മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം/അധ്യായം66

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം66

1 [വ്]
     ഉത്ഥിതായാം പൃഥായാം തു സുഭദ്രാ ഭ്രാതരം തദാ
     ദൃഷ്ട്വാ ചുക്രോശ ദുഃഖാർതാ വചനം ചേദം അബ്രവീത്
 2 പുണ്ഡരീകാക്ഷ പശ്യസ്വ പൗത്രം പാർഥസ്യ ധീമതഃ
     പരിക്ഷീണേഷു കുരുഷു പരിക്ഷീണം ഗതായുഷം
 3 ഇഷീകാ ദ്രോണപുത്രേണ ഭീമസേനാർഥം ഉദ്യതാ
     സോത്തരായാം നിപതിതാ വിജയേ മയി ചൈവ ഹ
 4 സേയം ജ്വലന്തീ ഹൃദയേ മയി തിഷ്ഠതി കേശവ
     യൻ ന പശ്യാമി ദുർധർഷം മമ പുത്രസുതം വിഭോ
 5 കിം നു വക്ഷ്യതി ധർമാത്മാ ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
     ഭീമസേനാർജുനൗ ചാപി മാദ്രവത്യാഃ സുതൗ ച തൗ
 6 ശ്രുത്വാഭിമന്യോസ് തനയം ജാതം ച മൃതം ഏവ ച
     മുഷിതാ ഇവ വാർഷ്ണേയ ദ്രോണപുത്രേണ പാണ്ഡവാഃ
 7 അഭിമന്യുഃ പ്രിയഃ കൃഷ്ണ പിതൄണാം നാത്ര സംശയഃ
     തേ ശ്രുത്വാ കിം നു വക്ഷ്യന്തി ദ്രോണപുത്രാസ്ത്ര നിർജിതാഃ
 8 ഭവിതാതഃ പരം ദുഃഖം കിം നു മന്യേ ജനാർദന
     അഭിമന്യോഃ സുതാത് കൃഷ്ണ മൃതാജ് ജാതാദ് അരിന്ദമ
 9 സാഹം പ്രസാദയേ കൃഷ്ണ ത്വാം അദ്യ ശിരസാ നതാ
     പൃഥേയം ദ്രൗപദീ ചൈവ താഃ പശ്യ പുരുഷോത്തമ
 10 യദാ ദ്രോണസുതോ ഗർഭാൻ പാണ്ഡൂനാം ഹന്തി മാധവ
    തദാ കില ത്വയാ ദ്രൗണിഃ ക്രുദ്ധേനോക്തോ ഽരിമർദന
11 അകാമം ത്വാ കരിഷ്യാമി ബ്രഹ്മ ബന്ധോ നരാധമ
    അഹം സഞ്ജീവയിഷ്യാമി കിരീടിതനയാത്മജം
12 ഇത്യ് ഏതദ് വചനം ശ്രുത്വാ ജാനമാനാ ബലം തവ
    പ്രസാദയേ ത്വാ ദുർധർഷ ജീവതാം അഭിമന്യുജഃ
13 യദ്യ് ഏവം ത്വം പ്രതിശ്രുത്യ ന കരോഷി വചഃ ശുഭം
    സഫലം വൃഷ്ണിശാർദൂല മൃതാം മാം ഉപധാരയ
14 അഭിമന്യോഃ സുതോ വീര ന സഞ്ജീവതി യദ്യ് അയം
    ജീവതി ത്വയി ദുർധർഷ കിം കരിഷ്യാമ്യ് അഹം ത്വയാ
15 സഞ്ജീവയൈനം ദുർധർഷ മൃതം ത്വം അഭിമന്യുജം
    സദൃശാക്ഷ സുതം വീര സസ്യം വർഷന്ന് ഇവാംബുദഃ
16 ത്വം ഹി കേശവ ധർമാത്മാ സത്യവാൻ സത്യവിക്രമഃ
    സ താം വാചം ഋതാം കർതും അർഹസി ത്വം അരിന്ദമ
17 ഇച്ഛന്ന് അപി ഹി ലോകാംസ് ത്രീഞ് ജീവയേഥാ മൃതാൻ ഇമാൻ
    കിം പുനർ ദയിതം ജാതം സ്വസ്രീയസ്യാത്മജം മൃതം
18 പ്രഭാവജ്ഞാസ്മി തേ കൃഷ്ണ തസ്മാദ് ഏതദ് ബ്രവീമി തേ
    കുരുഷ്വ പാണ്ഡുപുത്രാണാം ഇമം പരം അനുഗ്രഹം
19 സ്വസേതി വാ മഹാബാഹോ ഹതപുത്രേതി വാ പുനഃ
    പ്രപന്നാ മാം ഇയം വേതി ദയാം കർതും ഇഹാർഹസി