മലയാളശാകുന്തളം/സമർപ്പണം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മലയാളശാകുന്തളം
രചന:എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
സമർപ്പണം


ശാകുന്തളേ കേരളകാളിദാസ-
വിവർത്തിതേ സത്യയമുദ്യമോ മേ
സഹസ്രരശ്മാവുദിതേ വിഭാതേ
പ്രദീപസന്ദീപനസാഹസം സ്യാത്.

അഥാപി തു,

മണേർമ്മഹാർഘ്യസ്യ ഗുണാനഭിജ്ഞൈ:
പ്രവാളഭൂയിഷ്ഠപദപ്രയോഗം
ഗ്രന്ഥസ്യ തസ്യാഭിനവം വിവർത്ത-
മഭ്യത്ഥിതോʃഹം യദജല്പമേവം.

തദേതദപ്യുഛ്‌റിതഭക്തിപൂതം
സമർപ്യതേ ശ്രീഗുരുപാദമൂലേ
പാത്രാനുസാരേണ വികാരിണീനാം
വിപാക ഏവൈഷ ഹി തദ്ഗവീനാം.

"സിദ്ധ്യന്തി കർമ്മസു മഹത്സ്വപിയന്നിയോജ്യാ:
സംഭാവനാഗുണമവേഹി തമീശ്വരാണാം;
കിം വാʃഭവിഷ്യദരുണസ്തമസാം നിഹന്താ
തം ചേത് സഹസ്രകിരണോ ധുരി നാകരിഷ്യത്."


തിരുവനതപുരം 05-12-1987


ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മാ