മലയാളശാകുന്തളം/പാത്രവിവരണം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മലയാളശാകുന്തളം
രചന:എ.ആർ._രാജരാജവർമ്മ
പാത്രവിവരണം


രാജാവ്  : ദുഷ്‌ഷന്തൻ, ഹസ്തിനപുരാധിപതി -- നായകൻ

സൂതൻ  : വൈഖാനസനും രണ്ടു ശിഷ്യന്മാരും

ശകുന്തള  : കണ്വന്റെ വളർത്തുപുത്രി -- നായിക

സഖിമാർ  : പ്രിയം‌വയും അനസൂയയും

വിദൂഷകൻ  : മ്മാണ്ഡവ്യൻ -- രാജാവിന്റെ തോഴൻ

പരിവാരങ്ങൾ  : യവനസ്ത്രീകൾ

ദ്വാരപാലകൻ  : രൈവതകൻ

സേനാപതി  : ഭദ്രസേനൻ

മഹർഷി കുമാരന്മാർ  : നാരദനും ഗൗതമനും

അന്ത:പുര പരിചാരകൻ  : കരഭകൻ -- യജമാനശിഷ്യൻ

ഗൗതമി  : ശകുന്തളയുടെ വളർത്തമ്മ

കണ്വശിഷ്യന്മാർ  : ശാർങ്ഗരവനും ശാരദ്വതനും

താപസിമാർ.

കാശ്യപൻ  : കണ്വൻ, കുലപതി -- ശകുന്തളയെ എടുത്തുവളർത്തിയ മഹർഷി

കഞ്ചുകി  : വാതായനൻ

പരിജനങ്ങൾ  : ദ്വാരപാലിക, വേത്രവതി

വിശ്വസ്ത പരിചാരിക  : ചതുരിക

പുരോഹിതൻ  : സോമരാതൻ

ശിപായിമാർ  : ജാനുകനും സൂചകനും

നഗരാധികാരി  : രാജസ്യാലൻ മിത്രവാസു

പുള്ളി  : മുക്കുവൻ

അപ്സരസ്ത്രീ  : സാനുമതി -- മേനകയുടെ സഖി

ഉദ്യാനപാലികമാർ  : മധുരികയും പരഭൃതികയും

ദേവേന്ദ്രസാരഥി  : മാതലി

താപസിമാർ  : ഒരുവൾ സുവ്രത

ബാലൻ  : സർവ്വദമനൻ -- നായകന്റെ പുത്രൻ

മാരീചൻ  : കശ്യപപ്രജാപതി

അദിതി  : ദാക്ഷായണി

മാരീചശിഷ്യൻ  : ഗാലവൻ