മലയാളശാകുന്തളം/ഉത്തരം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മലയാളശാകുന്തളം
രചന:എ.ആർ._രാജരാജവർമ്മ
ഉത്തരം


വ്യാഖ്യാനഭേദാദപി പാഠഭേദാ-
ദനേകഭേദം യദി മൂലമേവ
പ്രസ്ഥാനഭേദാദ്രുചിഭേദശ്ച
ഭേദാവകാശ: സുതരാം വിവർത്തേ.

അതോ നവീനേ പരിവർത്തനേʃസ്മിൻ
കൃത:ശ്രമോ നൈവ പിനഷ്ടിപിഷ്ടം
ശാകുന്തളാർത്ഥാമൃതപാനപാത്ര-
മേകം നവം കൈരളി, തേʃദ്യ ലബ്ധം.

സാധു സ്വശിഷ്യപ്രണയാത്പ്രണീതം
മദ്ഭാഗിനേയേന വിവർത്തമേതം
ശാകുന്തളസ്യാർപ്പിതമദ്യ മഹ്യം
തത്പ്രേമനിഘ്നോʃഹമുരി കരോമി.

"സ്ഥാനേ സ്വശിഷ്യനിവഹൈർവിനിയുജ്യമാനാ
വിദ്യാ ഗുരും ഹി ഗുണവത്തരമാതനോതി
ആദായ ശുക്തിഷു വലാഹകവിപ്രകീർ‌ണ്ണൈർ-
രത്നാകരോ ഭവതി വാരിഭിരമ്ബുരാശി:."

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=മലയാളശാകുന്തളം/ഉത്തരം&oldid=58248" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്