പുഷ്പവാടി/പ്രഭാതപ്രാർത്ഥന

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പുഷ്പവാടി
രചന:എൻ. കുമാരനാശാൻ
പ്രഭാതപ്രാർത്ഥന

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികൾ

കുമാരനാശാൻ
കാവ്യങ്ങൾ

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിൽ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവർത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം
രാജയോഗം

സ്തോത്ര കൃതികൾ

സ്തോത്ര കൃതികൾ

മറ്റു രചനകൾ

മറ്റു രചനകൾ


<poem> കലാശ്രയമായി രാത്രിയും പകലും നിന്നെരിയും പ്രദീപമേ, ജഗദീശ, ജയിക്ക! ശാശ്വതം നിഗമം തേടിന നിൻപദാംബുജം.

അരുണോദയമായി, പൂക്കൾപോൽ വിരിയുന്നൂ കരണോൽക്കരം വിഭോ. തിരിയെത്തെളിയുന്നു ഹന്ത! നീ തിരനീക്കുന്നൊരു ലോകരംഗവും.

ഒരു ഭീതിയെഴാതെ കാത്തു, ദു- ഷ്കരസാംസാരികപോതയാത്രയിൽ കര കാട്ടുക നിന്നു നീ കൃപാ- കര, ഞാൻ ദിക്കറിയാത്ത നാവികൻ.

ഗുണമെന്നിയൊരാൾക്കുമെന്നിൽനി- ന്നണയായ്‌വാൻ തരമാകണം വിഭോ, അണുജീവിയിലും സഹോദര- പ്രണയം ത്വൽ കൃപയാലെ തോന്നണം.

ഉളവാകണമാത്മതുഷ്ടിയീ- യെളിയോനിങ്ങനെ പോകണം ദിനം, ഇളകാതെയുമിന്ദ്രിയാർത്തിയാൽ കളിയായും കളവോതിടാതെയും.

അഖിലോപരിയെന്റെ ബുദ്ധിയിൽ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ മാറ്റമെന്നിയേ ജഗദീശ, തെളിഞ്ഞു നിൽക്കണം നിഗമം തേടിന നിൻ പദാംബുജം.

ഏപ്രിൽ 1931