മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം/അധ്യായം75

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം75

1 [വ്]
     ഏവം ത്രിരാത്രം അഭവത് തദ് യുദ്ധം ഭരതർഷഭ
     അർജുനസ്യ നരേന്ദ്രേണ വൃത്രേണേവ ശതക്രതോഃ
 2 തതശ് ചതുർഥേ ദിവസേ വജ്രദത്തോ മഹാബലഃ
     ജഹാസ സ സ്വനം ഹാസം വാക്യം ചേദം അഥാബ്രവീത്
 3 അർജുനാർജുന തിഷ്ഠസ്വ ന മേ ജീവൻ വിമോക്ഷ്യസേ
     ത്വാം നിഹത്യ കരിഷ്യാമി പുതുസ് തോയം യഥാവിധി
 4 ത്വയാ വൃദ്ധോ മമ പിതാ ഭഗദത്തഃ പിതുഃ സഖാ
     ഹതോ വൃദ്ധോ ഽപചായിത്വാച് ഛിശും മാം അദ്യ യോധയ
 5 ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ സങ്ക്രുദ്ധോ വജ്രദത്തോ നരാധിപഃ
     പ്രേഷയാം ആസ കൗരവ്യ വാരണം പാണ്ഡവം പ്രതി
 6 സമ്പ്രേഷ്യമാണോ നാഗേന്ദ്രോ വജ്രദത്തേന ധീമതാ
     ഉത്പതിഷ്യന്ന് ഇവാകാശം അഭിദുദ്രാവ പാണ്ഡവം
 7 അഗ്രഹസ്തപ്രമുക്തേന ശീകരേണ സഫൽഗുനം
     സമുക്ഷത മഹാരാജ ശൈലം നീല ഇവാംബുദഃ
 8 സ തേന പ്രേഷിതോ രാജ്ഞാ മേഘവൻ നിനദൻ മുഹുഃ
     മുഖാഡംബര ഘോഷേണ സമാദ്രവത ഫൽഗുനം
 9 സ നൃത്യന്ന് ഇവ നാഗേന്ദ്രോ വജ്രദത്തപ്രചോദിതഃ
     ആസസാദ ദ്രുതം രാജൻ കൗരവാണാം മഹാരഥം
 10 തം ആപതന്തം സമ്പ്രേക്ഷ്യ വജ്രദത്തസ്യ വാരണം
    ഗാണ്ഡീവം ആശ്രിത്യ ബലീ ന വ്യകമ്പത ശത്രുഹാ
11 ചുക്രോധ ബലവച് ചാപി പാണ്ഡവസ് തസ്യ ഭൂപതേഃ
    കാര്യവിഘ്നം അനുസ്മൃത്യ പൂർവവൈരം ച ഭാരത
12 തതസ് തം വാരണം ക്രുദ്ധഃ ശരജാലേന പാണ്ഡവഃ
    നിവാരയാം ആസ തദാ വേലേവ മകരാലയം
13 സ നാഗപ്രവരോ വീര്യാദ് അർജുനേന നിവാരിതഃ
    തസ്ഥൗ ശരൈർ വിതുന്നാംഗഃ ശ്വാവിച് ഛലലിതോ യഥാ
14 നിവാരിതം ഗജം ദൃഷ്ട്വാ ഭഗദത്താത്മജോ നൃപഃ
    ഉത്സസർജ ശിതാൻ ബാണാൻ അർജുനേ ക്രോധമൂർഛിതഃ
15 അർജുനസ് തു മഹാരാജ ശരൈഃ ശരവിഘാതിഭിഃ
    വാരയാം ആസ താൻ അസ്താംസ് തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
16 തതഃ പുനർ അതിക്രുദ്ധോ രാജാ പ്രാഗ്ജ്യോതിഷാധിപഃ
    പ്രേഷയാം ആസ നാഗേന്ദ്രം ബലവച് ഛ്വസനോപമം
17 തം ആപതന്തം സമ്പ്രേക്ഷ്യ ബലവാൻ പാകശാസനിഃ
    നാരാചം അഗ്നിസങ്കാശം പ്രാഹിണോദ് വാരണം പ്രതി
18 സ തേന വാരണോ രാജൻ മർമാണ്യ് അഭിഹതോ ഭൃശം
    പപാത സഹസാ ഭൂമൗ വജ്രരുഗ്ണ ഇവാചലഃ
19 സ പതഞ് ശുശുഭേ നാഗോ ധനഞ്ജയ ശരാഹതഃ
    വിശന്ന് ഇവ മഹാശൈലോ മഹീം വജ്രപ്രപീഡിതഃ
20 തസ്മിൻ നിപതിതേ നാഗേ വജ്രദത്തസ്യ പാണ്ഡവഃ
    തം ന ഭേതവ്യം ഇത്യ് ആഹ തതോ ഭൂമിഗതം നൃപം
21 അബ്രവീദ് ധി മഹാതേജാഃ പ്രസ്ഥിതം മാം യുധിഷ്ഠിരഃ
    രാജാനസ് തേ ന ഹന്തവ്യാ ധനഞ്ജയ കഥഞ്ചനൻ
22 സർവം ഏതൻ നരവ്യാഘ്ര ഭവത്വ് ഏതാവതാ കൃതം
    യോധാശ് ചാപി ന ഹന്തവ്യാ ധനഞ്ജയ രണേ ത്വയാ
23 വക്തവ്യാശ് ചാപി രാജാനഃ സർവൈഃ സഹ സുഹൃജ്ജനൈഃ
    യുധിഷ്ഠിരസ്യാശ്വമേധോ ഭവദ്ഭിർ അനുഭൂയതാം
24 ഇതി ഭ്രാതൃവചഃ ശ്രുത്വാ ന ഹന്മി ത്വാം ജനാധിപ
    ഉത്തിഷ്ഠ ന ഭയം തേ ഽസ്തി സ്വസ്തിമാൻ ഗച്ഛ പാർഥിവ
25 ആഗച്ഛേഥാ മഹാരാജ പരാം ചൈത്രീം ഉപസ്ഥിതാം
    തദാശ്വമേധോ ഭവിതാ ധർമരാജസ്യ ധീമതഃ
26 ഏവം ഉക്തഃ സ രാജാ തു ഭഗദത്താത്മജസ് തദാ
    തഥേത്യ് ഏവാബ്രവീദ് വാക്യം പാണ്ഡവേനാഭിനിർജിതഃ