്യോരസി ത്വം തു സ്ഥാപയസ്വ പിതുഃ പ്രഭോ
    സഞ്ജീവിതം പുനഃ പുത്ര തതോ ദ്രഷ്ടാസി പാണ്ഡവം
11 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ്ഥാപയാം ആസ തസ്യോരസി മണിം തദാ
    പാർഥസ്യാമിത തേജാഃ സ പിതുഃ സ്നേഹാദ് അപാക കൃത്
12 തസ്മിൻ ന്യസ്തേ മണൗ വീര ജിഷ്ണുർ ഉജ്ജീവിതഃ പ്രഭുഃ
    സുപ്തോത്ഥിത ഇവോത്തസ്ഥൗ മൃഷ്ടലോഹിത ലോചനഃ
13 തം ഉത്ഥിതം മഹാത്മാനം ലബ്ധസഞ്ജ്ഞം മനസ്വിനം
    സമീക്ഷ്യ പിതരം സ്വസ്ഥം വവന്ദേ ബഭ്രു വാഹനഃ
14 ഉത്ഥിതേ പുരുഷവ്യാഘ്രേ പുനർ ലക്ഷ്മീവതി പ്രഭോ
    ദിവ്യാഃ സുമനസഃ പുണ്യാ വവൃഷേ പാകശാസനഃ
15 അനാഹതാ ദുന്ദുഭയഃ പ്രണേദുർ മേഘനിസ്വനാഃ
    സാധു സാധ്വ് ഇതി ചാകാശേ ബഭൂവ സുമഹാസ്വനഃ
16 ഉത്ഥായ തു മഹാബാഹുഃ പര്യാശ്വസ്തോ ധനഞ്ജയഃ
    ബഭ്രു വാഹനം ആലിംഗ്യ സമാജിഘ്രത മൂർധനി
17 ദദർശ ചാവിദൂരേ ഽസ്യ മാതരം ശോകകർശിതാം
    ഉലൂപ്യാ സഹ തിഷ്ഠന്തീം തതോ ഽപൃച്ഛദ് ധനഞ്ജയഃ
18 കിം ഇദം ലക്ഷ്യതേ സർവം ശോകവിസ്മയ ഹർഷവത്
    രണാജിരം അമിത്രഘ്ന യദി ജാനാസി ശംസ മേ
19 ജനനീ ച കിമർഥം തേ രണഭൂമിം ഉപാഗതാ
    നാഗേന്ദ്ര ദുഹിതാ ചേയം ഉലൂപീ കിം ഇഹാഗതാ
20 ജാനാമ്യ് അഹം ഇദം യുദ്ധം ത്വയാ മദ്വചനാത് കൃതം
    സ്ത്രീണാം ആഗമനേ ഹേതും അഹം ഇച്ഛാമി വേദിതും
21 തം ഉവാച തതഃ പൃഷ്ടോ മണിപൂര പതിസ് തദാ
    പ്രസാദ്യ ശിരസാ വിദ്വാൻ ഉലൂപീ പൃച്ഛ്യതാം ഇതി