മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം/അധ്യായം64

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം64

1 [ബ്രാഹ്മണാഹ്]
     ക്രിയതാം ഉപഹാരോ ഽദ്യ ത്ര്യംബകസ്യ മഹാത്മനഃ
     കൃത്വോപഹാരം നൃപതേ തതഃ സ്വാർഥേ യതാമഹേ
 2 [വ്]
     ശ്രുത്വാ തു വചനം തേഷാം ബ്രാഹ്മണാനാം യുധിഷ്ഠിരഃ
     നിരീശസ്യ യഥാന്യായം ഉപഹാരം ഉപാഹരത്
 3 ആജ്യേന തർപയിത്വാഗ്നിം വിധിവത് സംസ്കൃതേന ഹ
     മന്ത്രസിദ്ധം ചരും കൃത്വാ പുരോധാഃ പ്രയയൗ തദാ
 4 സ ഗൃഹീത്വാ സുമനസോ മന്ത്രപൂതാ ജനാധിപ
     മോദകൈഃ പായസേനാഥ മാംസൈശ് ചോപാഹരദ് ബലിം
 5 സുമനോഭിശ് ച ചിത്രാഭിർ ജാലൈർ ഉച്ചാവചൈർ അപി
     സർവം സ്വിഷ്ട കൃതം കൃത്വാ വിധിവദ് വേദപാരഗഃ
     കിങ്കരാണാം തതഃ പശ്ചാച് ചകാര ബലിം ഉത്തമം
 6 യക്ഷേന്ദ്രായ കുബേരായ മണിഭദ്രായ ചൈവ ഹ
     തഥാന്യേഷാം ച യക്ഷാണാം ഭൂതാധിപതയശ് ച യേ
 7 കൃസരേണ സ മാംസേന നിവാപൈസ് തിലസംയുതൈഃ
     ശുശുഭേ സ്ഥാനം അത്യർഥം ദേവദേവസ്യ പാർഥിവ
 8 കൃത്വാ തു പൂജാം രുദ്രസ്യ ഗണാനാം ചൈവ സർവശഃ
     യയൗ വ്യാസം പുരസ്കൃത്യ നൃപോ രത്നനിധിം പ്രതി
 9 പൂജയിത്വാ ധനാധ്യക്ഷം പ്രണിപത്യാഭിവാദ്യ ച
     സുമനോഭിർ വിചിത്രാഭിർ അപൂപൈഃ കൃസരേണ ച
 10 ശംഖാദീംശ് ച നിധീൻ സർവാൻ നിധിപാലാംശ് ച സർവശഃ
    അർചയിത്വാ ദ്വിജാഗ്ര്യാൻ സ സ്വസ്തി വാച്യ ച വീര്യവാൻ
11 തേഷാം പുണ്യാഹഘോഷേണ തേജസാ സമവസ്ഥിതഃ
    പ്രീതിമാൻ സ കുരുശ്രേഷ്ഠഃ ഖാനയാം ആസ തം നിധിം
12 തതഃ പാത്ര്യഃ സ കരകാഃ സാശ്മന്തക മനോരമാഃ
    ഭൃംഗാരാണി കടാഹാണി കലശാൻ വർധമാനകാൻ
13 വഹൂനി ച വിചിത്രാണി ഭാജനാനി സഹസ്രശഃ
    ഉദ്ധാരയാം ആസ തദാ ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
14 തേഷാം ലക്ഷണം അപ്യ് ആസീൻ മഹാൻ കരപുടസ് തഥാ
    ത്രിലക്ഷം ഭാജനം രാജംസ് തുലാർധം അഭവൻ നൃപ
15 വാഹനം പാണ്ഡുപുത്രസ്യ തത്രാസീത് തു വിശാം പതേ
    ഷഷ്ടിർ ഉഷ്ട്രസഹസ്രാണി ശതാനി ദ്വിഗുണാ ഹയാഃ
16 വാരണാശ് ച മഹാരാജ സഹസ്രശതസംമിതാഃ
    ശകടാനി രഥാശ് ചൈവ താവദ് ഏവ കരേണവഃ
    ഖരാണാം പുരുഷാണാം ച പരിസംഖ്യാ ന വിദ്യതേ
17 ഏതദ് വിത്തം തദ് അഭവദ് യദ് ഉദ്ദധ്രേ യുധിഷ്ഠിരഃ
    ഷോഡശാഷ്ടൗ ചതുർവിംശത് സഹസ്രം ഭാരലക്ഷണം
18 ഏതേഷ്വ് ആധായ തദ് ദ്രവ്യം പുനർ അഭ്യർച്യ പാണ്ഡവഃ
    മഹാദേവം രതിയയൗ പുരം നാഗാഹ്വയം പ്രതി
19 ദ്വൈപായനാഭ്യനുജ്ഞാതഃ പുരസ്കൃത്യ പുരോഹിതം
    ഗോയുതേ ഗോയുതേ ചൈവ ന്യവസത് പുരുഷർഷഭഃ
20 സാ പുരാഭിമുഖീ രാജഞ് ജഗാമ മഹതീ ചമൂഃ
    കൃച്ഛ്രാദ് ദ്രവിണ ഭാരാർതാ ഹർഷയന്തീ കുരൂദ്വഹാൻ