മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം/അധ്യായം67

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം67

1 [വ്]
     ഏവം ഉക്തസ് തു രാജേന്ദ്ര കേശിഹാ ദുഃഖമൂർഛിതഃ
     തഥേതി വ്യാജഹാരോച്ചൈർ ഹ്ലാദയന്ന് ഇവ തം ജനം
 2 വാക്യേന തേന ഹി തദാ തം ജനം പുരുഷർഷഭഃ
     ഹ്ലാദയാം ആസ സ വിഭുർ ഘർമാർതം സലിലൈർ ഇവ
 3 തതഃ സ പ്രാവിശത് തൂർണം ജന്മ വേശ്മ പിതുസ് തവ
     അർചിതം പുരുഷവ്യാഘ്ര സിതൈർ മാല്യൈർ യഥാവിധി
 4 അപാം കുംഭൈഃ സുപൂർണൈശ് ച വിന്യസ്തൈഃ സർവതോദിശം
     ഘൃതേന തിന്ദുകാലാതൈഃ സർഷപൈശ് ച മഹാഭുജ
 5 ശസ്ത്രൈശ് ച വിമലൈർ ന്യസ്തൈഃ പാവകൈശ് ച സമന്തതഃ
     വൃദ്ധാഭിശ് ചാഭിരാമാ ഭിഃ പരിചാരാർഥം അച്യുതഃ
 6 ദക്ഷൈശ് ച പരിതോ വീര മിഷഗ്ഭിഃ കുശലൈസ് തഥാ
     ദദർശ ച സ തേജസ്വീ രക്ഷോഘ്നാന്യ് അപി സർവശഃ
     ദ്രവ്യാണി സ്ഥാപിതാനി സ്മ വിധിവത് കുശലൈർ ജനൈഃ
 7 തഥായുക്തം ച തദ് ദൃഷ്ട്വാ ജന്മ വേശ്മ പിതുസ് തവ
     ഹൃഷ്ടോ ഽഭവദ് ധൃഷീ കേശഃ സാധു സാധ്വ് ഇതി ചാബ്രവീത്
 8 തഥാ ബ്രുവതി വാർഷ്ണേയേ പ്രഹൃഷ്ടവദനേ തദാ
     ദ്രൗപദീ ത്വരിതാ ഗത്വാ വൈരാടീം വാക്യം അബ്രവീത്
 9 അയം ആയാതി തേ ഭദ്രേ ശ്വശുരോ മധുസൂദനഃ
     പുരാണർഷിർ അചിന്ത്യാത്മാ സമീപം അപരാജിതഃ
 10 സാപി ബാഷ്പകലാം വാചം നിഗൃഹ്യാശ്രൂണി ചൈവ ഹ
    സുസംവീതാഭവദ് ദേവീ ദേവവത് കൃഷ്ണം ഈക്ഷതീ
11 സാ തഥാ ദൂയമാനേന ഹൃദയേന തപസ്വിനീ
    ദൃഷ്ട്വാ ഗോവിന്ദം ആയാന്തം കൃപണം പര്യദേവയത്
12 പുണ്ഡരീകാക്ഷ പശ്യസ്വ ബാലാവ് ഇഹ വിനാകൃതൗ
    അഭിമന്യും ച മാം ചൈവ ഹതൗ തുല്യം ജനാർദന
13 വാർഷ്ണേയ മധുഹൻ വീര ശിരസാ ത്വാം പ്രസാദയേ
    ദ്രോണപുത്രാസ്ത്ര നിർദഗ്ധം ജീവയൈനം മമാത്മജം
14 യദി സ്മ ധർമരാജ്ഞാ വാ ഭീമസേനേന വാ പുനഃ
    ത്വയാ വാ പുണ്ഡരീകാക്ഷ വാക്യം ഉക്തം ഇദം ഭവേത്
15 അജാനതീം ഈഷികേയം ജനിത്രീം ജന്ത്വ് ഇതി പ്രഭോ
    അഹം ഏവ വിനഷ്ടാ സ്യാം നേദം ഏവംഗതം ഭവേത്
16 ഗർഭസ്ഥസ്യാസ്യ ബാലസ്യ ബ്രഹ്മാസ്ത്രേണ നിപാതനം
    കൃത്വാ നൃശംസം ദുർബുദ്ധിർ ദ്രൗണിഃ കിം ഫലം അശ്നുതേ
17 സാ ത്വാ പ്രസാദ്യ ശിരസാ യാചേ ശത്രുനിബർഹണ
    പ്രാണാംസ് ത്യക്ഷ്യാമി ഗോവിന്ദ നായം സഞ്ജീവതേ യദി
18 അസ്മിൻ ഹി ബഹവഃ സാധോ യേ മമാസൻ മനോരഥാഃ
    തേ ദ്രോണപുത്രേണ ഹതാഃ കിം നു ജീവാമി കേശവ
19 ആസീൻ മമ മതിഃ കൃഷ്ണ പൂർണോത്സംഗാ ജനാർദന
    അഭിവാദയിഷ്യേ ദിഷ്ട്യേതി തദ് ഇദം വിതഥീകൃതം
20 ചപലാക്ഷസ്യ ദായാദേ മൃതേ ഽസ്മിൻ പുരുഷർഷഭ
    വിഫലാ മേ കൃതാഃ കൃഷ്ണ ഹൃദി സർവേ മനോരഥാഃ
21 ചലപാക്ഷഃ കിലാതീവ പ്രിയസ് തേ മധുസൂദന
    സുതം പശ്യസ്വ തസ്യേമം ബ്രഹ്മാസ്ത്രേണ നിപാതിതം
22 കൃതഘ്നോ ഽയം നൃശംസോ ഽയം യഥാസ്യ ജനകസ് തഥാ
    യഃ പാണ്ഡവീം ശ്രിയം ത്യക്ത്വാ ഗതോ ഽദ്യ യമസാദനം
23 മയാ ചൈതത് പ്രതിജ്ഞാതം രണമൂർധനി കേശവ
    അഭിമന്യൗ ഹതേ വീര ത്വാം ഏഷ്യാമ്യ് അചിരാദ് ഇതി
24 തച് ച നാകരവം കൃഷ്ണ നൃശംസാ ജീവിതപ്രിയാ
    ഇദാനീം ആഗതാം തത്ര കിം നു വക്ഷ്യതി ഫാൽഗുനിഃ