ഉപയോക്തൃ അവകാശ രേഖ

Jump to navigation Jump to search

ഈ പ്രവർത്തനരേഖ ഉപയോക്തൃ അവകാശങ്ങൾക്കുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുടേതാണ്.

പ്രവർത്തനരേഖകൾ
  • 13:11, 3 ജനുവരി 2014 Sivavkm എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു സ്വതേ റോന്തുചുറ്റുന്നയാൾ എന്നതിലേക്ക്, Balasankarc സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
  • 14:41, 4 ജൂലൈ 2013 Arshad Moidu എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു സ്വതേ റോന്തുചുറ്റുന്നയാൾ എന്നതിലേക്ക്, Balasankarc സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
  • 17:18, 13 മേയ് 2013 Vidhya എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു സ്വതേ റോന്തുചുറ്റുന്നയാൾ എന്നതിലേക്ക്, Balasankarc സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
  • 15:33, 9 മേയ് 2013 Anuspanicker എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു സ്വതേ റോന്തുചുറ്റുന്നയാൾ എന്നതിലേക്ക്, Balasankarc സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
  • 11:15, 25 ജനുവരി 2013 Sujanika എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു സ്വതേ റോന്തുചുറ്റുന്നയാൾ എന്നതിലേക്ക്, Balasankarc സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:രേഖ/rights/Balasankarc" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്