മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം/അധ്യായം41

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/അശ്വമേധികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം41

1 [ബ്ര്]
     യ ഉത്പന്നോ മഹാൻ പൂർവം അഹങ്കാരഃ സ ഉച്യതേ
     അഹം ഇത്യ് ഏവ സംഭൂതോ ദ്വിതീയഃ സർഗ ഉച്യതേ
 2 അഹങ്കാരശ് ച ഭൂതാദിർ വൈകാരിക ഇതി സ്മൃതഃ
     തേജസശ് ചേതനാ ധാതുഃ പ്രജാ സർഗഃ പ്രജാപതിഃ
 3 ദേവാനാം പ്രഭവോ ദേവോ മനസശ് ച ത്രിലോകകൃത്
     അഹം ഇത്യ് ഏവ തത് സർവം അഭിമന്താ സ ഉച്യതേ
 4 അധ്യാത്മജ്ഞാനനിത്യാനാം മുനീനാം ഭാവിതാത്മനാം
     സ്വാധ്യായക്രതുസിദ്ധാനാം ഏഷ ലോകഃ സനാതനഃ
 5 അഹങ്കാരേണാഹരതോ ഗുണാൻ ഇമാൻ; ഭൂതാദിർ ഏവം സൃജതേ സ ഭൂതകൃത്
     വൈകാരികഃ സർവം ഇദം വിചേഷ്ടതേ; സ്വതേജസാ രജ്ഡ്ജയതേ ജഗത് തഥാ