മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം/അധ്യായം74

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം74

1 [വ്]
     പ്രാഗ്ജ്യോതിഷം അഥാഭ്യേത്യ വ്യചരത് സഹയോത്തമഃ
     ഭഗദത്താത്മജസ് തത്ര നിര്യയൗ രണകർകശഃ
 2 സഹയം പാണ്ഡുപുത്രസ്യ വിഷയാന്തം ഉപാഗതം
     യുയുധേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ വജ്രദത്തോ മഹീപതിഃ
 3 സോ ഽഭിനിര്യായ നഗരാദ് ഭഗദത്തസുതോ നൃപഃ
     അശ്വം ആയാന്തം ഉന്മഥ്യ നഗരാഭിമുഖോ യയൗ
 4 തം ആലക്ഷ്യ മഹാബാഹുഃ കുരൂണാം ഋഷഭസ് തദാ
     ഗാണ്ഡീവം വിക്ഷിപംസ് തൂർണം സഹസാ സമുപാദ്രവത്
 5 തതോ ഗാണ്ഡീവനിർമുക്തൈർ ഇഷുഭിർ മോഹിതോ നൃപഃ
     ഹയം ഉത്സൃജ്യ തം വീരസ് തതഃ പാർഥം ഉപാദ്രവത്
 6 പുനഃ പ്രവിശ്യ നഗരം ദംശിതഃ സ നൃപോത്തമഃ
     ആരുഹ്യ നാഗപ്രവരം നിര്യയൗ യുദ്ധകാങ്ക്ഷയാ
 7 പാണ്ഡുരേണാതപത്രേണ ധ്രിയമാണേന മൂർധനി
     ദോധൂയതാ ചാമരേണ ശ്വേതേന ച മഹാരഥഃ
 8 തതഃ പാർഥം സമാസാദ്യ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥം
     ആഹ്വയാം ആസ കൗരവ്യം ബാല്യാൻ മോഹാച് ച സംയുഗേ
 9 സ വാരണം നഗപ്രഖ്യം പ്രഭിന്നകരടാ മുഖം
     പ്രേഷയാം ആസ സങ്ക്രുദ്ധസ് തതഃ ശ്വേതഹയം പ്രതി
 10 വിക്ഷരന്തം യഥാ മേഘം പരവാരണവാരണം
    ശാസ്ത്രവത് കൽപിതം സംഖ്യേ ത്രിസാഹം യുദ്ധദുർമദം
11 പ്രചോദ്യമാനഃ സ ഗജസ് തേന രാജ്ഞാ മഹാബലഃ
    തദാങ്കുശേന വിബഭാവ് ഉത്പതിഷ്യന്ന് ഇവാംബരം
12 തം ആപതന്തം സമ്പ്രേക്ഷ്യ ക്രുദ്ധോ രാജൻ ധനഞ്ജയഃ
    ഭൂമിഷ്ഠോ വാരണഗതം യോധയാം ആസ ഭാരത
13 വജ്രദത്തസ് തു സങ്ക്രുദ്ധോ മുമോചാശു ധനഞ്ജയേ
    തോമരാൻ അഗ്നിസങ്കാശാഞ് ശലഭാൻ ഇവ വേഗിതാൻ
14 അർജുനസ് താൻ അസമ്പ്രാപ്താൻ ഗാണ്ഡീവപ്രേഷിതൈഃ ശരൈഃ
    ദ്വിധാ ത്രിധാ ച ചിച്ഛേദ ഖ ഏവ ഖഗമൈസ് തദാ
15 സ താൻ ദൃഷ്ട്വാ തഥാ ഛിന്നാംസ് തോമരാൻ ഭഗദത്തജഃ
    ഇഷൂൻ അസക്താംസ് ത്വരിതഃ പ്രാഹിണോത് പാണ്ഡവം പ്രതി
16 തതോ ഽർജുനസ് തൂർണതരം രുക്മപുംഖാൻ അജിഹ്മഗാൻ
    പ്രേഷയാം ആസ സങ്ക്രുദ്ധോ ഭഗദത്താത്മജം പ്രതി
17 സ തൈർ വിദ്ധോ മഹാതേജാ വജ്രദത്തോ മഹാഹവേ
    ഭൃശാഹതഃ പപാതോർവ്യാം ന ത്വ് ഏനം അജഹാത് സ്മൃതിഃ
18 തതഃ സ പുനർ ആരുഹ്യ വാരണപ്രവരം രണേ
    അവ്യഗ്രഃ പ്രേഷയാം ആസ ജയാർഥീ വിജയം പ്രതി
19 തസ്മൈ ബാണാംസ് തതോ ജിഷ്ണുർ നിർമുക്താശീവിഷോപമാൻ
    പ്രേഷയാം ആസ സങ്ക്രുദ്ധോ ജ്വലിതാൻ ഇവ പാവകാൻ
20 സ തൈർ വിദ്ധോ മഹാനാഗോ വിസ്രവൻ രുധിരം ബഭൗ
    ഹിമവാൻ ഇവ ശൈലേന്ദ്രോ ബഹു പ്രസ്രവണസ് തദാ